Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2368. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje, stran 3843.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 8. in 9. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet Občine Grosuplje na 41. seji dne 17. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
1. člen
V 10. členu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/97 in 79/97) se besedilo spremeni, tako da se novo besedilo glasi:
»V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju sodijo naselja:
– Centralna šola Adamičeva cesta 29 v Grosupljem: Grosuplje z naslednjimi ulicami: Adamičeva cesta neparne številke, Pod gozdom cesta I številke 1, 2, 3 in 5, Pod gozdom cesta II številke 1 do 8, Pri mostu, Za gasilskim domom, Ulica Ane Galetove, Kettejeva cesta, Ob Grosupeljščici, Hribarjeva cesta, Cesta Cankarjeve brigade, Kozinova cesta, Seliškarjeva cesta, Erjavčeva cesta, Prešernova cesta, Šuligojeva cesta, Kozakova cesta, Rodetova cesta, Vodnikova cesta, Ljubljanska cesta, Stranska pot I do III, Metelkov dvor, Kajuhov dvor, Valvazorjev dvor, Preska, Brinje cesta I do II, Murnova cesta, Jerova vas, Perovo ter Mala Stara vas, Dobje, Hrastje, Spodnje Duplice, Zgornje Duplice številke 1, 2 in 2A, Spodnje Blato, Gatina, Praproče pri Grosupljem;
– Podružnična šola Polica na Polici: Polica, Blečji vrh, Dolenja vas pri Polici, Gradišče, Gorenja vas pri Polici, Kožljevec, Mali Konec, Troščine, Peč, Dole pri Polici, Velika Stara vas, Zgornje Duplice, razen številk iz prve alinee;
– Podružnična šola s prilagojenim programom: območje celotne Občine Grosuplje.
Matična enota je Osnovna šola Brinje Grosuplje, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.
Šolski okoliš iz prvega odstavka tega člena je zarisan v kartografskem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije in je na vpogled na Geodetski upravi Republike Slovenije, izpostavi Grosuplje.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 601-1/97
Grosuplje, dne 17. junija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič dipl. inž. l. r.