Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2360. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave iz proračuna Občine Beltinci, stran 3838.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 14. 5. 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave iz proračuna Občine Beltinci
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev za subvencioniranje pridelave iz proračuna Občine Beltinci. Sredstva se dodeljujejo na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Beltinci, na predlog Odbora za kmetijstvo in prehrano.
2. člen
Sredstva se dodeljujejo s ciljem:
– povečanja količine in kakovosti rastlinske pridelave;
– ohranjanja staleža in izboljšanja kvalitete mlečne in mesnate pasme v govedoreji;
– povečanja količine in kvalitete v prašičereji;
– razvoja dopolnilnih dejavnosti (vrtnarstvo, drobnica itd.);
– pridelave zdrave in neoporečne hrane;
– kvalitetnejše oskrbe z doma pridelano hrano;
– izboljšanja socialne varnosti kmetov;
– zasaditve, vzdrževanja in ohranjanja gozdnih površin in drugih zaščitnih pasov;
– strokovne izpopolnitve in izboljšanja organiziranosti kmetijstva.
3. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– za nabavo kvalitetnega semenskega materiala;
– za nabavo kvalitetnih sadik;
– za nabavo kvalitetnega plemenskega materiala v govedoreji in prašičereji;
– za ohranjanje in razvoj čebelarstva;
– za nabavo osnovne črede drobnice in malih živali za gojenje;
– za nabavo materialov, ki ohranjajo in izbolšujejo rodovitnost tal;
– za razne analize v živinorejski in poljedelski proizvodnji;
– za sofinanciranje posegov v kmetijstvu;
– za razvoj novih tehnologij;
– za sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov;
– za strokovno izpopolnjevanje;
– in za druge namene po sklepu Občinskega sveta občine Beltinci.
4. člen
Upravičenci za sredstva iz 2. in 3. člena tega pravilnika so lahko fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima upravičenec do sredstev stalno bivališče na območju Občine Beltinci;
– da ima lastnik čebeljih panjev stalno bivališče v Občini Beltinci;
– da ima koristnik regresa plemensko žival vsaj 5 let v svojem hlevu (razen plemenskih merjascev);
– da ima koristnik regresa prejšnje plemenske živali, kolikor je le ta izločena iz njegovega hleva ustrezno veterinarsko potrdilo o prisilnem zakolu te živali;
– da je sredstvo oziroma blago, ki se regresira kupljeno na območju Občine Beltinci;
– da so opravljeni poskusi na območju Občine Beltinci;
– da koristnik regresa kupuje regresirano blago samo na svoje ime in naslov (samo za sebe).
5. člen
Višina subvencioniranja iz 2. in 3. člena tega pravilnika se določa vsako leto glede na sprejeti proračun Občine Beltinci.
6. člen
Razrez razdelitve sredstev za subvenciorniranje pripravi občinski Odbor za kmetijstvo in prehrano, sklep o razdelitvi sredstev pa sprejme Občinski svet občine Beltinci.
7. člen
Sklep o razpisu subvencioniranja v kmetijstvu se objavi na krajevno običajni način (v sredstvih javnega obveščanja).
Sklep vsebuje:
– določbe iz tega pravilnika na podlagi katerih je občinski svet sprejel sklep o subvencioniranju v kmetijstvu;
– podatke o razpoložljivih sredstvih, namenjenih v občinskem proračunu za subvencioniranje kmetijske pridelave in preskrbe hrane;
– namen za katere se dodeljujejo sredstva;
– pogoje pod katerimi upravičenci lahko zaprosijo za sredstva (npr. najmanjša in največja zasajena površina, najmanjše in največje število živali, za katero se lahko dobijo sredstva);
– rok za vložitev zahtevkov;
– navedbo potrebne dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti (računi, dokumentacija o poreklu in številki živali...).
8. člen
Vloga za subvencioniranje v kmetijstvu iz 2. in 3. člena tega pravilnika s prilogami se vloži pri občinski upravi Občine Beltinci, Mladinska 2. K vlogi za dodelitev sredstev, se mora priložiti kopija plačanega računa za nakup določene vrste blaga (govedo, merjasec, mulj ipd...). Subvencioniranje določene vrste blaga (semenska pšenica, apnenec...) se uredi na način da prodajalec kupcu že ob samem nakupu zmanjša ceno blaga za višino zneska subvencije. Občina Beltinci povrne prodajalcu razliko do polne cene blaga (v višini zneska subvencije) potem, ko prodajalec predloži občinski upravi Občini Beltinci ustrezno dokumentacijo o prodaji blaga kupcu. Podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev subvencije se predpišeje v sklepu o razpisu subvencioniranja v kmetijstvu.
9. člen
Posebna tričlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine Beltinci na predlog Občinskega odbora za kmetijstvo kontrolira namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku.
10. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 61/98
Beltinci, dne 14. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.