Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2387. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Lendava, stran 3856.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98) in 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97) je Občinski svet občine Lendava na 28. seji dne 24. 6. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Lendava
1. člen
V statutu Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97) se v 3. členu doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Sedež občine je v Lendavi. O imenu in sedežu občine oziroma njuni spremembi se ugotovi volja prebivalcev naselij, vključenih v občino, z referendumom”.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
11. člen glasi:
“Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine krajevno skupnost ali spremeni njeno območje. Sprememba statuta, s katero se ukine krajevna skupnost oziroma spremeni njeno območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta krajevne skupnosti.
Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali 10% prebivalcev krajevne skupnosti. Občinski svet mora pobudo obvezno obravnavati.
Občinski svet mora pred ustanovitvijo ali spremembo območja krajevne skupnosti na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij občin, kjer naj bi bila ustanovljena krajevna skupnost glede njenega imena ali območja.
3. člen
V 12. členu se v prvem stavku za besedama “krajevni skupnosti” postavi pika in črta besedilo “ali vaški skupnosti.”
4. člen
V 13. členu se beseda “organov” nadomesti z besedo “sveta” in črta besedilo “ali vaške skupnosti”.
5. člen
V 16. členu se črta tretja alinea sedme točke.
6. člen
V 24. členu se v peti alinei točke a) črta vejica in doda besedilo: “na predlog župana”, črta druga alinea točke b), v drugi alinei točke c) doda besedilo: “če ni s tem statutom in z zakonom drugače določeno,” in v prvi alinei točke f) besedilo “višjih upravnih delavcev” nadomesti z besedama “tajnika občine” ter v četrti alinei točke f) za besedo “soglasje” dodata besedi “ali mnenje”, ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
7. člen
46. člen se spremeni in glasi:
“Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočilom in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah. Občinski svet mora poročilo takoj po prejemu uvrstiti na svojo prvo sejo in ga obravnavati.
Nadzorni odbor v skladu s tem statutom sprejme svoj poslovnik.
8. člen
47. člen se spremeni in glasi:
“Nadzorni odbor ima sedem članov.
Člane nadzornega odbora imenuje in razrešuje občinski svet. Imenovanje in razrešitev članov nadzornega odbora se opravi v skladu z določili tega statuta in zakona.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Nadzorni odbor ima predsednika in namestnika, ki ju izmed članov imenuje odbor na prvi seji. Predsednik nadzornega odbora predstavlja odbor, ga sklicuje in vodi seje, v njegovi odsotnosti ga nadomešča namestnik”.
9. člen
V prvem odstavku 54. člena se za besedo “Svet” doda beseda “lahko”, ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
10. člen
58. člen se spremeni in glasi:
“Prebivalci posameznih naselij ali krajevne skupnosti na zborih občanov razpravljajo o vprašanjih splošnega pomena za življenje in delo v naselju, krajevni skupnosti in občini, izražajo mnenje o tem in dajejo pobude.
Zbori občanov se sklicujejo po posameznih naseljih in delih naselij.”
11. člen
V 61. členu se v prvem odstavku črtata besedi “oziroma župan”, beseda “razpišeta” pa se nadomesti z besedo “razpiše”.
12. člen
73. člen se spremeni in glasi:
“KS občine je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
KS zastopa predsednik sveta KS.
KS odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti KS subsidiarno odgovarja občina.”
13. člen
74. člen se spremeni in glasi:
“Če KS preneha obstajati ali če mu preneha obstajati pravna subjektiviteta, njegove pravice in obveznosti preidejo na občino oziroma na nove KS, ki nastanejo z združitvijo ali z razdružitvijo prejšnjih KS.”
14. člen
75. člen se spremeni in glasi:
“KS opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na njegove prebivalce in naloge, ki so mu prenesene v izvajanje, zlasti naloge, ki se nanašajo na:
– lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva,
– pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti.”
15. člen
76. člen se spremeni in glasi:
“Organ KS je svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju KS za dobo štirih let.
Volitve v svete KS se opravijo hkrati z volitvami v občinski svet.”
16. člen
77. člen se spremeni in glasi:
“Način izvolitve članov sveta KS določa zakon.”
17. člen
78. člen se spremeni in glasi:
“Število članov sveta KS in število volilnih enot v posamezni KS določi občinski svet po predhodnem mnenju sveta KS.”
18. člen
79. člen se spremeni in glasi:
“Svet KS prejema odločitve na svoji seji z večino glasov navzočih članov. Svet KS lahko veljavno sklepa, če je na seji navzočih večina članov. Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah sveta KS brez pravice glasovanja.”
19. člen
80. člen se spremeni in glasi:
“Svet KS ima predsednika in podpredsednika, ki ju izmed sebe izvolijo člani sveta KS.
Svet KS s spološnim aktom, ki ga sprejme z dvetretjinsko večino glasov vseh članov in k veljavnosti katerega mora pridobiti soglasje občinskega sveta, podrobneje uredi vsa temeljna vprašanja, ki so pomembna za delovanje KS.”
20. člen
81. člen se spremeni in glasi:
“Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitev, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja krajevne skupnosti.”
21. člen
82. člen se spremeni in glasi:
“Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.”
22. člen
83. člen se spremeni in glasi:
“Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v njenem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.”
23. člen
V poglavju VI. Občinska uprava se črta naslov, ki glasi: “Organizacija občinske uprave.”
24. člen
84. člen se spremeni in glasi:
“Občinska uprava opravlja upravne naloge in druge naloge v občini.”
25. člen
85. člen se spremeni in glasi:
“Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.
V okviru občinske uprave deluje tudi režijski obrat.”
26. člen
86. člen se spremeni in glasi:
“Občinsko upravo sestavljajo organi občinske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom ter določi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.”
27. člen
87. člen se spremeni in glasi:
“Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave tajnik pooblasti predstojnike organov, katere imenuje in razrešuje župan.
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan.
Izločitev in odločanje o stvari določa zakon.”
28. člen
88. člen se spremeni in glasi:
“Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, inšpekciji in režijskem obratu odloča župan.”
29. člen
89. člen se spremeni in glasi:
“Občina lahko z drugimi občinami ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave. Postopek, pristojnosti in način izvrševanja nalog ter financiranje določa zakon.”
30. člen
90. člen se črta.
31. člen
91. člen se črta.
32. člen
92. člen se črta.
33. člen
Tretji odstavek 98. člena se spremeni in glasi:
“Za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega in nepremičnega premoženja v vrednosti pod 10 mio SIT se pooblasti župan.”
34. člen
111. člen se črta.
35. člen
V treh mesecih po uveljavitvi tega statuta morajo krajevne skupnosti svoj splošni akt uskladiti s tem statutom in predložiti občinskemu svetu v soglasje.
36. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01300-0002/95
Lendava, dne 8. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.