Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2353. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v javnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških, stran 3834.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) izdaja minister za pravosodje v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v javnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških
1. člen
Naslov pravilnika o napredovanju na sodiščih, v javnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških (Uradni list RS, št. 41/94) se spremeni tako, da glasi:
»Pravilnik o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v državnih tožilstvih, v državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških.«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da glasi:
»Ta pravilnik podrobneje določa pogoje in postopek napredovanja zaposlenih na sodiščih, v državnih tožilstvih, državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških (v nadaljnjem besedilu: zaposleni) v višji plačilni razred, razen sodnikov, državnih tožilcev, pomočnikov državnih tožilcev, državnih pravobranilcev, pomočnikov državnih pravobranilcev in sodnikov za prekrške.«.
3. člen
Na koncu drugega odstavka 5. člena se doda nov stavek, ki glasi:
»Pri tem se kot delovna mesta enake ali podobne zahtevnosti štejejo vsa delovna mesta, ki so uvrščena v isto ali višjo tarifno skupino.«.
V tretjem odstavku 5. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
»in porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka, odsotnosti zaradi poklicne bolezni in zaradi poškodbe pri delu.«.
4. člen
Petnajsta alinea 8. člena se spremeni tako, da glasi:
»– znanja in veščine, ki jih je zaposleni
pridobil s tečaji, seminarji in usposabljanji
v trajanju najmanj 8 pedagoških ur oziroma
1 dan brez preizkusa znanja               5 točk«
Za petnajsto alineo se dodajo nove šestnajsta, sedemnajsta in osemnajsta alinea, ki glasijo:
»– znanja in veščine, ki jih je zaposleni
pridobil z 2- do 4-dnevnimi tečaji, seminarji
in usposabljanji brez preizkusa znanja         10 točk
– znanja in veščine, ki jih je zaposleni
pridobil s 5- in večdnevnimi tečaji, seminarji
in usposabljanji brez preizkusa znanja         15 točk
– v primerih, ko se tečaji, seminarji
in usposabljanja zaključijo s preizkusom znanja,
se doda točkam iz petnajste, šestnajste
in sedemnajste alinee tega člena za opravljen
preizkus znanja še                   5 točk,
s tem, da skupna vsota zbranih točk
v napredovalnem obdobju po petnajsti, šestnajsti,
sedemnajsti in osemnajsti alinei tega člena
ne sme preseči                   100 točk.«.
Dosedanja šestnajsta alinea postane devetnajsta alinea.
5. člen
V 11. členu se dvanajsta alinea spremeni tako, da glasi:
»– sodelovanje v izobraževalnem sistemu
organa in v sistemu izpopolnjevanja
ter usposabljanja                   30 točk«.
6. člen
V 16. členu se za besedilom »najmanj treh let od zadnjega napredovanja« postavi pika, besedilo »oziroma od zadnjega preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje.« pa se črta.
7. člen
Na koncu šestega odstavka 17. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in uporabijo le tista, ki so pridobljena v napredovalnem obdobju.«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki glasi:
»Predstojnik pravosodnega organa mora zaposlenega na njegovo zahtevo seznaniti z vsebino ocenjevalnega lista.«.
8. člen
V 22. členu se za drugim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki glasita:
»Šteje se, da zaposleni ob prvi zaposlitvi izpolnjuje pogoje za napredovanje, če doseže število točk, določeno v 13. členu tega pravilnika.
Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za uvrstitev v višji plačilni razred se upoštevajo le dokazila, ki niso starejša od treh let.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki glasi:
»22.a člen
Če je zaposleni razporejen na drugo delovno mesto v isti ali nižji tarifni skupini v istem ali drugem organu, za katerega velja ta pravilnik, obdrži število plačilnih razredov, ki jih je dosegel na prejšnjem delovnem mestu. V primeru, da je zaposleni, ki je bil razporejen v višjo tarifno skupino, ponovno razporejen v nižjo tarifno skupino, obdrži število plačilnih razredov, ki jih je v nižji tarifni skupini že dosegel, če je to zanj ugodnejše, kot če bi obdržal število plačilnih razredov, ki jih je dosegel na prejšnjem delovnem mestu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko zaposlenemu, ki je razporejen na drugo delovno mesto, zniža število plačilnih razredov za napredovanje, če pristojni organ ugotovi, da mu število plačilnih razredov na prejšnjem delovnem mestu ni bilo določeno v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
V primerih, ko je zaposleni razporejen na drugo delovno mesto v skladu s 33. členom zakona o delavcih v državnih organih, ne more obdržati števila plačilnih razredov za napredovanje v skladu s prvim odstavkom tega člena.«.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 131-8/98
Ljubljana, dne 22. aprila 1998.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje