Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2375. Sklep o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih delavcev občinske uprave, stran 3846.

Na podlagi 59. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90), 17. in 18. člena zakona o razmejitvi plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) in 12. člena statuta Občine Juršinci (Uradni Vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95) je Občinski svet občine Juršinci na seji dne 30. 6. 1998 sprejel
S K L E P
o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih delavcev občinske uprave
1. člen
S tem sklepom so določene plače, nadomestila, povračila in drugi prejemki delavceh občinske uprave.
2. člen
Plača delavcev občinske uprave je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun plače in količnikov določenih v skladu z zakonom o razmejitvi plač v Javnih Zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti.
Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za I. tarifni razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
3. člen
Količniki za določitev osnovnih plač delovnih mest za delavce občinske uprave so odvisni od zahtevane strokovne izobraze in zahtevnosti dela. oziroma količnika, ki ga zaposleni lahko pridobi z napredovanjem.
4. člen
Delavci občinske uprave imajo pravico do nadomestila in povračil določenih materialnih stroškov: za dnevnice ter stroške prenočevanja na službenem potovanju, za prevoz na delo in z dela, za nadomestilo za prehrano med delom.
Višina nadomestil in povračil iz prejšnjega odstavka je določena s kolektivno pogodbo, zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom.
DELOVNA USPEŠNOST
5. člen
Del plače za delovno uspešnost pripada zaposlenemu, ki bistveno presega pričakovane delovne rezultate ali je nadpovprečno delovno obremenjen.
Ta del plače lahko znaša največ 20% osnovne plače Del plače za delovno uspešnost določi župan.
Skupen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti mesečno lahko znaša največ 3% sredstev za plače.
V obseg sredstev za plače se ne vštevajo sredstva za plačilo delovne uspešnosti funkcionarjev.
6. člen
Za vsa ostala nadomestila, ki niso posebej opredeljena in določena v tem sklepu se smiselno uporabljajo določbe kolektivne pogodbe za negospodarstvo ter zakon o delavcih v državnih organih.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.110-02-9/98
Juršinci, dne 30. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Juršinci
Simon Toplak l. r.