Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2379. Odlok o organizaciji in uveljavljanju pravice do pomoči družini na domu v Občini Kočevje, stran 3848.

Na podlagi 15. člena, drugega odstavka 43., 99., 100. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 – popr., 56/92, 42/94), 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98), 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popr., 23/97) je Občinski svet občine Kočevje na 38. redni seji dne 2. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o organizaciji in uveljavljanju pravice do pomoči družini na domu v Občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija in uveljavljanje pravice do pomoči družini na domu v Občini Kočevje.
2. člen
Za uveljavljanje pravice do storitev pomoči družini na domu se upošteva socialno in zdravstveno stanje upravičenca.
1. Socialni kriterij:
– starost,
– ne želi v dom, čeprav ima za to pogoje,
– živi sam ali je sam velik del dneva,
– potreba po pomoči za bolj samostojno življenje doma.
2. Zdravstveni kriterij:
– trajna bolezen, ki povzroča socialne probleme,
– invalidnost.
3. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
4. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno,
– osebe mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča varstvo v instituciji,
– družine kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, če jim uporaba storitev nadomešča institucionalno varstvo.
5. člen
Postopek za uveljavljanje pravice do storitev na domu se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Center za socialno delo začne postopek po uradni dolžnosti, če izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi katerega je potrebno določeni osebi nuditi storitev.
6. člen
V Občini Kočevje organizira in izvaja pomoč družini na domu Center za socialno delo Kočevje kot javno službo. Pomoč v obliki socialne oskrbe izvajajo strokovni delavci z višjo izobrazbo in laični delavci z najmanj 3. stopnjo izobrazbe in verificiranim programom za izvajanje storitve.
7. člen
Občina Kočevje sklene z izvajalcem pogodbo o izvajanju storitev, medsebojnih obveznostih in pravicah.
II. OBSEG IZVAJANJA STORITEV
8. člen
Socialna oskrba družini na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Kot gospodinjska pomoč se šteje:
– vzdrževanje stanovanjskega prostora, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje, kurjava, druga dela po dogovoru.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene se šteje:
– pomoč pri oblačenju, pomoč pri hranjenju, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov se šteje:
– družabništvo, preprečevanje osamljenosti, pomoč za samopomoč, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov, priprava upravičenca ter njihove družine na institucionalno varstvo.
9. člen
Storitev pomoč družini na domu vsebuje dva dela:
I. del je priprava za izvajanje storitev, kar pomeni pripravo za izvajanje storitve, sklenitev dogovora, ter izvedbo vseh potrebnih srečanj med izvajalci in posameznikom in družino traja v poprečju 10 ur;
II. del zajema neposredno izvajanje storitve do 4 ure dnevno oziroma do 20 ur tedensko.
V izjemnih primerih je upravičenec upravičen do storitev v večjem obsegu ur, vendar le po predhodnem dogovoru s socialno službo.
III. PLAČILO STORITEV
10. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati celotne stroške storitve.
Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca tudi osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakona ali pogodbenega razmerja.
11. člen
Vrednost urne postavke za opravljeno storitev znaša 700 SIT in se usklajuje z rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospodarstvu. Uskladitev opravi Center za socialno delo Kočevje ob koncu vsakega trimesečja oziroma v naslednjem mesecu po tem, ko se vrednost koeficienta dvigne za 5% in več.
IV. MERILA ZA IZRAČUN PLAČIL STORITEV
12. člen
Za izračun plačil storitev se uporabi podatek o odstotku prekoračitve cenzusa za denarni dodatek.
-------------------------------------------------------
% prekoračitve mesečnega          % prispevka
dohodka na druž. člana od cenzusa    k ceni storitev
za denarni dodatek
-------------------------------------------------------
do 30%                        –
od 30 do 100%                    10%
od 100 do 200%                   20%
od 200 do 300%                   30%
od 300 do 400%                   50%
od 400 do 500%                   80%
nad 500%                      100%
-------------------------------------------------------
13. člen
Materialno stanje upravičenca in zavezancev se ugotavlja tako, da se v dohodek štejejo vsi dohodki, ki štejejo po zakonu o socialnem varstvu pri ugotavljanju pravice do denarnega dodatka.
Slabo zdravstveno stanje upravičenca se ugotavlja na podlagi mnenja oziroma izvida o upravičenosti do dodatka za tujo nego in pomoč ali na podlagi ostale dokumentacije lečečega zdravnika.
V. OPROSTITEV PLAČILA STORITEV
14. člen
V celoti so oproščeni plačila storitev pomoči na domu naslednji upravičenci:
– prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja,
– prejemniki denarnega dodatka,
– prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
15. člen
Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja, ki mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov je oproščen plačila storitev delno ali v celoti le, če pristane na zemljiškoknjižno zavarovanje terjatve občine, ki ustreza ocenjenim stroškom oprostitve.
16. člen
Upravičenci, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo storitev pomoči družini na domu, nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili dolžni preživljati, lahko pri Centru za socialno delo Kočevje vložijo prošnjo za delno ali celotno oprostitev plačila storitev.
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev bo odločil Center za socialno delo po postopku in na način kot je to določeno s predpisi s področja socialnega varstva.
17. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če pridobi dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da delne ali celotne oprostitve plačila storitev ni več upravičen,
– če je pridobil pravico do delne ali celotne oprostitve plačila na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembo stanja.
VI. FINANČNI VIRI ZA IZVAJANJE POMOČI DRUŽINI NA DOMU
18. člen
Za izvajanje pomoči družini na domu se sredstva zagotovijo iz:
– občinskega proračuna,
– državnega proračuna preko sistema izravnave,
– plačila uporabnikov storitev.
VII. SKLEPANJE DOGOVORA O NUDENJU POMOČI DRUŽINI NA DOMU
19. člen
Center za socialno delo Kočevje kot izvajalec storitve in upravičenec oziroma uporabnik skleneta dogovor o nudenju pomoči na domu. Dogovor vsebuje podatke o izvajalcu in uporabniku storitev, vsebini in trajanju pomoči, plačila za opravljene storitve, obveznosti izvajalca in uporabnika.
20. člen
Center za socialno delo kot izvajalec storitev družini na domu vodi evidenco dogovorov, delovne naloge za laične delavce s podatki, kdo izvaja storitev, komu se pomoč nudi, o vsebini pomoči, tedenskem obsegu pomoči in obdobju izvajanja pomoči, evidenco opravljenih poti in supervizijskih obravnav.
21. člen
Laični delavci vodijo dnevnik dela, v katerega vpisujejo podatke o upravičencu, datum obiska, opis storitve, porabljeni čas, kar mora biti potrjeno s podpisom uporabnika.
22. člen
Dogovor o opravljanju storitve se obnavlja vsake tri mesece.
VIII. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 7. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.