Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2386. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Podsreda za naselji Podsreda in Gradišče, stran 3855.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter v skladu s statutom Krajevne skupnosti Podsreda in volilnimi rezultati na referendumu dne 5. 7. 1998 je svet KS na seji dne 10. 7. 1998 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Podsreda za naselji Podsreda in Gradišče
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Podsreda se uvede krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za izvajanje referendumskega programa, in sicer:
– asfaltiranje cest,
– preplastitev cest,
– gramoziranje cest,
– pomoč društvom,
– urejanje javnih površin.
3. člen
Za izvršitev programa je potrebno ca. 12,000.000 SIT, s samoprispevkom bi se zbralo 6,000.000 SIT. Druga potrebna sredstva bo zagotovila občina.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 8. 1998 do 1. 8. 2003.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Podsreda, ter tudi drugi lastniki zemljišč in vikendov na območju Krajevne skupnosti Podsreda, in sicer v denarju in v naslednji višini:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% od osebnih dohodkov zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov ter nadomestil osebnih dohodkov in plačil po pogodbah o delu,
– upokojenci po stopnji 1% od vseh pokojnin, ki so osnova za davek,
– lastniki zemljišč po stopnji 8% letnega katastrskega dohdoka,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno bivališče in stalno dejavnost v KS Podsreda ter samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju KS Podsreda, po stopnji 2% mesečno od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
– 200 DEM letno v toalrski protivrednosti lastniki počitniških hišic, vikendov, vinskih kleti, tisti, ki nimajo stalnega prebivališča v KS Podsreda.
6. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno varstvene pomoči, otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov ter nagrad, ki jih prejemajo učenci in študentje na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, oziroma tisti, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadomestil pokojnin in nagrad pri vsakem izplačilu. Kmetijskim proizvajalcem ter samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje, izpostava Šmarje pri Jelšah.
Zaposleni v tujini ter lastniki vikendov pa bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo izstavi KS Podsreda.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se KS za posamezen znesek dostavi seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na žiro račun Krajevne skupnosti Podsreda številka 50700-842-051-0082336.
9. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom opravlja KS Podsreda. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje, izpostava Šmarje pri Jelšah v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 1998 dalje.
Podsreda, dne 20. julija 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Podsreda
Franc Černelič l. r.