Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2380. Odlok o razglasitvi Željnskih jam za naravni spomenik, stran 3850.

Na podlagi šestega odstavka 17. člena, ter 18. in 19. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in 23/97) je Občinski svet občine Kočevje na 38. redni seji dne 2. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o razglasitvi Željnskih jam za naravni spomenik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom, da se ohranijo, varujejo in raziskujejo geomorfološke, geološke in hidrološke znamenitosti, redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste, paleontološka in arheološka najdišča se razglasi del kočevske naravne znamenitosti jamskega sistema Željnskih jam – Ciganske jame za naravni spomenik.
2. člen
Meja razglašenega območja je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2500 in 1:5000, ki je sestavni del odloka. Meja območja se na terenu vidno označi z enojno polno črto modre barve na robnih drevesih ali grmih.
3. člen
V razglašeno območje sodijo naslednje parcele: k. o. Željne
--------------------------------------------------------------------------------------------
Številka   Kultura   Številka    Površina   Imetnik pravice uporabe oziroma lastnik
parcele         ZK vložka
--------------------------------------------------------------------------------------------
194/1    travnik   279        30 70   RS – SKZG, Dunajska c. 22, Ljubljana
194/2    travnik   275        9 34   RS – SKZG, Dunajska c. 22, Ljubljana
196/1    gozd    275 del     2 45 00   RS – SKZG, Dunajska c. 22, Ljubljana
196/10    gozd    191        2 42   SOZD GK Kočevje
575/3    pot     257        3 25   DL v splošni rabi
576/1    neplodno  275        6 40   RS – SKZG, Dunajska c. 22, Ljubljana
576/2    pašnik   180        10 16   DERŽEK OTMAR, Željne 4
                           DERŽEK LIDIJA, Željne 4
                           LUNDER DUNJA, Šalka vas 130
576/4    gozd    256        5 10   SOZD GK Kočevje
578/1    travnik   191        25 41   SOZD GK Kočevje
578/2    travnik   179 del      1 30   DERŽEK LIDIJA, Željne 4
                           DERŽEK OTMAR, Željne 4
579     njiva    191        9 03   SOZD GK Kočevje
580/3    gozd    275 del      4 30   RS – SKZG, Dunajska c. 22, Ljubljana
580/4    gozd    191        14 00   SOZD GK Kočevje
580/5    gozd    191        2 90   SOZD GK Kočevje
--------------------------------------------------------------------------------------------
II. VARSTVENI REŽIM
4. člen
Zaradi ohranitve in varovanja obstoječega stanja na območju jam kot naravnega spomenika se določi dvojni varstveni režim (v samih jamah ter nad jamskim sistemom in njegovo okolico):
1. Na zavarovanem območju nad jamskim sistemom in okoli njega je prepovedano:
– graditi kakršne koli objekte, razen adaptacije obstoječih objektov,
– izvajati zemeljska dela,
– odlagati tekoče in trde odpadke,
– zasipati, zakrivati, zapirati ali kako drugače preoblikovati vhod v jame,
– vrtati, minirati ali povzročati vibracije,
– spreminjati obstoječo rabo vegetacijske odeje ali gospodariti v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti,
– opravljati posege, ki lahko kakorkoli ogrozijo naravni spomenik.
2. V jamah je prepovedano:
– uničevati, poškodovati ali odstranjevati sigaste tvorbe, kristale in druge naravne jamske tvorbe ter drugi inventar jame ( morebitna svetila...),
– kakorkoli onesnaževati stene, strop in tla (z raznimi odpadki, karbidnim apnom, podpisi ali uporabo svetil, ki tvorijo saje),
– nabirati in odnašati petrografske, mineralne in paleontološke vzorce, razen v raziskovalne namene,
– uničevati, vznemirjati, loviti ali odnašati primerke jamske favne,
– spreminjati hidrološke razmere v jami,
– odlagati ali skladiščiti odpadke in kakršenkoli drug material,
– nenadzorovano obiskovati jame, razen na delu, ki je urejen in označen v te namene.
3. Kurjenje in taborjenje je prepovedano v jamah in na širšem zavarovanem območju, prav tako postavljanje reklamnih panojev.
4. Izjemoma so dovoljena naslednja dela in dejavnosti:
– ekstenzivna kmetijska obdelava in sonaravno gospodarjenje z gozdom,
– znanstveno (arheološko in paleontološko ter speleološko) raziskovanje,
– nujna sanacijska dela na rudniških potokih na vhodu v jame,
– ureditev in označitev dostopne poti do jam in na vhodnem delu vanje,
– očistiti stene jam vseh novodobnih napisov in dimnih sledov,
– postavitev predstavitvenih panojev,
– nad jamami pokablitev sedanjih nadzemnih elektrovodov ter nato vegetacijo prepustiti naravnemu razvoju,
– dopustiti ali omogočiti strokovnim organizacijam ali osebam, ki jih te organizacije pooblastijo, proučevanje, popisovanje, snemanje spomenika v znanstvene namene,
– omogočiti občanom, šolskim in strokovnim ekskurzijam in turistom dostop do spomenika in ogled tega na za to posebej urejeni in označeni poti na vhodnem delu jam,
– dovoliti označitev in predstavitev spomenika na panoju za širšo javnost (tudi z opozorilom na varstveni režim),
– dovoliti izvedbo prireditev v namene obeleževanja svečanih obletnic in promocije jam na vhodu v jame oziroma za to določenemu mestu,
– druga dela, ki so dogovorjena z Ljubljanskim regionalnim zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: LRZVNKD), Občino Kočevje, Zavodom za gozdove Slovenije – Območno enoto Kočevje (v nadaljnjem besedilu: ZGS – OE Kočevje) in Jamarskim društvom Netopir,
– omogočiti redno vzdrževanje obstoječih infrastrukturnih objektov (elektro).
III. DOVOLJENJA IN SOGLASJA
5. člen
Za vse posege, ki so v 4. točki 4. člena tega odloka navedeni kot možni, razen vzdrževanja obstoječih infrastrukturnih objektov, je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa Upravne enote Kočevje, ki se izda na podlagi soglasja Občine Kočevje, pooblaščene organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine – LRZVNKD, ZGS – OE Kočevje in Jamarskega društva Netopir.
Dovoljenje za turistično trženje in oglaševanje izda Občina Kočevje na podlagi soglasja ZGS – OE Kočevje.
Organizirane turistične izlete je potrebno priglasiti na Občini Kočevje in ZGS – OE Kočevje ter na Občini Kočevje plačati ustrezno upravno takso v skladu z odlokom o občinskih upravnih taksah.
6. člen
Imetnik pravice uporabe oziroma lastnik spomenika je dolžan dovoliti izvajanje vseh del in dejavnosti iz 4. točke 4. člena, za katere je izvajalec pridobil potrebna soglasja in dovoljenja iz 5. člena.
7. člen
Obiskovanje naravnega spomenika je omejeno na številčnost, ki v njih ne povzroča bistvenih motenj ekosistema. Kolikor obiskovanje doseže nivo, ki bi pomenil prehudo motnjo in bi ogrozil obstoj ali nemoten razvoj nadzemnega in podzemnega dela ekosistema kraških jam, lahko občina na podlagi strokovnega predloga ZGS – OE Kočevje, LRZVNKD ali od občine imenovanega koncesionarja obiskovanje tega spomenika prepove.
IV. UPRAVLJANJE
8. člen
Zavarovano območje je namenjeno predvsem vzdrževanju obstoječega stanja (po predhodni sanaciji), ter v znanstveno-raziskovalne, kulturne, poučno vzgojne in turistične namene.
Občina lahko prenese v upravljanje (dodeli koncesijo) naravni spomenik usposobljenemu društvu oziroma drugi za ta namen ustanovljeni pravni osebi, ki skrbi za spomenik in ga upravlja v skladu z naravovarstveno zakonodajo in tem odlokom.
V primeru neizvrševanja določil sklepa o dodelitvi koncesije za upravljanje z naravnim spomenikom oziroma neizvrševanja smernic pristojne pooblaščene organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine lahko občina z enostranskim aktom odvzame upravljanje.
V. NADZOR
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata gozdarska in naravovarstvena inšpekcijska služba, ki sta tudi pristojna predlagatelja postopka o prekršku.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če stori katero od dejanj iz 1. in 2. točke 4. člena tega odloka razen 3. točke istega člena odloka,
2. če ne pridobi ustreznega dovoljenja iz 5. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz 1. in 2. točke 4. člena tega odloka razen 3. točke istega člena odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje posameznika, ki stori prekršek iz 1. in 2. točke 4. člena tega odloka razen 3. točke istega člena odloka.
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če kuri v gozdu ali gozdnem prostoru posebnega namena – naravnem spomeniku.
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če kuri v gozdu ali gozdnem prostoru posebnega namena – naravnem spomeniku.
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje posameznika, če kuri v gozdu ali gozdnem prostoru posebnega namena – naravnem spomeniku.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki ne pridobi soglasja iz drugega in tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT gozdarski, kmetijski ali požarni inšpektor oziroma policist na kraju samem kaznuje posameznika, ki ga zaloti pri prekršku kurjenja ognja v gozdu ali gozdnem prostoru posebnega namena – naravnem spomeniku.
14. člen
Denar, ki se zbere od plačanih upravnih taks in kazni za naravni spomenik Željnske jame se nameni za urejanje in promocijo te naravne znamenitosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Na podlagi načrta iz 2. In 3. člena odloka izda Upravna enota Kočevje po uradni dolžnosti v upravnem postopku, lastnikom zemljišč v območju spomenika ugotovitvene odločbe o statusu Željnskih jam po tem odloku in predlaga zaznambo v zemljiško knjigo.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 6. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.