Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2185. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B8 – Zgornje Perovo, stran 5854.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03), je župan Občine Kamnik dne 20. 4. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B8-Zgornje Perovo
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje B8-Perovo
1. člen
Občinski svet občine Kamnik je na 8. seji dne 10. 11. 1999 sprejel odlok o zazidalnem načrtu za območje B8-Zgornje Perovo (Uradni list RS, št. 97/99). Dokument je temeljna strokovna podlaga sprememb in dopolnitev. Med drugim določa mejo območja, funkcijo območja s pogoji za izrabo, pogoje za oblikovanje območja, objektov in naprav ter drugih posegov v prostor; pogoje za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja ter obveznosti lastnikov zemljišč in izvajalcev.
Poleg veljavnega zazidalnega načrta so izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev še:
Dolgoročni plan občine Kamnik za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 3/89 – popr. 16/89), sklep o sprejetju družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 31/86), odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02), odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02) ter lokacijski izris iz zazidalnega načrta B8-Zgornje Perovo za območje bencinskega servisa v morfološki enoti M1.
V okviru novih zemljišč za poselitev in Urbanistične zasnove mesta Kamnik planski dokument spreminja tudi območja in načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti. Za območje zazidalnega načrta B8-Zgornje Perovo spreminja območje urejanja, predvsem na južnem obrobju, kjer so predvidena nova zemljišča za poselitev. Površine novo oblikovanih območij so namenjene za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš in so poleg ostalega vključene v vsebino obravnavanega programa priprave.
Razlogi in cilji sprejema sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B8-Zgornje Perovo
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave sprejemanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B8 Zgornje Perovo. Določijo se cilji in izhodišča, vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, organizacija priprave, sodelujoči organi, organizacije in strokovne službe, vsebina in obseg sprememb in dopolnitev, roki in objava.
Razlogi za spremembe in dopolnitve so naslednji:
1. sprostitev novih zazidljivih površin v območju B8 Zg. Perovo skladno s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega in srednjeročnega plana v letu 2002 (Uradni list RS, št. 90/02);
2. funkcionalno preoblikovanje objekta v območju M1;
3. pobuda štirih zasebnih lastnikov parcel št. 837/1, 835/2, 835/3, 839/7 in 833/2, 5, 6, 7, da se upoštevajo želene spremembe oziroma dopolnitve na omenjenih parcelah.
Cilj priprave in sprejema prostorskega akta je določitev meril in pogojev ter ukrepov v zvezi z organizacijo dejavnosti ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev, sprejetih v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kamnik
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B8-Zgornje Perovo
3. člen
1. Nove zazidljive površine vključujejo zazidalno območje Dobrava, ki predstavlja samostojno morfološko enoto na južnem območju zazidalnega načrta, na platoju na jasi nad bencinskim servisom in zajema parcele št. 865-del, 867, 868, 871, 872, 873, 876/2, 876/1, 877, 878, vse k.o. Kamnik, s potrebnim dovozom in potrebnimi posegi za komunalno opremljanje zemljišč. Območje je namenjeno za gradnjo stanovanj.
Z urbanističnim oblikovanjem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta želimo ponuditi kvalitetno bivanje in zasnovati stanovanjske hiše po željah, možnostih in potrebah prebivalcev.
Na obravnavanem območju je predvidena gradnja enostanovanjskih stavb, ki naj bodo glede na tip hiše enotno oblikovane (smeri in gabariti objektov, smeri slemen, vrsta kritine ipd.) in naj po strukturi bistveno ne odstopajo od obstoječe zazidave. Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati priporočeni faktor izkoriščenosti zemljišča za predmestja in druga naselja, ki je 0,4.
2. Območje na jugozahodni strani ureditvenega območja, kjer je po veljavnem zazidalnem načrtu območje mestoslužnih dejavnosti M1. Določila se bo nova prometna ureditev in oblika objekta, ki bo namenjen skladiščenju materiala za delo na terenu.
3. Parcele 837/1, 835/2, 835/3 in 839/7 se nahajajo v osrednjem delu sprejetega zazidalnega načrta in so last zasebnih lastnikov. Na parceli 837/1 se bo spremenila meja gradbene parcele zaradi drugačnih lastniških odnosov, na parceli 835/2 in 835/3 se bo predvidela stanovanjska novogradnja, na parceli 839/7 se tlorisna zasnova predvidene stanovanjske hiše poveča, na parcelah 833/2, 5, 6, 7 se gradbena parcela delno spremeni.
Vsi novi posegi se posredno navezujejo na obstoječo komunalno in prometno infrastrukturo.
Organizacija priprave in način pridobitve strokovnih rešitev
4. člen
Za organizacijo priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se kot nosilec določi za urejanje prostora pristojni upravni organ Občine Kamnik. Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi planskih usmeritev, strokovnih podlag in smernic pristojnih organov, organizacij in strokovnih služb ter glede na dejanske možnosti in potrebe. Načrtovalca zazidalnega načrta bodo izbrali investitorji oziroma lastniki posameznih zemljišč.
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
5. člen
Organi, organizacije in skupnosti, ki oblikujejo smernice ter končna mnenja na predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B8-Zgornje Perovo, so:
– Občina Kamnik, Oddelek za okolje in prostor in Oddelek za gospodarske javne službe,
– Adriaplin d.o.o.,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d.,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana okolica,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana, izpostava Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana.,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik.
Organi, organizacije in skupnosti iz tega člena morajo podati svoje smernice za pripravo predloga v 30 dneh od prejema vloge ter svoja končna mnenja na dopolnjeni predlog v 30 dneh od prejema vloge.
Določitev vsebine in obsega potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter način pridobitve strokovnih rešitev
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se izdelajo na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– strokovnih podlag zazidalnega načrta B8 Zgornje Perovo in obstoječih infrastrukturnih usmeritev (prometna in ostala komunalna infrastruktura),
– variantnih rešitev,
– temeljnega geodetskega elaborata.
Kolikor se tekom postopka priprave zazidalnega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo tekom postopka.
Določitev rokov
7. člen
S tem programom priprave se določijo naslednji okvirni roki:
– 1. prostorska konferenca – v marcu 2004,
– pridobivanje smernic pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
– v aprilu – maju 2004,
– izdelava osnutka predloga za javno razgrnitev – v juniju 2004,
– 2. prostorska konferenca v juniju 2004,
– javna razgrnitev in javna obravnava v avgustu oziroma septembru 2004,
– priprava stališč do pripomb in predlogov v septembru 2004,
– obravnava in sprejem stališč na pristojnih organih v oktobru 2004,
– pridobivanje končnih mnenj pristojnih nosilcev urejanja v oktobru in novembru 2004,
– priprava in sprejem končnega elaborata na Občinskem svetu občine Kamnik – v decembru 2004,
– objava v Uradnem listu RS v decembru 2004, (v januarju 2005).
Predvideni stroški priprave za sprejem
8. člen
Stroški izdelave lokacijskega načrta bremenijo investitorje oziroma lastnike posameznih zemljišč.
Določitev objave
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-1/2004
Kamnik, dne 20. aprila 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.