Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2403. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane, stran 3868.

Na podlagi 38. člena zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in Uradni list RS, št. 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije, na podlagi katerih se društvom, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane, podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, postopek v zvezi s tem in razloge ter postopek za odvzem statusa.
2. člen
Društvo, ki deluje na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane, in katerega delovanje presega interese njegovih članov, lahko pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane (v nadaljnjem besedilu: društvo v javnem interesu), pod pogoji in po postopku, ki ga določa ta pravilnik.
Mednarodno društvo lahko pridobi status društva v javnem interesu po kriterijih, določenih v tem pravilniku, če se ustanovi ali ima sedež na območju Republike Slovenije.
II. KRITERIJI ZA PODELITEV STATUSA
3. člen
Društvo deluje v javnem interesu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da namen njegove ustanovitve in delovanje presega interese članov;
– da iz temeljnega akta društva in programa dela izhaja, da društvo opravlja javnokoristno dejavnost na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane (v nadaljnjem besedilu: javnokoristna dejavnost);
– da je od njegove ustanovitve minilo najmanj dve leti;
– da z opravljanjem dejavnosti ne ustvarja dobička oziroma morebitni dobiček porabi za izvajanje osnovne dejavnosti in
– da javnokoristno dejavnost opravlja za člane in nečlane društva.
4. člen
Izpolnjevanje kriterijev za pridobitev statusa se preverja vsakih pet let.
Društvo v javnem interesu, ki želi obdržati status, mora najkasneje šest mesecev pred iztekom petih let od podelitve statusa oziroma od zadnjega podaljšanja vložiti zahtevo za podaljšanje. Zahtevi mora priložiti poročilo o delu in o finančno-materialnem poslovanju v tem obdobju. Če je društvo v tem obdobju spremenilo temeljni akt, mora predložiti tudi spremenjeni temeljni akt.
III. POSTOPEK ZA PODELITEV STATUSA
5. člen
O podelitvi statusa društva v javnem interesu odloča minister, pristojen za področje kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterinarstva oziroma prehrane (v nadaljnjem besedilu: minister) na predlog komisije, ki ima vsaj tri člane in jo imenuje minister. V komisiji so poleg predstavnikov ministrstva lahko tudi zunanji strokovnjaki.
O podelitvi statusa izda minister odločbo v upravnem postopku.
6. člen
Zahtevi za podelitev statusa društva v javnem interesu mora društvo priložiti:
– zadnjo odločbo o registraciji društva;
– veljavni temeljni akt društva;
– poročilo o delu društva za zadnjih pet let;
– poročilo o finančno-materialnem poslovanju društva v preteklem letu;
– utemeljitev zahteve za pridobitev statusa.
IV. VPIS V EVIDENCO
7. člen
Ministrstvo vodi register društev v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: register društev).
Podatki, vpisani v register, so javni.
8. člen
V register društev se vpišejo naslednji podatki:
– zaporedna številka vpisa;
– datum vpisa;
– ime društva;
– sedež društva (kraj, ulica in hišna številka);
– osebno ime zakonitega zastopnika društva;
– številka in datum odločbe o podelitvi statusa;
– javnokoristno dejavnost društva;
– številka in datum odločbe o izgubi statusa;
– vzrok izgube statusa;
– opombe.
V. IZGUBA STATUSA
9. člen
Minister odvzame status društva v javnem interesu v naslednjih primerih:
– če društvo v roku iz 4. člena tega pravilnika ne vloži zahteve za podaljšanje statusa;
– če ugotovi, da je društvo spremenilo temeljni akt oziroma svoje delovanje tako, da ne izpolnjuje več pogojev iz 3. člena tega pravilnika.
10. člen
O odvzemu statusa izda minister odločbo v upravnem postopku.
Društvo se izbriše iz evidence, ko postane odločba pravnomočna.
VI. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 21-63/97
Ljubljana, dne 23. junija 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano