Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2381. Pravilnik o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje, stran 3852.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US in 26/97) in 10. ter 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in 23/97) je Občinski svet občine Kočevje na 38. redni seji dne 2. 7. 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo način, pogoji, postopek in merila za oddajo občinskih nezazidanih stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: zemljišč) v najem na območju Občine Kočevje.
2. člen
Nezazidano stavbno zemljišče je zemljišče, ki leži na območju, ki je s prostorskim planom namenjeno za graditev pa na njem ni zgrajen noben objekt oziroma je zgrajen le začasni oziroma pomožni objekt.
3. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za zakup kmetijskih zemljišč, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno.
4. člen
Zemljišča se lahko da v najem samo državljanom RS oziroma domačim pravnim osebam z večinskim deležem domačega kapitala.
II. POSTOPEK ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM
5. člen
Stranka, ki želi skleniti najemno pogodbo za zemljišče, mora poslati pismeno vlogo na naslov Občine Kočevje, Oddelek za okolje in prostor, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
Vlogi je potrebno priložiti:
– mapno kopijo oziroma kopijo katastrskega načrta za zemljišče, ki je predmet najema,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– podatke o dejstvih iz 8. člena,
– potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo iz registra pravnih oseb.
6. člen
Na podlagi popolne vloge se opravi ogled zemljišča na terenu, ki ga opravi pristojni delavec režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Na ogled mora biti vabljen predstavnik krajevne skupnosti, na območju katere se zemljišče oddaja.
7. člen
Kadar se zemljišče oddaja v najem na podlagi javnega razpisa, se ta izvede v skladu z določbami občinskega odloka, ki ureja način, pogoje in postopek prodaje ali oddaje zemljišča za gradnjo.
8. člen
Pristojni delavec po ogledu zemljišča sestavi zapisnik, ki je osnova za sklenitev pogodbe.
Če je za najem istega zemljišča več interesentov (prosilcev), se pri odločitvi upošteva predvsem načelo vrstnega reda, ob upoštevanju še naslednjih okoliščin:
– da je prosilec dejanski koristnik zemljišča,
– da je prosilec v preteklosti že imel zemljišče v najemu,
– da zemljišče v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče (oziroma njegov del) k objektu ki ga uporablja prosilec,
– da je verjetno izkazano, da namerava prosilec zemljišče kasneje odkupiti,
– da gre za denacionalizacijskega upravičenca pa postopek vrnitve zemljišča še ni končan,
– da je prosilec mejaš.
Pri oddaji v najem se upošteva tudi druge okoliščine, ki vplivajo na odločitev o oddaji zemljišča v najem (npr. ali je od tega odvisno opravljanje dejavnosti prosilca, ali se prosilec ukvarja z dejavnostjo, ki je v občini deficitarna itd.).
Stroški v zvezi z oddajo zemljišča v najem so breme prosilca in se upoštevajo pri obračunu najemnine.
III. NASTANEK IN PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
9. člen
Zemljišče se odda v najem s pogodbo, ki jo podpiše župan oziroma po njegovem pooblastilu drug delavec občinske uprave.
10. člen
Najemna pogodba se sklene za določen čas, praviloma za eno leto, oziroma za tekoče koledarsko leto. Po poteku najemne pogodbe se lahko pogodba molče obnovi, za kar se šteje plačilo najemnine najkasneje do 31. 1. za tekoče leto.
11. člen
Najemna pogodba mora vsebovati:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov pogodbenih strank,
– točno opisan predmet najema (zemljiškoknjižni in katastrski podatki),
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljajo,
– vrednost predmeta pogodbe,
– višina najemnine,
– prepoved oddaje zemljišča v podnajem brez predhodnega pisnega dovoljenja najemodajalca,
– prepoved spremembe pogodbene namembnosti brez predhodnega pisnega dovoljenja najemodajalca,
– trajanje najemnega razmerja,
– način plačevanja najemnine ter sankcije v zvezi z neplačilom,
– način prenehanja najemnega razmerja,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
12. člen
Najemnik je dolžan skleniti najemno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila o ugoditvi njegovi vlogi oziroma o izbiri na podlagi javnega razpisa.
13. člen
Najemno razmerje preneha na podlagi:
– sporazuma pogodbenih strank,
– pisne odpovedi katerekoli pogodbene stranke,
– poteka časa najemne dobe,
– odstopa najemodajalca od pogodbe,
– ugotovitve javne koristi.
14. člen
Pogodbena stranka lahko pisno odpove najemno pogodbo le s 6-mesečnim odpovednim rokom.
15. člen
Najemodajalec lahko kadarkoli odstopi od pogodbe, če ugotovi, da obstaja dolžnost vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku, da najemnik ne uporablja zemljišča v skladu z najemno pogodbo, da najemnik iz neupravičenih razlogov ne prične uporabljati zemljišča v roku določenim s pogodbo, da s svojo dejavnostjo ali kako drugače prekomerno moti okolico, da zamudi ali zamuja s plačilom najemnine, ali če kako drugače krši pogodbena določila.
16. člen
Javno korist ugotovi s sklepom občinski svet. Javna korist je izkazana, če je zemljišče namenjeno za graditev objektov javne infrastrukture.
IV. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČANJE NAJEMNIN
17. člen
Najemnine za oddana zemljišča so prihodek proračuna občine in se zbirajo na posebni postavki.
18. člen
Neskladje med katastrskim in dejanskim stanjem zemljišča, ki je predmet najema, ne vpliva na določitev zneska najemnine.
19. člen
Osnova za izračun najemnine za zemljišča je cena stavbnega zemljišča v Občini Kočevje, določena z odlokom o poprečni gradbeni ceni stanovanj in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v zvezi z določanjem odškodnine za razlaščena stavbna zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 13/90).
Višina najemnine se določi v odstotku od cene stavbnega zemljišča za posamezno območje, določeno z odlokom iz prejšnjega odstavka.
20. člen
Najemnine se izračunajo mesečno na naslednji način:
1) Za fizične osebe:
a) za funkcionalna zemljišča (dvorišča, parkirišča ipd.) – 2% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zemljišče leži;
b) za kmetijska zemljišča (njive, vrtičke) – 0,5% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zemljišče leži.
2) Za pravne osebe in samostojne podjetnike:
a) za uporabo zemljišča do 300 m2 – 5% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zemljišče leži;
b) za uporabo dodatne površine, (ki presega 300 m2) – 0,1% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zemljišče leži.
21. člen
Ne glede na zgoraj navedene določbe mesečna najemnina ne more biti nižja od 1.000 SIT (za stavbna zemljišča) oziroma 500 SIT (za kmetijska zemljišča).
22. člen
Najemnina se plača enkrat letno ob podpisu pogodbe računu na ŽR Občine Kočevje št. 51300-630-10077 ali na blagajni Občine Kočevje, oziroma do 31. 1. za tekoče leto v primeru obnovitve najemnega razmerja.
23. člen
Zoper negativno odločitev glede oddaje zemljišča v najem lahko stranka vloži ugovor pri županu v roku 8 dni po prejemu obvestila o sklepu o zavrnitvi njene vloge.
24. člen
O ugovoru iz prejšnjega člena mora župan odločiti v nadaljnjih 15 dneh od izteka ugovornega roka.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
Vse prispele vloge za najem zemljišča in že začeti postopki oddaje se izvedejo po določbah tega pravilnika.
26. člen
Dosedanji dejanski uporabniki zemljišč, ki so v lasti oziroma v razpolaganju Občine Kočevje, morajo v 3 mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika priglasiti organu iz 5. člena uporabo zemljišča skupaj z vsemi potrebnimi podatki.
27. člen
KS Kočevje mesto mora v roku 15 dni po uveljavitvi tega pravilnika posredovati organu iz 5. člena popoln seznam najemnikov občinskih zemljišč za obdobje zadnjih pet let.
28. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 6. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.