Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2174. Pravilnik o posebnih pogojih za uvoz čilija in izdelkov s čilijem, stran 5844.

Na podlagi šestega odstavka 16. člena ter v zvezi s 24. in 25. členom zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o posebnih pogojih za uvoz čilija in izdelkov s čilijem
1. člen
Ta pravilnik ureja posebne pogoje za izvajanje uradnega zdravstvenega nadzora nad uvozom čilija in izdelkov s čilijem (v nadaljnjem besedilu: živila) v skladu z Odločbo Komisije 2004/92/ES (UL L 27, 30. 1. 2004), zaradi zaščite javnega zdravja in zdravja potrošnika.
2. člen
V tem pravilniku pomeni "čili" in "izdelki s čilijem":
(a) plodove iz rodu Capsicum, posušene, zdrobljene ali zmlete, iz oznake KN 0904 20 90, v kakršni koli obliki, ki so namenjeni prehrani ljudi, in
(b) curry iz oznake KN 0910 50, v kakršni koli obliki, ki je namenjen prehrani ljudi.
3. člen
Lahko se uvozijo le živila, ki ne vsebujejo naslednjih kemičnih snovi:
(a) Sudan I (CAS številka 842-07-9);
(b) Sudan II(CAS številka 3118-97-6);
(c) Sudan III (CAS številka 85-86-9);
(č) Škrlatno rdeča ali Sudan IV (CAS številka 85-83-6).
4. člen
Živila iz tega pravilnika se lahko uvozijo le prek enega izmed mejnih prehodov iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ob uvozu mora uvoznik s pošiljko predložiti poročilo o vzorčenju in laboratorijskih preskusih pooblaščenega laboratorija iz države izvoznice (v nadaljnjem besedilu: poročilo).
Zdravstveni inšpektorji, ki izvajajo nadzor nad uvozom pošiljke živil, morajo pred uvozom vsake pošiljke na mejnih prehodih iz Priloge preveriti poročilo iz prejšnjega odstavka.
Če poročilo iz prvega odstavka tega člena ni priloženo pošiljki, mora uvoznik s sedežem v Evropski uniji poslati živilo v analizo, ta pa naj bi dokazala, da pošiljka ne vsebuje ene ali več kemičnih snovi iz 3. člena tega pravilnika. Dokler poročila ni na razpolago, se izdelek zadrži pod uradnim nadzorom.
6. člen
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije naključno vzorči in analizira vsebnost kemičnih snovi iz 3. člena tega pravilnika v živilih, ki se uvažajo ali so že dane v promet v Republiki Sloveniji.
Zdravstveni inšpektor prepove uvoz ali dajanje v promet živil, če vsebujejo kemične snovi iz 3. člena tega pravilnika.
O prepovedi iz prejšnjega odstavka Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije nemudoma, prek evropskega sistema hitrega obveščanja za živila in krmo, obvesti Evropsko Komisijo.
Pošiljke živil, od katerih so bili odvzeti vzorci, zdravstveni inšpektor lahko zadrži na meji največ 15 delovnih dni.
7. člen
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije vsake tri mesece obvesti Evropsko Komisijo o pošiljkah živil za katere je bilo ugotovljeno, da ne vsebujejo snovi iz 3. člena tega pravilnika, in sicer najpozneje v tridesetih dneh po zaključku vsakega trimesečja.
8. člen
Overovljene kopije poročila iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika morajo spremljati vsak del razdeljene pošiljke v prometu.
9. člen
Živila, za katera je ugotovljeno, da vsebujejo eno ali več kemičnih snovi iz 3. člena tega pravilnika, se uničijo.
10. člen
Vsi stroški analiz, skladiščenja ali uničenja živil na podlagi tretjega odstavka 5. člena in prejšnjega člena tega pravilnika bremenijo uvoznika ali zadevnega nosilca živilske dejavnosti.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-22/2004
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2711-0060
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
PRILOGA
Mejni prehodi za uvoz živil
1. Mejni prehod Obrežje
2. Mejni prehod Koper – pristanišče
3. Mejni prehod Dobova – železnica
Soglašam!
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano