Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2366. Odlok o delnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Gornji Grad za izgradnjo doma za starejše občane v naselju Gornji Grad–Tlaka, stran 3841.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), je Občinski svet občine Gornji Grad na podlagi 16. člena statuta Občine Gornji Grad (Uradni list RS, št. 27/95) na 33. redni seji dne 29. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o delnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Gornji Grad za izgradnjo doma za starejše občane v naselju Gornji Grad–Tlaka
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo delne spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Gornji Grad za izgradnjo doma za starejše občane v naselju Gornji Grad–Tlaka (v nadaljnjem besedilu: prostorski plan Občine Gornji Grad – spremembe Tlaka), ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje pod številko 1443/98 – PP.
2. člen
Ta odlok predstavlja dopolnitev in spremembo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990.
3. člen
Dokument sestavljajo trije deli:
– kartografski del v katerem sta pregledni karti v merilu 1:25000 in pregledna topografska karta v merilu 1:5000,
– kartografska dokumentacija v kateri je pregledni katastrski načrt v merilu 1:5000 ter
– tekstualni del napisan v obliki odloka.
4. člen
Kot sestavni del prostorskega plana Občine Gornji Grad–Tlaka se sprejme tudi elaborat sprememb.
II. PODROBNEJŠA VSEBINA
Kartografski del in kartografska dokumentacija
Kartografski del
5. člen
V kartografskem delu dopolnjenega prostorskega plana Občine Gornji Grad so v M 1:25000 in 1:5000 predstavljena tematska področja, ki se nanašajo na tisti del, kjer so izdelane spremembe.
6. člen
Vsebina kartografskega dela:
3. Zasnova kmetijstva in gozdarstva;
4. Zasnova poselitve;
5. Namenska raba prostora.
Kartografska dokumentacija
7. člen
Kartografska dokumentacija prostorskega plana občine je pregledni katastrski načrt v merilu 1:5000, na katerem je prikazano stanje najboljših kmetijskih zemljišč, ureditveno območje naselja, območje stavbnih zemljišč, nahajališč rudnin, varovanje naravne in kulturne dediščine ter varovanje vodnih virov. Spremembe teh prostorskih sestavin bodo na podlagi usmeritev iz tega plana na parcelo natančno definirane v prostorskih izvedbenih aktih.
8. člen
Vsebina kartografske dokumentacije:
1. Območje spremembe;
2. PKN M 1:5000, Gornji Grad – 4.
9. člen
S tem odlokom se delno spreminja dolgoročni plan Občine Mozirje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989, objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/90, na straneh od 1119 do 1142.
10. člen
V poglavju 4.2.6., Socialno skrbstvo, stran 1132, se doda odstavek:
“Na območju ureditvenega območja naselja Gornji Grad se zgradi dom za starejše občane z vso potrebno ureditvijo.”
11. člen
V poglavju 5.3.1.4., Urbanistična zasnova naselja Gornji Grad, usmeritve za razvoj naselja in dejavnosti, stran 1140, se na koncu doda alinea:
“– izgradnja doma za starejše občane z vso potrebno zunanjo ureditvijo.”
12. člen
V poglavju 5.3.1.4., Urbanistična zasnova naselja Gornji Grad, Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora, stran 1140, se na koncu doda odstavek:
“Na območju Tlake je načrtovana izgradnja doma za starejše občane z vso potrebno infrastrukturo in parkovno površino okoli objekta.”
Srednjeročni plan Občine Mozirje za obdobje 1986 do 1990, usklajen 1989 prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana
13. člen
S tem odlokom se delno spreminja srednjeročni plan Občine Mozirje za obdobje 1986–1990, usklajen 1989, prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana, objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/92, na straneh od 2959 do 2966.
14. člen
V poglavju 1.7., Območje Krajevne skupnosti Gornji Grad, stran 2961, se v alinei
– opredelili in zavarovali bomo lokacije za naslednje deficitarne objekte s področja spremljajočih dejavnosti doda:
– izgradnja doma za starejše občane z vso potrebno zunanjo ureditvijo na območju Tlake.
15. člen
V poglavju 2., Prostorska organizacija dejavnosti, stran 2962, se na strani 2963 v tabeli pod točko 6/Planska celota – urbanistična zasnova Gornji Grad, doda:
------------------------------------------------------------------------------------
Ureditveno območje –     Vrsta posega               Prostorski
oznaka lokalni naziv     v prostor                 izvedbeni akt
------------------------------------------------------------------------------------
TLAKA            – izgradnja doma za starejše občane    PUP
               z vso potrebno zunanjo ureditvijo
------------------------------------------------------------------------------------
16. člen
V poglavju 3. Bilance površin/površine v ha, stran 2964, se v tabeli popravijo bilance površin:
------------------------------------------------------------------------------------------------
Šifra  Dejavnost          Stanje l. 1986   Dodatne povr. v     Površine skupaj
                            obdobju 1986–      leta 2000
                            1990
------------------------------------------------------------------------------------------------
900   kmetijska zemljišča     enako       enako          novo
                   9747,85                   9723,11
     (izvzem površine
     = 17397 m2 = 1,74 ha)
902   območje naselij       enako       enako          novo
                   728,82       23            751,82
902   območje oskrbnin in     enako       enako          novo
     storitvenih dejavnosti
03                  17         1            19,74
     (povečanje površine =
     17397 m2 = 1,74 ha)
------------------------------------------------------------------------------------------------
17. člen
V poglavju b) Prostorski izvedbeni načrti, stran 2965, se v tabeli pod naslov Urbanistična zasnova Gornji Grad doda:
---------------------------------------------------------------
Planska celota      Lokalni naziv območje    Vrsta PIN
---------------------------------------------------------------
Urbanistična zasnova   Tlaka            PUP Tlaka
Gornji Grad
---------------------------------------------------------------
18. člen
Delna sprememba in dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-13/98
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Grad
Jakob Filač l. r.