Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2346. Zakon o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj in izvedbi projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji (ZNPSPO)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2347. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2348. Uredba o postopkih zadolževanja in prevzemanja obveznosti pravnih oseb v lasti Republike Slovenije
2349. Uredba o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije
2397. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1998 izdajajo priložnostni kovanci
2398. Uredba o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Sklepi

2350. Sklep o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod
2399. Sklep o postavitvi častnega generalnega konzula v Sydneyu
2400. Sklep o povišanju konzulata Republike Slovenije v Sydneyu v generalni konzulat

MINISTRSTVA

2351. Pravilnik o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO
2352. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2353. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v javnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških
2401. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz regije Reggio Calabria v Republiki Italiji
2402. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kakovosti mesa klavne živine in divjadi
2403. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane
2404. Navodilo o vrsti in načinu pošiljanja podatkov o stanju in spremembah dolgov in izdanih jamstev oseb javnega prava v skladu z 48.a členom zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE

2354. Sklep o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije

SODNI SVET

2355. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
2356. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2357. Poročilo o gibanju plač za maj 1998
2358. Spremembe pravil igre na srečo Hitra srečka
2359. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka

OBČINE

Beltinci

2360. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave iz proračuna Občine Beltinci

Bled

2361. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskoureditvenih pogojev za območje planske celote Triglavskega narodnega parka

Bohinj

2362. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

Črnomelj

2363. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 in osnutka lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov – III. Faza
2364. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 in osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo Črnomelj

Dornava

2365. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava

Gornji Grad

2366. Odlok o delnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Gornji Grad za izgradnjo doma za starejše občane v naselju Gornji Grad–Tlaka

Grosuplje

2367. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
2368. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
2369. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali Vrh
2370. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Stara vas
2371. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali vrh
2372. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Blečji Vrh
2373. Sklep o deficitarnih dejavnostih v Občini Grosuplje za leto 1998 in 1999

Juršinci

2374. Sklep o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev
2375. Sklep o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih delavcev občinske uprave
2376. Sklep o odcepitvi enote vrtca in oddelka male šole v Juršincih

Kamnik

2377. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Kamnik
2378. Sklep glede obračunavanja cen storitev s področja urejanja prostora

Kočevje

2379. Odlok o organizaciji in uveljavljanju pravice do pomoči družini na domu v Občini Kočevje
2380. Odlok o razglasitvi Željnskih jam za naravni spomenik
2381. Pravilnik o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje
2382. Sklep o pooblastilu Vrtcu Kočevje za izvajanje nekaterih opravil pri določanju višine plačil staršev
2383. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
2384. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Kozje

2385. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podsreda za naselji Podsreda in Gradišče
2386. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Podsreda za naselji Podsreda in Gradišče

Lendava

2387. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Lendava
2388. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava, DOŠ Dobrovnik in DOŠ Genterovci
2389. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dvojezične osnovne šole II Lendava

Loška dolina

2390. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Loška dolina

Novo mesto

2391. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Mestne občine Novo mesto

Štore

2392. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2393. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki
2394. Odlok o taksi na onesnaževanje vode

Vrhnika

2395. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Antonije Kucler Vrhnika
2396. Sklep o ukinitvi javnega dobra
AAA Zlata odličnost