Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2394. Odlok o taksi na onesnaževanje vode, stran 3864.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 /95) je Občinski svet občine Štore na 32. seji dne 29. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o taksi na onesnaževanje vode
1. člen
Za izvedbo ukrepov, ki bodo zmanjševali onesnaževanje vode, se uvede taksa na onesnaževanje vode, in sicer se odmeri za sanacijo in izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter za izgradnjo čistilnih naprav 34 SIT za m3 uporabljene vode
2. člen
Za uporabljeno vodo se šteje vsa voda, ki je odčitana v javnih in osebnih vodooskrbnih sistemih.
3. člen
Plačevanje takse za tekoče leto je uporabnik vode oproščen le v primeru, če odpadno vodo čisti na čistilni napravi in poda vlogo za oprostitev takse na Občino Štore. Vlogi mora priložiti uporabno dovoljenje za čistilno napravo in monitoring odpadnih voda, ki je izdelan skladno s pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96). Iztok iz čistilne naprave mora izpolnjevati pogoje iz uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96) oziroma iz uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96).
Vse do prejetja odločbe o oprostitvi, ki jo izda Občina Štore, je uporabnik vode takso dolžan plačevati.
4. člen
Zbrana sredstva takse so namenska in se evidentirajo in zbirajo ob ceni vode iz javnega vodovodnega omrežja (obračunava javno podjetje) ter se mesečno nakazuje na žiro račun proračuna Občine Štore.
5. člen
Taksa se trimesečno usklajuje skladno z gibanjem rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v preteklem trimesečnem obdobju.
6. člen
Za porabo sredstev iz tega odloka je skladno s plani odgovorna Občina Štore.
7. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.