Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2158. Pravilnik o označevanju mejnih prehodov in njihovih območij, stran 5769.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za promet
P R A V I L N I K
o označevanju mejnih prehodov in njihovih območij
1. člen
S tem pravilnikom se določa označitev mejnih prehodov in njihovih območij, namestitev opozorilnih tabel na mejnih prehodih, namestitev zastav in zapornic, označitev v primeru eksteritorialnega opravljanja mejne kontrole in označitev prometnih pasov, ki omogočajo ločeno mejno kontrolo.
I. OZNAČITEV MEJNIH PREHODOV IN NJIHOVIH OBMOČIJ
2. člen
(1) Na mejnih prehodih za mednarodni, meddržavni ali obmejni promet na državnih mejah, ki bodo po uveljavitvi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma (v nadaljnjem besedilu: konvencija) v Republiki Sloveniji postale zunanje meje, se na vstopu v Republiko Slovenijo postavi opozorilna tabla velikosti 150 x 90 cm. Tabla je v barvah zastave Republike Slovenije. Na tabli je grb Republike Slovenije in napis REPUBLIKA SLOVENIJA. Pod njo je nameščena tabla velikosti 150 x 90 cm, modre barve z dvanajstimi zlato rumenimi zvezdami v krogu, v sredini je napis EU zlato rumene barve.
(2) Na mejnih prehodih za mednarodni, meddržavni ali obmejni promet na državnih mejah, ki bodo po uveljavitvi konvencije v Republiki Sloveniji postale notranje meje, se namestijo table velikosti 150 x 90 cm, modre barve z dvanajstimi zlato rumenimi zvezdami v krogu, v sredini je napis SLOVENIJA zlato rumene barve, in sicer na že obstoječe nosilce oziroma drogove.
(3) Tabli iz prvega in drugega odstavka tega člena se postavita na mejni črti oziroma čim bližje mejni črti. Na mejnih prehodih za letališki, železniški in pomorski promet, se tabli postavita pred vstopom na območje mejnega prehoda, tako da sta vidni vsem, ki prihajajo v državo.
3. člen
(1) Območje mejnega prehoda za mednarodni in meddržavni promet se označi z opozorilno tablo za označitev območja mejnega prehoda velikosti 150x90 cm. Opozorilna tabla je bele barve s črnim robom širine 1 cm. V zgornjem delu opozorilne table je grb Republike Slovenije, višine 25 cm, pod njim je napis OBMOČJE MEJNEGA PREHODA ZA (MEDNARODNI ali MEDDRŽAVNI) PROMET, naziv mejnega prehoda in v spodnjem delu napis GIBANJE OMEJENO. Naziv mejnega prehoda je napisan s temnejšimi in širšimi črkami, kot je ostali napis.
(2) Območje mejnega prehoda za obmejni promet se označi z opozorilno tablo velikosti 60x40 cm. Opozorilna tabla je bele barve s črnim robom širine 1 cm. V zgornjem levem delu je grb Republike Slovenije in v istem nivoju napis MEJNI PREHOD ZA OBMEJNI PROMET, pod njim pa naziv mejnega prehoda. Naziv mejnega prehoda je napisan s temnejšimi in širšimi črkami, kot ostali napis.
(3) Če mejni prehod ni odprt 24 ur vse dni v letu, se pod opozorilno tablo doda dopolnilna tabla bele barve s črnim robom velikosti 150x30 cm, na kateri je napis »ODPRT« zapisan v angleškem in nemškem jeziku ter v jeziku sosednje države ter čas obratovanja mejnega prehoda (npr. 6-22h). Napis je zapisan v črni barvi.
(4) Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za mejni prehod za obmejni promet, je tabla velikosti 60x30 cm, na kateri je napis »ODPRT« zapisan v slovenskem jeziku in jeziku sosednje države. Napis je zapisan v črni barvi.
(5) Na mejnih prehodih za cestni promet se opozorilna tabla postavi na vstopni in na izstopni strani na začetku območja mejnih prehodov. Na vstopni strani se opozorilna tabla postavi za tablo iz prvega oziroma drugega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika v oddaljenosti od 20 do 250 metrov, če to ni možno pa na drugem primernem mestu.
(6) Na večjih mejnih prehodih, kjer je tovorni promet ločen od osebnega prometa, se opozorilna tabla postavi tudi pred mejno kontrolo na prometnih pasovih za tovorni promet.
(7) Na mejnih prehodih za železniški promet se opozorilna tabla postavi na vstopu pred železniško postajo, na železniškem peronu in na delu proge pred vstopom na območje mejnega prehoda.
(8) Na mejnih prehodih za zračni promet se opozorilna tabla postavi pred mestom za opravljanje mejne kontrole pri vhodu v letališko zgradbo oziroma pred prihodom iz letala na vhodu pred prostorom mejne kontrole.
(9) Na mejnih prehodih za pomorski promet se opozorilna tabla postavi na vstopu v fizično omejeni del pristanišča in na obali, predvideni za pristajanje plovil najbližje vhodu v pristanišče, obrnjena proti morju.
4. člen
Za postavitev tabel po tem pravilniku se uporabljajo določbe Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00), kolikor ni s tem pravilnikom drugače določeno.
II. OPOZORILNE TABLE NA MEJNIH PREHODIH
5. člen
Na območju mejnega prehoda in na mejni črti se lahko postavijo tudi druge opozorilne in obvestilne table ter oznake, ki opozarjajo in obveščajo potnike, ki prehajajo državno mejo, o zadevah, ki so pomembne za prehod državne meje ali ravnanje na območju Republike Slovenije in oznake določene z mednarodno pogodbo. Dovoljenje za postavitev izda policija.
III. NAMESTITEV ZASTAV IN ZAPORNIC
6. člen
(1) Na mejnem prehodu za mednarodni, meddržavni in obmejni promet se izobešata zastavi Republike Slovenije in Evropske unije, vsaka na svojem drogu.
(2) Zastavi morata biti nameščeni:
1. na mejnem prehodu za cestni promet – pred poslopjem na vstopni strani;
2. na mejnem prehodu za pomorski in rečni promet – na območju mejnega prehoda, predvidenem za pristajanje plovil oziroma ob objektu, kjer organ mejne kontrole opravlja mejno kontrolo;
3. na mejnem prehodu za zračni promet – pred objektom iz smeri letališke ploščadi, kjer organ mejne kontrole opravlja mejno kontrolo;
4. na mejnem prehodu za železniški promet – pred poslopjem organa mejne kontrole proti območju, kjer se izvaja mejna kontrola.
(3) Zastavi morata biti v velikosti 3 x 1,5 m, izobešeni na kovinskih drogovih, srebrno-modre barve, visokih 7 m, oziroma na drogovih, ki nista nižja od poslopja mejnega prehoda.
(4) Na mejnem prehodu, kjer pihajo močni vetrovi, se izobešata zastavi v velikosti 2 x 1 m na drogovih višine 5 m, oziroma na drogovih, ki nista nižja od poslopja mejnega prehoda.
(5) Glede izobešanja zastav na mejnih prehodih se uporabljajo določbe Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) ter uredbe o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/04)
7. člen
Na vstopni in izstopni strani mejnega prehoda morajo biti nameščene zapornice v barvah zastave Republike Slovenije. Z zapornicami na vstopu oziroma izstopu upravlja policija.
8. člen
Mesta postavitev posameznih tabel, zastav in zapornic, ki so določene s tem pravilnikom, določi policija.
IV. OZNAČITEV V PRIMERU EKSTERITORIALNEGA OPRAVLJANJA MEJNE KONTROLE
9. člen
Ne glede na določbe 2., 3., 4., 5. in 6. člena tega pravilnika se table, zastave in zapornice v primeru eksteritorialnega opravljanja mejne kontrole na območju ene ali druge države določijo v sporazumu, s katerim se ta oblika mejne kontrole dogovori.
V. OZNAČITEV PROMETNIH PASOV, KI OMOGOČAJO LOČENO MEJNO KONTROLO
10. člen
(1) Na večjih mednarodnih mejnih prehodih za cestni promet na državnih mejah, ki bodo po uveljavitvi konvencije v Republiki Sloveniji postale zunanje meje, se označijo prometni pasovi, ki omogočajo ločeno mejno kontrolo za državljane držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice ter mejno kontrolo za državljane ostalih držav.
(2) Nad prometnimi pasovi, namenjenimi mejni kontroli državljanov držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice, se nahaja tabla ali znak modre barve, ki je lahko prikazan elektronsko, za razvrščanje vozil z napisom »EU, EEA, CH«, v krogu dvanajstih zlato rumenih zvezd. Pod krogom zvezd je napis »DRŽAVLJANI« in pod njim napis »CITIZENS«. Nad prometnimi pasovi, namenjenimi mejni kontroli državljanov ostalih držav, se na tabli ali znaku modre barve, ki je lahko prikazan elektronsko, nahaja napis »VSI POTNIKI« in pod njim napis »ALL PASSPORTS«.
(3) Državljani iz prvega stavka drugega odstavka tega člena in državljani, ki niso državljani Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice so pa družinski člani državljanov teh držav, ki imajo pravico do prostega gibanja, lahko uporabljajo oba prometna pasova.
(4) Posebni prometni pasovi v skladu s prvim odstavkom tega člena niso obvezni na manjših mejnih prehodih za cestni, letalski ali pomorski promet.
(5) V primeru, ko se na določenem mejnem prehodu pojavijo nesprejemljive čakalne dobe, lahko policist, ki je odgovoren za organizacijo in vodenje mejne kontrole, za nujno potreben čas določi, da se odstopi od pravil o ločevanju prometnih pasov.
(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi na mejnih prehodih za zračni promet in mejnih prehodih za pomorski promet. Na mejnih prehodih za cestni promet in pomorski promet se lahko posebej označijo prometni pasovi za osebna vozila, tovorna vozila in avtobuse.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Označitev, kot jo določa drugi stavek prvega odstavka 2. člena in 9. člen je potrebno izvesti najkasneje do 1. junija 2009.
12. člen
Določbe 9. člena se glede postavitve novih znakov uporabljajo od 1. junija 2004.
13. člen
Po uveljavitvi konvencije v Republiki Sloveniji se na državnih mejah, ki bodo postale notranje meje, odstranijo vse zapornice, table in znaki, ki so določeni s tem pravilnikom, razen table iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2004.
Št. 2132-6-246-04-17/2004
Ljubljana, dne 26. aprila 2004.
EVA 2004-1711-0007
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
Soglašam!
Minister
za promet
dr. Marko Pavliha l. r.