Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2395. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Antonije Kucler Vrhnika, stran 3865.

Na podlagi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 29. člena statuta Občine Vrhnika je Občinski svet občine Vrhnika na 30. seji dne 18. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Antonije Kucler Vrhnika
1. člen
Spremeni se naslov odloka o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Antonije Kucler Vrhnika (v nadaljevanju: odlok), tako da se glasi odlok o ustanovitvi Vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonije Kucler Vrhnika.
2. člen
Besede vzgojno-varstveni oziroma vzgoja in varstvo v 1., 9., 12., 31. in 34. členu ter v 4. podnaslovu odloka se nadomestijo z besedami vzgojno-izobraževalni oziroma vzgoja in izobraževanje.
3. člen
Spremeni se 2. člen odloka, tako da glasi:
Zavod posluje pod imenom: Vzgojno-izobraževalni zavod Antonije Kucler Vrhnika.
Sedež zavoda: Poštna 1.
Skrajšano ime: Vrtec Vrhnika.
V sestavo zavoda sodijo:
– enota Barjanček,
– enota Poštna,
– enota Hrib,
– enota Dragomer,
– enota Log.
Matična enota je enota Poštna, kjer je sedež vrtca. V matični enoti se vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe za enote Poštna, Hrib in Barjanček in v enoti Dragomer za enoti Log in Dragomer.
V okviru enote Poštna deluje za otroke s posebnimi potrebami oddelek.
Zavod po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
4. člen
Spremeni se 4. člen odloka, tako da glasi:
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo za šolstvo in šport.
5. člen
Spremeni se prvi stavek 5. člena odloka, tako da glasi:
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod katerim je vpisan sedež zavoda: VRHNIKA, na zunanjem obodu pa je izpisano Republika Slovenija in ime zavoda: vzgojnoizobraževalni zavod.
6. člen
Prvi odstavek 10. člena odloka se dopolni z:
– M/80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– I/60.2 drug kopenski prevoz,
– H/55.51 storitve menz,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem.
7. člen
Beseda enota Tržaška v tretjem in šestem odstavku 15. člena ter v tretjem odstavku 19. člena se zamenja z besedami enota Barjanček.
8. člen
V prvem odstavku 26. člena se črta beseda “dva”.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 11/1-030/98
Vrhnika, dne 23. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.