Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2173. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili, stran 5843.

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili*
1. člen
V pravilniku o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili (Uradni list RS, št. 73/03) se v 8. členu dodajo novi drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
"Vzorčenje in preskušanje v okviru nadzora se izvajata v skladu s posebnimi predpisi.
Metode, ki se uporabljajo za preskušanje v okviru nadzora, morajo biti v skladu z merili iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
Validacija metod preskušanja, ki jih uporabljajo laboratoriji iz 10. člena tega pravilnika morajo biti, kadar je to možno, v skladu z merili iz 1. in 2. točke Priloge.
Ne glede na tretji odstavek tega člena, se lahko uporabijo druge preskušene in znanstveno veljavne metode, če to ne ovira prostega pretoka blaga, katerega skladnost s pravili je bila ugotovljena z uporabo metod Skupnosti. V tem primeru so ob razlikah v razlagi rezultatov odločilni rezultati, dobljeni z uporabo metod Skupnosti.
Če se utemeljeno meni, da so metode Skupnosti za vzorčenje in preskušanje živil za izvajanje nadzora, opredeljene v posebnih predpisih, zaradi določitve sestave, pogojev predelave, pakiranja ali označevanja živil v posameznem primeru neprimerne zaradi tehničnih razlogov ali ker niso zadosti odločilne za presojo pomembnega zdravstvenega vprašanja, lahko minister, pristojen za zdravje začasno ustavi uporabo metod Skupnosti na območju Republike Slovenije, vendar samo za ta posamezni primer. O tem takoj obvesti Evropsko Komisijo in druge države članice Evropske unije ter navede razloge za svoj ukrep.".
2. člen
Za 16. členom se dodata nova 16.a in 16.b člena, ki se glasita:
"16.a člen
Naloge kontaktne točke v zvezi z upravno pomočjo med drugimi državami članicami Evropske unije glede nadzornih postopkov nad predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil ter postopkov v zvezi s kršitvami predpisov, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil, opravlja nacionalna kontaktna točka, ki deluje v Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije.
Kontaktna točka iz prejšnjega odstavka mora glede varovanja podatkov upoštevati varovanje poslovne in druge tajnosti ter poklicno molčečnost.
16.b člen
Evropski komisiji se sporoči ime organa, pristojnega za uradni zdravstveni nadzor nad živili, njegove pristojnosti, naloge in imena laboratorijev iz 10. člena tega pravilnika.".
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-25/2004
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2711-0051
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
   PRILOGA
 
  1. Metode preskušanja za izvajanje uradnega zdravstvenega nadzora
morajo ustrezati naslednjim merilom:
  – specifičnost,
  – točnost,
  – natančnost; ponovljivost znotraj laboratorija in obnovljivost
znotraj laboratorija ter med laboratoriji,
  – meja detekcije,
  – občutljivost,
  – praktičnost in uporabnost,
  – druga merila, ki se lahko po potrebi izberejo.
  2. Vrednosti natančnosti iz tretje alinee prejšnje točke se
pridobijo z medlaboratorijskom primerjalnim preskusom, ki se izvede v
skladu z mednarodno priznanim protokolom o primerjalnih preskusih (na
primer ‘Natančnost preskusnih metod’ (ISO 5725/1981) Mednarodne
organizacije za standardizacijo). Vrednosti ponovljivosti in
obnovljivosti iz tretje alinee prejšnje točke se morajo izraziti v
mednarodno priznani obliki (na primer 95% interval zaupanja, kot je
opredeljen v ISO 5725/1981). Rezultati medlaboratorijskih preskusov
morajo biti objavljeni ali prosto dosegljivi.
  3. Metode preskušanja, ki so enotno uporabne za različne skupine
živil, imajo prednost pred metodami, ki veljajo samo za posamezno
živilo.
  4. Metode preskušanja se izdajo v standardni obliki za metode
preskušanja, kot jo priporoča Mednarodna organizacija za
standardizacijo.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 85/591/EGS, Direktivo Sveta 89/397/EGS in Direktivo Sveta 93/99/EGS