Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2350. Sklep o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod, stran 3780.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 11. in 40. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 70. seji dne 16. julija 1998 sprejela
S K L E P
o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
S tem sklepom se s preoblikovanjem Inštituta za ekonomska raziskovanja, ki ga je ustanovil Izvršni svet Skupščine SRS z uredbo št. 022-22/65 z dne 8. 11. 1965 (Uradni list SRS, št. 2/65), ustanovi javni raziskovalni zavod Inštitut za ekonomska raziskovanja (v nadaljnjem besedilu: inštitut).
Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana.
Skrajšano ime je: IER.
Sedež je: 1000 Ljubljana, Kardeljeva ploščad 17.
Ime v angleškem jeziku: Institute for Economic Research.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
3. člen
Dejavnost v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96) glasi:
– K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– M/80.422 Drugo izobraževanje.
Inštitut bo v okviru registrirane dejavnosti opravljal predvsem:
– spremljanje razvoja ekonomske znanosti,
– proučevanje, raziskovanje in reševanje znanstveno-raziskovalnih in strokovnih problemov,
– izpopolnjevanje znanstveno-raziskovalnih metod in postopkov,
– sodelovanje z gospodarskimi, kulturnimi, družbenimi in drugimi organizacijami zaradi uspešnega izvrševanja raziskovalnih nalog,
– vzgajanje in sodelovanje pri vzgoji raziskovalnega naraščaja ter pri izpopolnjevanju strokovnjakov,
– sodelovanje z ustreznimi domačimi in tujimi znanstveno-raziskovalnimi zavodi in organizacijami,
– objavljanje izsledkov svojega znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela,
– raziskovanje in svetovanje za potrebe državnega in zasebnega podjetniškega sektorja.
Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.
Inštitut bo zagotavljal vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.
4. člen
Dejavnost, ki jo inštitut opravlja v okviru nacionalnega raziskovalnega programa se opravlja kot javna služba.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način določen z letnim programom dela.
5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja ustanovi drug zavod ali podjetje.
6. člen
Organiziranost Inštituta se določi s statutom.
IV. ORGANI INŠTITUTA
7. člen
Organ upravljanja inštituta je upravni odbor.
Upravni odbor šteje 7 članov, od katerih imenuje:
– 4 člane Vlada Republike Slovenije (na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo 2 člana in Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj 2 člana);
– 2 člana volijo odgovorni nosilci raziskovalnih in razvojnih projektov;
– 1 člana volijo zaposleni delavci v inštitutu.
Predsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
8. člen
Upravni odbor obravnava in sprejema statut in druge splošne akte, program razvoja, letne programe dela, poročila o njihovem izvrševanju, sprejema finančni načrt in zaključni račun, sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji, obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa, imenuje ter razrešuje direktorja inštituta in daje soglasje na imenovanje in razrešitev drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev inštituta, ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Upravni odbor s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, letni program dela, finančni načrt in zaključni račun ter imenuje in razrešuje direktorja.
V programu dela mora biti navedeno tudi število delavcev, s katerimi je možno program uresničiti.
9. člen
Mandat članov upravnega odbora je štiri leta, s tem, da se pri prvem imenovanju za štiri člane, med njimi za 2, ki ju imenuje Vlada Republike Slovenije, določi mandat dveh let.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu inštituta.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom oziroma poslovnikom o delu upravnega odbora.
10. člen
Delo in poslovanje inštituta vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta.
11. člen
Vodilne raziskovalne delavce v inštitutu imenuje direktor s soglasjem znanstvenega sveta in upravnega odbora. Ostale vodilne delavce imenuje direktor s soglasjem upravnega odbora.
Pogoje in način imenovanja ter število vodilnih raziskovalnih in drugih delavcev se določi s statutom.
12. člen
Za obravnavanje in odločanje o raziskovalnem programu in drugih programskih zadevah s področja dejavnosti inštituta se izvoli znanstveni svet.
Člane znanstvenega sveta izvolijo raziskovalci inštituta iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov. Sestavljen mora biti tako, da so vsa področja dejavnosti inštituta primerno zastopana.
Pristojnosti znanstvenega sveta in način izvolitve članov znanstvenega sveta se določi s statutom.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO INŠTITUTA
13. člen
Inštitut upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega sklepa.
14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva iz državnega proračuna za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa ter z opravljanjem dejavnosti za druge naročnike.
Inštitut pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti tudi preko državnih razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete projekte ter iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.
15. člen
V državnem proračunu se določi višina sredstev namenjenih za pokrivanje ustanoviteljskih obveznosti v skladu s predpisi Ministrstva za znanost in tehnologijo.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi letnega programa. Letni program dela, ki se izdela na podlagi veljavnih meril raziskovalnega in razvojnega programa pripravi direktor in ga predlaga upravnemu odboru v sprejem.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki inštitut uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja upravni odbor po predhodnem soglasju ustanovitelja.
17. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
19. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja, s katerim inštitut upravlja. Za obveznosti inštituta iz lastne dejavnosti jamči inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Svet inštituta nadaljuje z delom do konstituiranja upravnega odbora, ki se konstituira najkasneje v 45 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Direktor nadaljuje delo kot v.d. direktorja in je imenovan za dobo enega leta.
Organi inštituta, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred sprejemom tega sklepa, nadaljujejo z delom do ustanovitve in imenovanja novih organov, določenih s tem sklepom in statutom v okviru pristojnosti, ki so jih imeli doslej.
21. člen
Način in pogoji za pridobivanje sredstev za delo inštituta, ki so določeni v 14. in 15. členu tega sklepa, se začnejo izvajati takoj po uveljavitvi tega sklepa.
Do uveljavitve novega načina financiranja se za inštitut ohrani obstoječi način pridobivanja sredstev.
22. člen
Statut mora biti sprejet v roku 90 dni po uveljavitvi tega sklepa. Imenovanje vodilnih delavcev, izvolitev ostalih organov in imenovanje vodilnih raziskovalnih delavcev se izvede takoj po sprejetju statuta inštituta.
23. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-06/98-1
Ljubljana, dne 16. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik