Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2177. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004, stran 5846.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na 12. seji dne 15. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004 se spremeni prvi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------
  I. SKUPAJ PRIHODKI
  (70+71+72+73+74)                  2,791.329
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)               1,778.639
70 DAVČNI PRIHODKI                   1,540.243
  700 Davki na dohodek in dobiček           1,095.564
  703 Davki na premoženje                178.338
  704 Domači davki na blago in storitve         266.341
  706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI                   238.396
  710 Udeležba na dobičku in dohodki
  od premoženja                     146.299
  711 Takse in pristojbine                9.928
  712 Denarne kazni                    1.866
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        4.486
  714 Drugi nedavčni prihodki              75.817
72 KAPITALSKI PRIHODKI                  83.938
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       40.102
  721 Prihodki od prodaje zalog                –
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in
  neopredmetenih dolgoročnih sredstev          43.836
73 PREJETE DONACIJE                   273.005
  730 Prejete donacije iz domačih virov          4.500
  731 Prejete donacije iz tujine            268.505
74 TRANSFERNI PRIHODKI                  655.747
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij               655.747
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          3,022.733
40 TEKOČI ODHODKI                    434.775
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         120.170
  401 Prispevki delodajalcev za socialno
  varnost                        20.550
  402 Izdatki za blago in storitve           284.521
  403 Plačila domačih obresti                714
  409 Rezerve                       8.820
41 TEKOČI TRANSFERI                   892.302
  410 Subvencije                     7.460
  411 Transferi posameznikom
  in gospodinjstvom                   440.692
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
  in ustanovam                      53.293
  413 Drugi tekoči domači transferi           390.857
  414 Tekoči transferi v tujino                –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                1,439.675
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       1,439.675
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                255.992
  430 Investicijski transferi              255.992
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)             – 231.404
-----------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
  IN NALOŽB
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
  (750+751+752)                        –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                –
  750 Prejeta vračila danih posojil              –
  751 Prodaja kapitalskih deležev               –
  752 Kupnine iz naslova privatizacije            –
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA
  KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)           476
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV                    476
  440 Dana posojila                      –
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        476
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
  privatizacije                        –
  443 Povečanje namenskega premoženja
  v javnih skladih in drugih osebah javnega
  prava, ki imajo premoženje v svoji lasti          –
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
  (IV.-V.)                         476
-----------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)                   –
50 ZADOLŽEVANJE                        –
  500 Domače zadolževanje
  VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)             1,063.790
55 ODPLAČILA DOLGA                   1,063.790
  550 Odplačilo domačega dolga            1,063.790
  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
  SREDSTEV NA RAČUNIH
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             – 232.468
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           232.468
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)      233.532
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
  DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
  9009 Splošni sklad za drugo              232.468
-----------------------------------------------------------------
Drugi in tretji odstavek ostaneta nespremenjena.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-8/2003
Ajdovščina, dne 15. aprila 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.