Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2165. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc državljanov držav članic Evropske unije, z njimi izenačenih državljanov in njihovih družinskih članov o zaposlitvah, opravljanju dela na podlagi pogodb civilnega prava in o napotenih delavcih, ki v Republiki Sloveniji izvajajo storitve, stran 5820.

Za izvrševanje 213. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in v zvezi s tretjim odstavkom 3. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu vodenja evidenc državljanov držav članic Evropske unije, z njimi izenačenih državljanov in njihovih družinskih članov o zaposlitvah, opravljanju dela na podlagi pogodb civilnega prava in o napotenih delavcih, ki v Republiki Sloveniji izvajajo storitve
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja obveznost vodenja evidenc državljanov držav članic Evropske unije, z njimi izenačenih državljanov in njihovih družinskih članov (v nadaljnjem besedilu: državljani EU), s katerimi je na podlagi vzajemnosti omogočeno prosto gibanje delavcev in prost pretok storitev in določa zavezance za prijavo in odjavo ter način prijave in odjave v oziroma iz teh evidenc v skladu z Uredbo Sveta (EGS), št. 1612/68 (UL L 257, 19. 10. 1968).
II. VRSTE EVIDENC
2. člen
(1) Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) vodi o državljanih EU naslednje evidence:
a) Evidenco o zaposlitvah,
b) Evidenco o opravljanju dela na podlagi pogodb civilnega prava in
c) Evidenco o napotenih delavcih, ki v Republiki Sloveniji izvajajo storitve.
3. člen
(1) Zavod pri vodenju evidenc po tem pravilnika zagotavlja vse potrebne podatke in obdelave, ki omogočajo vpogled v strukturo in številčno stanje izvedenih prijav in odjav.
(2) Posamezni podatki iz evidenc se lahko posredujejo pristojnim organom v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.
4. člen
(1) Prijavo zaposlitve, opravljanja dela na podlagi civilne pogodbe ali prijavo napotenih delavcev, ki v Republiki Sloveniji izvajajo storitve, opravijo zavezanci za prijavo začetka dela pri centralni ali območni službi zavoda, na območju katere je sedež ali prebivališče delodajalca oziroma naročnika storitve, v rokih, določenih s tem pravilnikom.
(2) Zavezanci opravijo prijavo dela na obrazcih TUJ/EU-zap., TUJ/EU-delo in TUJ/EU-storitve, ki so sestavni del tega pravilnika. V postopku prijave predložijo izpolnjen obrazec in priložijo dokazila, predpisana s tem pravilnikom.
(3) Zavod zavezancu izda potrdilo o prijavi dela.
III. PRIJAVA ZAPOSLITVE
5. člen
(1) Po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z državljanom EU je zavezanec za prijavo zaposlitve dolžan v roku 8 dni od začetka dela prijaviti zaposlitev.
(2) Zavezanec za prijavo zaposlitve iz prejšnjega odstavka je delodajalec, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja delovna razmerja.
(3) Zavezanec za prijavo zaposlitve prijavi zaposlitev na obrazcu TUJ/EU-zap.. K prijavi mora priložiti:
a) kopijo dokazila, s katerim se izkazuje identiteta državljana EU,
b) kopijo dokazila o socialnem zavarovanju (obr. M).
(4) V primeru, da zavezanec za prijavo zaposlitve sklene pogodbo o zaposlitvi z državljanom tretje države, ki je družinski član državljana EU, mora zavezanec za prijavo zaposlitve poleg prijave zaposlitve na obrazcu TUJ/EU-zap. priložiti še:
a) kopijo dokazila s katerim se izkazuje identiteta državljana tretje države,
b) kopijo dokazila o socialnem zavarovanju (obr. M),
c) kopijo dokazila, da je državljan tretje države družinski član državljana EU in
d) kopijo dokazila, da je državljan EU v Republiki Sloveniji zaposlen ali samozaposlen.
IV. PRIJAVA DELA NA PODLAGI POGODBE CIVILNEGA PRAVA
6. člen
(1) V primeru opravljanja dela na ozemlju Republike Slovenije na podlagi pogodbe civilnega prava, med podjetjem ali fizično osebo s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji in državljanom EU, je zavezanec za prijavo dela dolžan najmanj dan pred začetkom dela prijaviti začetek dela.
(2) Zavezanec za prijavo dela iz prejšnjega odstavka je podjetje ali fizična oseba s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji.
(3) Zavezanec za prijavo dela prijavi začetek opravljanja dela na obrazcu TUJ/EU-delo. K prijavi mora priložiti:
a) kopijo dokazila, s katerim se izkazuje identiteta državljana EU,
b) kopijo pogodbe o opravljanju dela v Republiki Sloveniji.
V. PRIJAVA NAPOTENIH DELAVCEV, KI V REPUBLIKI SLOVENIJI IZVAJAJO STORITVE
7. člen
(1) V primeru izvajanja storitve z napotenimi delavci s strani podjetja ali samozaposlene osebe s sedežem ali prebivališčem v eni od držav iz 1. člena tega pravilnika na podlagi pogodbe z naročnikom storitve s sedežem ali prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije, je zavezanec za prijavo napotenih delavcev dolžan najmanj 3 dni pred začetkom izvajanja storitve prijaviti začetek izvajanja storitve.
(2) Zavezanec za prijavo dela iz prejšnjega odstavka je naročnik storitve s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji.
(3) Zavezanec za prijavo dela prijavi začetek izvajanja storitve na obrazcu TUJ/EU-storitve. K prijavi mora priložiti:
a) kopijo registracije podjetja ali samozaposlene osebe, ki izvaja storitev,
b) kopije dokazil, s katerimi se izkazuje identiteta delavcev,
c) seznam delavcev na prilogi k obrazcu TUJ/EU-seznam.
(4) V primeru, da izvajalec storitve zamenja delavca, ali dodatno napoti nove delavce, mora pred zamenjavo oziroma napotitvijo novih delavcev zavodu dostaviti dokazila iz točk b) in c) prejšnjega odstavka.
VI. ODJAVA DELA
8. člen
(1) Odjavo zaposlitve, opravljanja dela ali izvajanja storitve napotenega delavca so dolžni opraviti zavezanci za prijavo le v primeru predčasnega prenehanja zaposlitve, opravljanja dela ali izvajanja storitve napotenega delavca.
(2) V primeru odjave zavod potrdi odjavo na istem obrazcu za prijavo.
(3) V primeru predčasnega prenehanja zaposlitve je zavezanec dolžan k odjavi predložiti kopijo potrdila o odjavi iz socialnega zavarovanja (obr. M).
VII. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-014/04
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
EVA 2004-2611-0028
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve