Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2210. Uredba o dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav, stran 5916.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 10/04 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98 – popr., 105/00, 50/01, 46/02 in 49/03) se za drugim odstavkom 9. člena dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Mejna emisijska vrednost za dušikove okside (NOx) za kurilno olje EL, določena v tabeli 4 velja za olja, v katerih vsebnost dušika ne presega referenčne vrednosti dušika 140 mg/kg, za večje vsebnosti dušika v kurilnem olju EL pa je treba izmerjeno vrednost NOx preračunati na referenčno vsebnost dušika po metodi iz standarda SIST EN 267 – dodatek b in c.
Mejna emisijska vrednost za dušikove okside (NOx) za težja kurilna olja v tabeli 4 velja za olja, v katerih vsebnost dušika ne presega 0,09 odstotka, za večje vsebnosti dušika v težjem kurilnem olju pa se mejna emisijska vrednost določi na podlagi naslednjega izračuna:
– mejna emisijska vrednost za NOx = – 830.x2 + 1700.x + 200, kjer je x vsebnost dušika v težjem kurilnem olju, izražena v masnih odstotkih.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-01/2002-4
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0100
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik