Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2374. Sklep o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, stran 3845.

Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 2/91-I in 4/93) 4. člena zakona o razmejitvi plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalne skupnosti (Uradni list RS, št.18/94), določb začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednotene funkcije v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) in 12. člena statuta Občine Juršinci (Uradni Vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95) je Občinski svet občine Juršinci na seji dne 30. 6. 1998 sprejel
S K L E P
o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev
1. člen
S tem sklepom so določene plače, nadomestila, povračila in drugi prejemki voljenih in imenovanih občinskih funkcionarjev.
2. člen
Občinski funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo, imajo pravico v skladu z 2. členom zakona o funkcionarjih v državnih organih do plače, prejemkov iz skupne porabe ter povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
Občinski funkcionarji, ki nepoklicno opravljajo funkcije imajo pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka, pravico do dela plače, določene za funkcijo ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
3. člen
Župan, predsednik občinskega sveta, člani občinskega sveta in člani odborov in komisij opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Poklicno opravlja funkcijo tajnik občine.
Ne glede na to, da niso občinski funkcionarji, veljajo določbe tega sklepa o nadomestilih, prejemkih in povračilih tudi za člane nadzornega odbora in zunanje člane delovnih teles občinskega sveta oziroma člane delovnih teles, ki jih občinski svet ustanovi na predlog župana.
4. člen
Skladno s sklepom o razvrstitvi občin v skupine, se v Občini Juršinci uporablja za najvišje vrednoteno funkcijo to je za župana količnik 6,5 in dovoljena stimulacija za delovno uspešnost do 50%, za vse ostale funkcionarje pa na tej osnovi določeno proporcionalno razmerje.
O delovni uspešnosti oziroma dodatni delovni obremenitvi funkcionarjev občine odloča občinski svet na predlog župana.
5. člen
Skladno s 3. in 4. členom tega sklepa se
– županu določi mesečna nagrada za opravljanje funkcije v višini 33% dovoljene plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, upoštevajoč količnik, in delovno uspešnost v višini 40%,
– predsedniku občinskega sveta določi mesečna nagrada v višini 15% dovoljene plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, upoštevajoč količnik 6,50 in delovno uspešnost 20%,
– tajniku občine pripada količnik za izračun plače 6,00.
6. člen
Občinski funkcionarji in člani drugih teles občinskega sveta iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa prejemajo za udeležbo na sejah občinskega sveta sejnino
Višine sejnin so:
– za člane občinskega sveta 5.000 SIT,
– za predsednike odborov in komisij 2.000 SIT,
– za člane odborov in komisij 1.000 SIT.
Sejnine so določene v neto zneskih.
7. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejujejo te pravice. Člani občinskega sveta in člani delovnih teles imajo pravico do nadomestila osebnega dohodka oziroma izgubljenega zaslužka za čas odsotnosti z dela zaradi opravljanja funkcije. Refundacija osebnega dohodka se opravi na podlagi pisnega zahtevka delodajalca za čas odsotnosti z dela.
8. člen
Nalog za službeno potovanje občinskih funkcionarjev izda župan. Nalog za službeno potovanje župana izda podžupan.
9. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nadomestil, povračil in drugih prejemkov po tem sklepu se zagotavljajo v proračunu občine.
10. člen
Zneski prejemkov, ki jih določa ta sklep, se uskladijo skladno s spremembo zneska, ki je izhodiščna plača za I. tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati vsi sklepi in drugi akti, ki so urejali področje plač, nadomestil in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev Občine Juršinci.
12. člen
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-02-8/98
Juršinci, dne 30. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Juršinci
Simon Toplak l. r.