Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2186. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Lenart, stran 5856.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in 7/03) ter v skladu z 20. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 17/01 in 7/03), je Občinski svet občine Lenart na 10. seji dne 6. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Lenart
(Uradni list RS, št. 91/02)
1. člen
(vsebina odloka)
V odloku načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 92/02) se
1. člen odloka spremeni tako, da se glasi:
S tem odlokom se določijo dejanski končni upravičenci, način sestave seznama, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoje in roke vračanja teh deležev, na območju Občine Lenart.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena odloka se beseda »pogodbe« nadomesti z besedama »pravne posle«, datum »1. januar 1995« pa se nadomesti z datumom »6. april 1998«.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V komisijo župan imenuje poleg delavcev občinske uprave tudi bivše tajnike KS na področju Občine Lenart ali predsednike odborov za izgradnjo javnega telefonskega omrežja. Po potrebi in na predlog komisije lahko župan imenuje tudi dodatne člane komisije, če je to potrebno za izvedbo nalog.«
4. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija objavi na krajevno običajen način poziv za prijavo podatkov o končnih upravičencih ali njihovih pravnih naslednikih, potrebnih za izvedbo vračila vlaganj. Rok za prijavo podatkov določi komisija v pozivu. Podatke so dolžni prijavit upravičenci na predpisanem obrazcu pri občinski komisiji. Obrazec predpiše komisija najkasneje do objave poziva.
V pozivu se navede:
– katere osebe so lahko upravičenci (2. člen tega odloka);
– roki za vložitev prijav zahtevkov za vračila ter kraj in način vložitve;
– sestavni deli prijave in priloge v smislu listinskih dokazil;
– rok za vračilo deleža sredstev.«
5. člen
V 7. členu se spremenita prvi in drugi odstavek tako, da se glasita:
»Komisija v roku 30 dni od uveljavitve sprememb in dopolnitev odloka pripravi in objavi predlog seznama končnih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, na podlagi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga občina, krajevna skupnost in druge pravne in fizične osebe.
Iz seznama mora biti razvidno:
– ime in priimek upravičenca, in njegovo stalno prebivališče,
– čas sklenitve pogodbe in oziroma ali vplačila,
– priznana višina združevanih sredstev (osnova za določanje sorazmernega deleža vračila).
Tretji in četrti odstavek se črtata, peti odstavek postane tako tretji odstavek.
6. člen
V drugem stavku prvega odstavka 8. člena odloka se za besedo »odloka« doda besedilo:
»ali predlagati druga dokazna sredstva, s katerimi dokazujejo svoja vlaganja«.
7. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Na osnovi dokončnih odločb in sklenjene pisne poravnave z državnim pravobranilstvom ali pravnomočnosti odločitve v nepravdnem postopku pred sodiščem, komisija ustrezno dopolni predlog seznama končnih upravičencev in ga da v potrditev Občinskemu svetu občine Lenart. Komisija je dolžna predlagati dopolnjen seznam v potrditev občinskemu svetu najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pisne poravnave z državnim pravobranilstvom ali pravnomočnosti odločitve v nepravdnem postopku pred sodiščem. Občinski svet občine Lenart potrdi seznam končnih upravičencev in ga objavi na krajevno običajen način v roku 30 dni od predloga komisije.«
8. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Osnovo za določitev sorazmernega deleža vračila, ki ga prejme vsak končni upravičenec predstavlja pogodbena vrednost preračunana v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan sklenitve pogodbe oziroma na dan plačila, če se ti dve vrednosti razlikujeta in oziroma ali, če je ugotovljena zamuda plačila, zmanjšana za morebiti neplačano priključnino in prispevek SIS in povečana za ovrednotenje vlaganj v obliki lastnega dela in materiala.
Za ovrednotenje vlaganj v obliki delovnih ur in materiala, ki niso ovrednotena v pogodbah, komisija pridobi strokovno mnenje o vrednosti urne postavke in cene za enoto materiala, glede na čas vlaganja. Na osnovi strokovnega mnenja komisija potrdi priznane cene za enoto dela ali materiala, na osnovi katerih se določi oziroma ugotovi priznana višina vlaganj v obliki dela ali materiala za posameznega upravičenca, kolikor ta vrednost ni ovrednotena v pogodbi.
9. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Če višina sredstev, ki jih prejme lokalna skupnost iz naslova vračanja vlaganj ne zadostuje za povračilo vlaganj vseh končnih upravičencev do višine osnove določene z prvim odstavkom 10. člena odloka, prejmejo končni upravičenci vračilo v višini priznane osnove za vračilo zmanjšane za faktor, glede na razmerje med višino dejansko prejetih sredstev za povračilo z strani sklada in potrebno višino sredstev za celotno poplačilo po seznamu končnih upravičencev.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-1/02
Lenart, dne 6. aprila 2004.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.