Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2169. Pravilnik o definiciji in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nabavo opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa, stran 5841.

Na podlagi 9. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 83/03 – prečiščeno besedilo) in za izvrševanje zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01 in 114/02) in zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o definiciji in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nabavo opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa
1. člen
(1) S tem pravilnikom se prevzema ureditev iz Direktive Sveta 93/65/EGS z dne 19. julija 1993 o opredelitvi in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nakup opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa (UL L 187, 29. 7. 1993), z vsemi njenimi spremembami (v nadaljnjem besedilu: direktiva).
(2) Ta pravilnik ureja opredelitev in uporabo združljivih tehničnih specifikacij za nabavo opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa, zlasti komunikacijskih sistemov, sistemov za nadzor zračnega prometa, sistemov za zagotavljanje avtomatske podpore kontroli zračnega prometa in navigacijskih sistemov.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
(a) tehnična specifikacija pomeni posebne tehnične zahteve, vključno z razpisno dokumentacijo, ki opredeljujejo značilnosti izdelave, materiala, izdelka in dobave in omogočajo opis izdelave, materiala, izdelka ali dobave, v skladu z dejansko uporabo, ki jim jo je namenila pogodbena stranka. Lahko se nanašajo na kvaliteto, storilnost, varnost in dimenzije, kakor tudi na zahteve v materialu, izdelku ali dobavi glede zagotavljanja kvalitete, poimenovanja, simbolov, načina in metod testiranja, pakiranja, označevanja in etiketiranja;
(b) standard pomeni tehnično specifikacijo, ki jo je odobril priznani organ za standardizacijo za večkratno ali stalno uporabo in s katero skladnost načeloma ni obvezna;
(c) Eurocontrolov standard pomeni obvezne elemente Eurocontrolovih specifikacij, ki se nanašajo na fizične lastnosti, konfiguracijo, material, storilnost, osebje ali postopke, katerih enotna uporaba je priznana kot bistvena za izgradnjo celostnega sistema služb zračnega prometa (ATS). Ti elementi so obvezni del vsebine Eurocontrolovega standardnega dokumenta.
3. člen
(1) Če je za izvajanje celostnega evropskega sistema upravljanja zračnega prometa v okviru Direktive kot obvezen predpisan Eurocontrolov standard, Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo ter javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. in drugi izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa upoštevajo tak standard. Pri nabavi opreme in sistemov je obvezno sklicevanje na tehnične specifikacije iz tega pravilnika oziroma na tehnične specifikacije, ki so sprejete v skladu s predpisi Skupnosti o združljivih tehničnih specifikacijah za nabavo opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa.
(2) V Republiki Sloveniji se v zvezi z Direktivo kot obvezni uporabljajo Eurocontrolovi standardi iz Uredbe Komisije (ES) št. 2082/2000 z dne 6. septembra 2000 o sprejetju Eurocontrolovih standardov ter spremembi Direktive 97/15/ES o sprejetju Eurocontrolovih standardov in spremembi Direktive Sveta 93/65/EGS (Uradni list L 245, 9. 10. 2000), kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES), št. 980/2002 z dne 4. junija 2002 o spremembi Uredbe (ES), št. 2082/2000 o sprejetju Eurocontrolovih standardov (UL L 150, 8. 6. 2002).
(3) Standardi, ki jih sprejmejo evropski standardizacijski organi, katerim je Komisija dala standardizacijski mandat v skladu z Direktivo, so zavezujoči za organe in izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa iz prvega odstavka tega člena.
(4) Organi in izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa iz prvega odstavka tega člena posredujejo ministru, pristojnemu za promet, uradna obvestila o vseh ukrepih, ki so jih sprejeli za doseganje ciljev iz Direktive, v obliki kot je običajna za vsakoletno uradno obvestilo Komisiji. Predloženo uradno obvestilo mora biti ustrezno obrazloženo.
4. člen
Pristojni organ za izvajanje tega pravilnika je Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo.
5. člen
V odboru iz 6. člena Direktive, ki deluje v skladu s predpisi Skupnosti in ki pomaga pri delu Komisije glede opredelitve in uporabe združljivih tehničnih specifikacij za nakup opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa, sodeluje predstavnik Republike Slovenije, ki ga imenuje minister, pristojen za promet.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o definiciji in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nabavo opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa (Uradni list RS, št. 3/00 in 18/01).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2630-8/2004/5
Ljubljana, dne 26. aprila 2004.
EVA 2004-2411-0030
dr. Marko Pavliha l. r.
Minister
za promet