Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2348. Uredba o postopkih zadolževanja in prevzemanja obveznosti pravnih oseb v lasti Republike Slovenije, stran 3771.

Na podlagi 48.a člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97 in 34/98) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o postopkih zadolževanja in prevzemanja obveznosti pravnih oseb v lasti Republike Slovenije
1. člen
Ta uredba ureja zastopanje interesov Republike Slovenije v organih pravnih oseb, katerih večinski ustanovitelj, delničar ali družbenik je Republika Slovenija (v nadaljevanju: pravna oseba), v zvezi s sklepanjem naslednjih poslov:
– najemanje posojila,
– izdajanje vrednostnih papirjev,
– dajanje jamstev in
– obremenjevanje premoženja z zastavno pravico.
Uredba zavezuje predstavnike Republike Slovenije in osebe, ki po pooblastilu Vlade Republike Slovenije ali organa, ki ga pooblasti vlada, zastopajo interese Republike Slovenije (v nadaljevanju: predstavniki) v organih pravnih oseb iz prejšnjega odstavka.
Pravne osebe iz prvega odstavka so navedene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Pravna oseba iz te uredbe, ki sklepa posle, iz prvega odstavka 1. člena te uredbe (v nadaljevanju: posli) mora, pred začetkom priprav na sklenitev vsakega posla, katerega vrednost presega 50 milijonov SIT, pisno obvestiti Ministrstvo za finance o nameravanem poslu in pridobiti soglasje Ministrstva za finance k začetku priprav na sklenitev takega posla.
Obvestilo o nameravanem poslu vsebuje:
– nameravano vrednost posla (višino zadolžitve, višino jamstva in vrednost zastavljenega premoženja ter vrsto zavarovanja),
– predvidene stroške posla (obrestne mere in ostali stroški),
– opis časovnega poteka sklenitve in izvršitve posla,
– nameravane roke črpanja v primeru najetja posojila,
– mnenje ministrstva, pristojnega za dejavnost, ki jo opravlja pravna oseba, v katerem so navedeni razlogi za sklenitev posla z utemeljitvijo v finančnem načrtu ali drugem aktu sorodne vsebine, potrjenem od pristojnega organa.
V soglasju k začetku priprav za sklenitev posla Ministrstvo za finance lahko določi, da mora pravna oseba imenovati finančne in pravne svetovalce z ustrezno strokovno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami, ki opravljajo posle svetovanja v zvezi s sestavo povabila k dajanju ponudb, izborom kreditodajalca, pogajanji pred sklenitvijo pogodbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolžitve.
V soglasju Ministrstvo za finance določi rok, do katerega velja soglasje. Če pravna oseba v tem roku ne sklene posla, soglasje preneha veljati.
3. člen
Pravna oseba se mora pri najemanju posojil ali izdajanju vrednostnih papirjev, katerih vrednost presega 500 milijonov SIT, ravnati po naslednjem postopku:
– po pridobitvi soglasja Ministrstva za finance iz 2. člena te uredbe predloži Ministrstvu za finance v vednost osnutek povabila k dajanju ponudb za posojilo. Ministrstvo za finance lahko zahteva dopolnitev povabila k dajanju ponudb,
– po zbranih ponudbah predloži Ministrstvu za finance obvestilo o izboru ponudnika, kateremu mora biti priloženo poročilo finančnega in pravnega svetovalca, če je imenovanje svetovalca določeno v soglasju,
– poslati Ministrstvu za finance v vednost prvi osnutek posojilne pogodbe ali druge listine o zadolžitvi, iz katere so razvidni finančni pogoji in struktura posla,
– obveščati Ministrstvo za finance o vsaki spremembi elementov pogodbe, še preden o njih doseže kakršenkoli sporazum z upniki,
– pred sklenitvijo posla o zadolžitvi pridobi končno soglasje Ministrstva za finance k zaključni različici pogodbe ali druge listine o zadolžitvi, iz katere so razvidni finančni pogoji in struktura posla.
Pravna oseba, ki se zadolžuje v višini, ki presega 50 milijonov SIT, mora najkasneje v desetih delovnih dneh po sklenitvi posla Ministrstvu za finance poslati kopijo pogodbe ali druge listine o zadolžitvi.
4. člen
Pravna oseba mora pri zbiranju ponudb upoštevati načelo konkurenčnosti ponudb, ki mora biti upoštevano v povabilu za dajanje ponudb. Povabilo za dajanje ponudb mora vsebovati dovolj elementov, na podlagi katerih lahko pravna oseba oziroma njen finančni in pravni svetovalec izbere najugodnejšo ponudbo.
Pri poslih, katerih vrednost ne presega 500 milijonov SIT, mora povabiti k izstavitvi ponudbe najmanj pet ponudnikov, od katerih morata poslati popolno in zavezujočo ponudbo vsaj dva ponudnika, pri poslih, katerih vrednost presega 500 milijonov SIT, pa najmanj osem ponudnikov, od katerih morajo poslati popolno in zavezujočo ponudbo najmanj štirje ponudniki.
Če pravna oseba v obdobju, krajšem od treh mesecev, sklene z istim ponudnikom več poslov, katerih skupna vrednost presega 500 milijonov SIT, je dolžna za vse posle voditi enoten postopek zadolžitve po pravilih, določenih za posle, katerih vrednost presega 500 milijonov SIT.
Če pravna oseba zbira ponudbe tujih ponudnikov, mora povabiti k dajanju ponudb najmanj tri domače ponudnike.
5. člen
Če je med ponudniki za posel tudi ena ali več domačih pravnih oseb in je njena ponudba enako ali bolj ugodna od najugodnejše ponudbe tujega ponudnika, mora pravna oseba sprejeti domačo ponudbo. O primerjavi domačih in tujih ponudb mora pravna oseba predložiti Ministrstvu za finance posebno poročilo finančnega in pravnega svetovalca, iz katerega je razvidna primerjava elementov posameznih ponudb, ki jih je določila pravna oseba v povabilu k dajanju ponudb iz 4. člena te uredbe (obrestna mera, stroški, ročnost in ostali elementi).
6. člen
Pravna oseba ni dolžna pridobiti ponudbe z zbiranjem po načelu konkurenčnosti, če namerava najeti posojilo pri kateri od državnih ali mednarodnih finančnih institucij (EBRD, EIB, IBRD, EXIM Banka ipd.) in je osnova za najetje posojila v sklenjenem okvirnem sporazumu ali sklenjeni okvirni pogodbi in je najetje posojila v skladu s statuti oziroma pravilniki zgoraj navedenih institucij.
7. člen
Ta uredba se ne nanaša na tiste pravne osebe, ki najemajo posojilo z ročnostjo manj kot 6 mesecev ali posojilo, s katerim nameravajo poplačati svoje obstoječe posojilne obveznosti pri istemu upniku (restrukturiranje obveznosti).
Pravne osebe, ki najemajo posojilo z ročnostjo do 6 mesecev, morajo pred začetkom priprav na sklenitev posla pridobiti le soglasje Ministrstva za finance.
8. člen
Pravna oseba lahko izda jamstvo za obveznosti druge pravne osebe ali obremeni svoje premoženje z zastavno pravico le po predhodnem pisnem soglasju Ministrstva za finance.
Za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka mora pravna oseba poslati Ministrstvu za finance prošnjo z obvestilom, iz katerega je razvidna vrednost posla in namen sklenitve posla. Za izdana jamstva ali zastavne pravice v vrednosti nad 50 milijonov SIT mora pravna oseba pridobiti mnenje ministrstva, pristojnega za dejavnost, ki jo opravlja pravna oseba.
9. člen
Pravna oseba mora pri izvajanju te uredbe upoštevati podrobnejša navodila, ki jih med postopkom izdaja Ministrstvo za finance in je dolžna Ministrstvu za finance pošiljati podatke o črpanjih in odplačilih.
10. člen
Ministrstvo za finance po objavi uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije seznani s to uredbo vse pravne osebe, navedene v seznamu, ki je priloga k tej uredbi, Vlada Republike Slovenije pa z uredbo seznani predstavnike Republike Slovenije v organih teh pravnih oseb.
Če pristojni organ pravne osebe iz 1. člena te uredbe ne upošteva pravil, navedenih v tej uredbi, mora predstavnik Republike Slovenije v organu takšne pravne osebe o tem nemudoma obvestiti Ministrstvo za finance in generalnega sekretarja vlade, ki o tem takoj poroča vladi. Ministrstvo za finance lahko na podlagi takšnega poročila predlaga vladi sprejem ustreznih ukrepov.
11. člen
Pravne osebe iz priloge morajo Ministrstvu za finance pošiljati podatke o stanju in spremembah svojih dolgov in izdanih jamstev za obveznosti tretjih oseb v skladu z navodilom ministra za finance.
Pravne osebe iz priloge od zaporedne številke 10 do vključno zaporedne številke 462, se lahko zadolžijo v tekočem proračunskem letu do višine, ki velja za zadolževanje pravnih oseb javnega prava in, ki je določena v vsakoletnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
12. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati sklep o zastopanju interesov Republike Slovenije v organih drugih pravnih oseb glede prevzemanja obveznosti iz posojil in poroštev ter ustanavljanja zastavnih pravic (Uradni list RS, št. 3/97).
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-02/98-1
Ljubljana, dne 16. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Seznam pravnih oseb iz 1. člena Uredbe o postopkih zadolževanja in prevzemanja
      obveznosti drugih pravnih oseb v lasti Republike Slovenije

-------------------------------------------------------------------------------
Zap.št. Matična št. Firma           Sedež       Kraj
-------------------------------------------------------------------------------
 1   5046432   SLOVENSKE ŽELEZARNE D.D.  GERBIČEVA 98   LJUBLJANA
           LJUBLJANA

 2   5142768   AERODROM LJUBLJANA D.D.  ZGORNJI BRNIK   ZGORNJI BRNIK
                        130/A

 3   5144353   LUKA KOPER D.D.      VOJKOVO NABREŽJE KOPER -
                        38        CAPODISTRIA

 4   5699169   SNEŽNIK, JAVNO PODJETJE  KOČEVSKA REKA 40 KOČEVSKA REKA
           ZA PROIZVODNJO IN
           STORITVE, D.D.

 5   5077168   SPLOŠNA PLOVBA PORTOROŽ  OBALA 55     PORTOROŽ -
                                 PORTOROSE

 6   5269652   DRUŽBA ZA DRŽAVNE CESTE,  DUNAJSKA 48    LJUBLJANA
           D.O.O.

 7   5488745   STA TISKOVNA AGENCIJA,   CANKARJEVA 5   LJUBLJANA
           D.O.O.

 8   5022959   ZAVOD RS ZA BLAGOVNE    DUNAJSKA CESTA  LJUBLJANA
           REZERVE          106

 9   5918197   CENTER ZA PROMOCIJO    KOTNIKOVA 5    LJUBLJANA
           TURIZMA SLOVENIJE 

 10   5022061   AGENCIJA REPUBLIKE     TRŽAŠKA 16    LJUBLJANA
           SLOVENIJE ZA PLAČILNI
           PROMET

 11   5425069   AGENCIJA RS ZA       KOTNIKOVA 28   LJUBLJANA
           PRESTRUKTURIRANJE IN
           PRIVATIZACIJO

 12   5526329   AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE  HAJDRIHOVA 2   LJUBLJANA
           ODPADKE

 13   5698685   AGENCIJA REPUBLIKE     TRG REPUBLIKE 3  LJUBLJANA
           SLOVENIJE ZA SANACIJO
           BANK IN HRANILNIC

 14   5511941   PODJETJE ZA VZDRŽEVANJE  LAVA 42      CELJE
           IN VARSTVO CEST, P.O.
           CELJE

 15   5014018   TELEKOM SLOVENIJE D.D.   CIGALETOVA 15   LJUBLJANA

 16   5033284   ČASOPISNI ZAVOD URADNI   SLOVENSKA     LJUBLJANA
           LIST REPUBLIKE SLOVENIJE  CESTA 9

 17   5033730   TERMOELEKTRARNA TOPLARNA  TOPLARNIŠKA 19  LJUBLJANA
           LJUBLJANA, D.O.O.

 18   5033772   TERMOELEKTRARNA      CESTA PRVIH    BRESTANICA
           BRESTANICA D.O.O.     BORCEV 18

 19   5035511   TERMOELEKTRARNA      OB ŽELEZNICI 27  TRBOVLJE
           TRBOVLJE D.O.O.

 20   5040361   RUDNIK LIGNITA VELENJE,  PARTIZANSKA 78  VELENJE
           P.O.

 21   5040388   TERMOELEKTRARNA      ULICA IVO-LOLA  ŠOŠTANJ
           ŠOŠTANJ D.O.O.       RIBAR 18

 22   5040817   RUDNIK ŽIVEGA SREBRA    ARKOVA 43     IDRIJA
           IDRIJA V ZAPIRANJU D.O.O.

 23   5044286   DRAVSKE ELEKTRARNE     OBREŽNA 170    MARIBOR
           MARIBOR D.O.O.

 24   5044405   SAVSKE ELEKTRARNE     HAJDRIHOVA 2   LJUBLJANA
           LJUBLJANA D.O.O.

 25   5044421   SOŠKE ELEKTRARNE NOVA   ERJAVČEVA 20   NOVA GORICA
           GORICA D.O.O.

 26   5045932   EGS RAZVOJ IN INŽENIRING  VETRINJSKA UL.  MARIBOR
           D.D. ELEKTROGOSPODARSTVO  2

 27   5075963   PODJETJE ZA VZDRŽEVANJE  GRIČ 54      LJUBLJANA
           AVTOCEST, D.O.O.

 28   5142393   VODNOGOSPODARSKO PODJETJE UL. MIRKA     KRANJ
           KRANJ, P.O.        VADNOVA 5

 29   5142733   SLOVENSKE ŽELEZNICE    KOLODVORSKA    LJUBLJANA
           LJUBLJANA D.D.       ULICA 11

 30   5150507   VODNOGOSPODARSKO      CIRIL METODOVA  MURSKA SOBOTA
           PODJETJE MURA MURSKA    34
           SOBOTA P.O.

 31   5150515   DRAVA, VODNOGOSPODARSKO  ŽNIDARIČEVO    PTUJ
           PODJETJE PTUJ, P.O.    NABREŽJE 11

 32   5151490   VODNOGOSPODARSKO      INDUSTRIJSKA 2  NOVA GORICA
           PODJETJE SOČA P.O.

 33   5159709   RUDNIK ŽIROVSKI      TODRAŽ ŠT. 1   GORENJA VAS
           VRH, P.O.

 34   5175348   ELEKTRO GORENJSKA, P.O.  BLEIWEISOVA C.  KRANJ
           KRANJ           6

 35   5223067   ELEKTRO CELJE, P.O.    VRUNČEVA 2A    CELJE
           CELJE

 36   5227992   ELEKTRO LJUBLJANA, P.O.  SLOVENSKA CESTA  LJUBLJANA
                        58

 37   5229839   ELEKTRO PRIMORSKA P.O.   ERJAVČEVA 22   NOVA GORICA

 38   5231698   ELEKTRO MARIBOR P.O.    VETRINJSKA 2   MARIBOR
           JAVNO PODJETJE ZA
           DISTRIBUCIJO ENERGIJE

 39   5269784   RUDNIK SVINCA IN CINKA   GLANČNIK 6    MEŽICA
           MEŽICA D.O.O.

 40   5427223   ELEKTRO-SLOVENIJA D.O.O.  HAJDRIHOVA 2   LJUBLJANA

 41   5624762   NIVO VODNO GOSPODARSTVO,  LAVA 11      CELJE
           D.O.O. CELJE 

 42   5814251   DRUŽBA ZA AVTOCESTE V   UL. XIV.     CELJE
           REPUBLIKI SLOVENIJI,    DIVIZIJE 4
           D.D. CELJE

 43   5881447   POŠTA SLOVENIJE D.O.O.   SLOMŠKOV TRG 10  MARIBOR

 44   5919924   RUDNIK SENOVO V      TITOVA 106    SENOVO
           ZAPIRANJU D.O.O.

 45   5920809   RUDNIK ZAGORJE V      GRAJSKA 2     ZAGORJE OB
           ZAPIRANJU D.O.O.               SAVI

 46   5920850   RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK  TRG REVOLUCIJE  TRBOVLJE
           D.O.O. TRBOVLJE      12

 47   5921414   RUDNIK KANIŽARICA V    KANIŽARICA 41   ČRNOMELJ
           ZAPIRANJU D.O.O.,
           ČRNOMELJ

 48   5665493   SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA  JOSIPINE     LJUBLJANA
           D.D. LJUBLJANA       TURNOGRAJSKE 6

 49   1198459   JAMSTVENI SKLAD      KOTNIKOVA 28   LJUBLJANA
           REPUBLIKE SLOVENIJE

 50   5425077   SLOVENSKA RAZVOJNA     KOTNIKOVA 28   LJUBLJANA
           DRUŽBA, D.D.

 51   5523362   SKLAD REPUBLIKE      ŠTEFANOVA 5    LJUBLJANA
           SLOVENIJE ZA RAZVOJ
           MALEGA GOSPODARSTVA

 52   5539153   STANOVANJSKI SKLAD     POLJANSKA 31   LJUBLJANA
           REPUBLIKE SLOVENIJE

 53   5727847   SLOVENSKI ODŠKODNINSKI   DUNAJSKA 22    LJUBLJANA
           SKLAD, D.D.

 54   5729963   SKLAD KMETIJSKIH      DUNAJSKA CESTA  LJUBLJANA
           ZEMLJIŠČ IN GOZDOV     22
           REPUBLIKE SLOVENIJE

 55   5854016   SKLAD REPUBLIKE      ŽUPANČIČEVA 3   LJUBLJANA
           SLOVENIJE ZA SUKCESIJO

 56   5854067   EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD  TRG REPUBLIKE 3  LJUBLJANA
           REPUBLIKE SLOVENIJE,
           D.D., LJUBLJANA

 57   5860725   FILMSKI SKLAD REPUBLIKE  MIKLOŠIČEVA 38  LJUBLJANA
           SLOVENIJE

 58   5888298   SKLAD ZA FINANCIR.     CKŽ 59      KRŠKO
           RAZGRADNJE NEK IN ZA
           ODLAG RADIOAKT. ODPADKOV

 59   5940117   SKLAD ZA REGION. RAZVOJ  ŠEŠKOVA 9 B    RIBNICA NA
           IN OHRANIT POSELJ. SLOV.           DOLENJSKEM
           PODEŽELJA D.O.O.

 60   5985986   STANOVANJSKI SKLAD     MALA ULICA 5   LJUBLJANA
           POKOJNINSKEGA IN
           INVALIDSKEGA ZAVAROV.
           D.O.O.

 61   5986010   KAPITALSKI SKLAD      KOLODVORSKA 15  LJUBLJANA
           POKOJNINSKEGA IN
           INVALIDSKEGA
           ZAVAROVANJA, D.D.

 62   5056497   RADIOTELEVIZIJA      KOLODVORSKA 2-4  LJUBLJANA
           SLOVENIJA

 63   5156700   ZAVOD POKOJNINSKEGA    KOLODVORSKA 15  LJUBLJANA
           IN INVALIDSKEGA
           ZAVAROVANJA RS

 64   5554195   ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO    MIKLOŠIČEVA 24  LJUBLJANA
           ZAVAROVANJE RS

 65   5009189   SREDNJA ŠOLA SREČKA    STJENKOVA 3    SEŽANA
           KOSOVELA SEŽANA

 66   5025311   LIPICA KONJEREJSKO     LIPICA 5     SEŽANA
           TURISTIČNI CENTER

 67   5043972   SREDNJA ŠOLA TEKSTILNE   TOVARNIŠKA    METLIKA
           USMERITVE METLIKA     CESTA 2

 68   5049571   DOM UPOKOJENCEV CELJE   JURČIČEVA 6    CELJE

 69   5049580   DIJAŠKI DOM CELJE     LJUBLJANSKA 21  CELJE

 70   5049636   DIJAŠKI DOM ČRNOMELJ    ULICA OTONA    ČRNOMELJ
                        ŽUPANČIČA 7

 71   5049644   DOM POČITKA MENGEŠ     GLAVNI TRG 13   MENGEŠ

 72   5049652   DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE  CESTA TALCEV 7  DOMŽALE

 73   5049679   KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV  ČRNEČE 146    DRAVOGRAD

 74   5049687   CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE  UL. IX.      IDRIJA
           IN USPOSABLJANJE NIKOLAJ  KORPUSA 17
           PIRNAT

 75   5049695   CENTER ZA USPOSABLJANJE  VOJKOVA 33    VIPAVA
           INVALIDNIH OTROK JANKA
           PREMRLA VOJKA

 76   5049725   DOM UPOKOJENCEV JOŽETA   ARKOVA UL. 4   IDRIJA
           PRIMOŽIČA MIKLAVŽA IDRIJA

 77   5049741   DOM UPOKOJENCEV IZOLA   KOSOVELOVA 22   IZOLA - ISOLA

 78   5049750   DOM UPOKOJENCEV DR.    ULICA STANETA   JESENICE
           FRANCETA BERGLJA      BOKALA 4

 79   5049768   ZAVOD ZA USPOSABLJANJE   NOVI TRG 43 A   KAMNIK
           INVALIDNE MLADINE V
           KAMNIKU

 80   5049784   DOM UPOKOJENCEV KAMNIK   NEVELJSKA POT 25 KAMNIK

 81   5049792   DIJAŠKI DOM KOČEVJE    CESTA NA     KOČEVJE
                        STADION 5

 82   5049814   DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI   KIDRIČEVA 53   KRANJ
           DOM KRANJ

 83   5049857   DOM OSKRBOVANCEV ALBINA  POTOČE 2     PREDDVOR
           DROLCA PREDDVOR

 84   5049865   CENTER ZA SOCIALNO DELO  SLOVENSKI TRG 1  KRANJ
           KRANJ

 85   5049873   VZGOJNI ZAVOD V PREDDVORU PREDDVOR 38    PREDDVOR

 86   5049903   ZAVOD ZA DUŠEV. IN ŽIVČNO HRASTOVEC 22   HRASTOVE
           BOLNE HRASTOVEC               TRATE

 87   5049920   DOM TISJE ŠMARTNO     ČRNI POTOK 13   ŠMARTNO PRI
                                 LITIJI

 88   5050120   DIJAŠKI DOM IVAN CANKAR,  POLJANSKA 26/28  LJUBLJANA
           LJUBLJANA

 89   5050138   CENTER ZA SOCIALNO DELO  OB LJUBLJANICI  LJUBLJANA
           LJUBLJANA MOSTE-POLJE   36-A

 90   5050162   VZGOJNI ZAVOD FRANA    VALBURGA 4    SMLEDNIK
           MILIČINSKEGA SMLEDNIK

 91   5050235   CENTER ZA SOCIALNO DELO  CELOVŠKA 195   LJUBLJANA
           LJUBLJANA ŠIŠKA

 92   5050278   DIJAŠKI DOM VIČ      GERBIČEVA 51A   LJUBLJANA

 93   5050286   CENTER ZA SOCIALNO DELO  TRŽAŠKA 2     LJUBLJANA
           OBČINE LJUBLJANA VIČ-
           RUDNIK

 94   5050332   UNIVERZA V MARIBORU,    GOSPOSVETSKA 83  MARIBOR
           ŠTUDENTSKI DOMOVI

 95   5050367   DOM UPOKOJENCEV DANICE   ŠTRAVHOVIH 11   MARIBOR
           VOGRINEC

 96   5050383   OTROŠKI DOM MARIBOR    DALMATINSKA 19  MARIBOR

 97   5050405   VZGOJNI ZAVOD       GRAJSKA C. 2   SLIVNICA

 98   5050448   MLADINSKI DOM TONE     LETONJEVA 3-5   MARIBOR
           KOZELJ FRAM

 99   5050464   DOM POČITKA METLIKA    MESTNI TRG 16   METLIKA

100   5050499   DOM STAREJŠIH RAKIČAN   DR. VRBNJAKA 1  RAKIČAN

101   5050502   DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE  GRADIŠČE 4    GRADIŠČE NAD
                                 PRV

102   5050529   DIJAŠKI DOM NOVA GORICA  STRELIŠKA POT 7  NOVA GORICA

103   5050537   DIJAŠKI DOM NOVO MESTO   ŠEGOVA ULICA 115 NOVO MESTO

104   5050545   CENTER ZA SOCIALNO DELO  GLAVNI TRG 7   NOVO MESTO
           NOVO MESTO

105   5050570   VZGOJNI ZAVOD PLANINA   PLANINA PRI    PLANINA
                        RAKEKU 152

106   5050588   DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA  ROŽNA ULICA 10  POSTOJNA

107   5050596   ZAVOD ZA VARSTVO IN    DORNAVA 1     DORNAVA
           DELOVNO USPOSABLJANJE
           MLADINE DR. M. BORŠTNER

108   5050618   DOM UPOKOJENCEV PTUJ    PTUJ VOLKMERJEVA PTUJ
           MURETINCI         10

109   5050669   DOM UPOK. IN        ARTO 13      SEVNICA
           OSKRBOVANCEV IMPOLJCA

110   5050677   DOM UPOKOJENCEV SEŽANA   IVANA TURIŠČA 6  SEŽANA

111   5050715   CENTER SLEPIH IN      STARA LOKA 31   ŠKOFJA LOKA
           SLABOVIDNIH DR. ANTONA
           KRŽIŠNIKA ŠKOFJA LOKA

112   5050723   DOM DR. JOŽETA POTRČA   ZGORNJE      POLJČANE
                        POLJČANE 1

113   5050740   DOM STAREJŠIH OBČANOV   CESTA NA BOKALCE LJUBLJANA
           LJUBLJANA VIČ-RUDNIK    51

114   5050782   DIJAŠKI DOM TOLMIN     DIJAŠKA 14    TOLMIN

115   5050804   DOM UPOKOJENCEV PODBRDO  PODBRDO 33    PODBRDO

116   5050847   DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA  IDRIJSKA 72    VRHNIKA

117   5050928   VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI   C. DOLENJSKEGA  VIŠNJA GORA
           ZAVOD VIŠNJA GORA     ODREDA 19

118   5050995   DIJAŠKI DOM KOPER     CANKARJEVA 5   KOPER -
                                 CAPODISTRIA

119   5051002   DOM UPOKOJENCEV KRANJ   CESTA 1. MAJA   KRANJ
                        59

120   5051037   DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD    KARDELJEVA    LJUBLJANA
           LJUBLJANA         PLOŠČAD 28

121   5051070   DOM UPOKOJENCEV CENTER,  TABOR 10     LJUBLJANA
           TABOR-POLJANE

122   5051088   CENTER ZA SOCIALNO DELO  RESLJEVA 18    LJUBLJANA
           OBČINE LJUBLJANA-CENTER

123   5051096   PREHODNI MLADINSKI DOM   JARŠKA 36     LJUBLJANA
           V LJUBLJANI

124   5051134   ZAVOD ZA SLEPO IN     LANGUSOVA 16   LJUBLJANA
           SLABOVIDNO MLADINO

125   5051207   DOM LUKAVCI        LUKAVCI      LUKAVCI
                        ŠTEVILKA 9

126   5051223   VZGOJNI ZAVOD GORENJI   TRŽAŠKA 91    LOGATEC
           LOGATEC

127   5051231   DIJAŠKI DOM MARIBOR    GOSPOSVETSKA 89  MARIBOR

128   5051258   DIJAŠKI DOM LIZIKE     TITOVA CESTA   MARIBOR
           JANČAR           24/A

129   5051274   DIJAŠKI DOM TEZNO     ZOLAJEVA 13    MARIBOR

130   5051312   DIJAŠKI DOM MURSKA     TOMŠIČEVA 15   MURSKA SOBOTA
           SOBOTA

131   5051355   DIJAŠKI DOM PORTOROŽ    SONČNA POT 20   PORTOROŽ -
                                 PORTOROSE

132   5051410   INŠTITUT ZA GEOLOGIJO,   DIMIČEVA 14    LJUBLJANA
           GEOTEHNIKO IN GEOFIZIKO
           LJUBLJANA

133   5051517   INŠTITUT ZA NARODNOSTNA  ERJAVČEVA 26   LJUBLJANA
           VPRAŠANJA V LJUBLJANI

134   5051533   UNIVERZA V LJUBLJANI    TRG FRANCOSKE   LJUBLJANA
           INŠTITUT ZA GEOGRAFIJO   REVOLUCIJE 7/II

135   5051592   KEMIJSKI INŠTITUT     HAJDRIHOVA 19   LJUBLJANA

136   5051606   INŠTITUT JOŽEF STEFAN   JAMOVA 39     LJUBLJANA

137   5051614   PEDAGOŠKI INŠTITUT PRI   GERBIČEVA 62   LJUBLJANA
           UNIVERZI V LJUBLJANI

138   5051622   INŠTITUT ZA KOVINSKE    LEPI POT 11    LJUBLJANA
           MATERIALE IN TEHNOLOGIJE

139   5051649   INŠTITUT ZA GEODEZIJO IN  JAMOVA 2     LJUBLJANA
           FOTOGRAMETRIJO FAGG

140   5051673   INŠTITUT ZA GOZDNO IN   VEČNA POT 2    LJUBLJANA
           LESNO GOSPODARSTVO PRI
           BIOTEHNIČNI FAKULT

141   5051690   INŠTITUT ZA EKONOMSKA   KARDELJEVA    LJUBLJANA
           RAZISKOVANJA        PLOŠČAD 17

142   5051703   URBANISTIČNI INŠTITUT   JAMOVA ULICA 18  LJUBLJANA
           R SLOVENIJE

143   5052033   SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ   PLEČNIKOV TRG 1  LJUBLJANA
           LJUBLJANA

144   5052050   CENTRALNA TEHNIŠKA     TOMŠIČEVA 7    LJUBLJANA
           KNJIŽNICA UNIVERZE V
           LJUBLJANI
          
145   5052076   NARODNA GALERIJA      PREŽIHOVA 1    LJUBLJANA
           LJUBLJANA

146   5052084   MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE  CELOVŠKA 23    LJUBLJANA

147   5052114   UNIVERZITETNA KNJIŽNICA  GOSPEJNA UL. 10  MARIBOR
           MARIBOR

148   5052602   TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE  PARMOVA 33    LJUBLJANA

149   5052653   SLOVENSKI ETNOGRAFSKI   PREŠERNOVA 20   LJUBLJANA
           MUZEJ

150   5052670   PRIRODOSLOVNI MUZEJ    PREŠERNOVA 20   LJUBLJANA
           SLOVENIJE

151   5053242   SLOVENSKA FILHARMONIJA   TRG REVOLUCIJE 9 LJUBLJANA
           LJUBLJANA

152   5053331   CENTER ZA SOCIALNO DELO  PODMILŠČAKOVA   LJUBLJANA
           LJUBLJANA BEŽIGRAD     ULICA 20

153   5053480   DO TEKSTILNI INŠTITUT   KRALJEVIČA MARKA MARIBOR
                        21

154   5053625   ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO    IPAVČEVA 18    CELJE
           VARSTVO CELJE

155   5053650   ZAVOD ZA REVMATIČNE IN   ŠENTVID PRI    ŠENTVID PRI
           SRČNE REKON ZA MLADINO   STIČNI 45     STIČNI
           DR. M. GERBEC

156   5053668   PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA  POT SV. ANTONA  IDRIJA
           IDRIJA           49

157   5053692   SPLOŠNA BOLNIŠNICA     TITOVA 112    JESENICE
           JESENICE

158   5053757   ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO    VOJKOVO NABREŽJE KOPER -
           VARSTVO          4A        COPODISTRIA

159   5053765   ORTOPEDSKA BOLNICA     JADRANSKA CESTA  ANKARAN -
           VALDOLTRA         31        ANCARANO

160   5053820   BOLNIŠNICA ZA       KIDRIČEVA CESTA  KRANJ
           GINEKOLOGIJO IN      38A 
           PORODNIŠTVO KRANJ

161   5053862   ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO    ZALOŠKA 29    LJUBLJANA
           VARSTVO LJUBLJANA

162   5053919   INŠTITUT ZA        LINHARTOVA 51   LJUBLJANA
           REHABILITACIJO

163   5053951   INŠTITUT ZA VAROVANJE   TRUBARJEVA 2   LJUBLJANA
           ZDRAVJA REPUBLIKE
           SLOVENIJE

164   5053960   ZAVOD R SLOVENIJE ZA    ŠLAJMERJEVA 6   LJUBLJANA
           TRANSFUZIJO KRVI

165   5054141   CENTER ZA USPOSABLJANJE  TOMŠIČEVA 13   MARIBOR
           SLUŠNO IN GOVORNO MOTENIH

166   5054524   ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO    KOSTANJEVIŠKA   NOVA GORICA
           VARSTVO NOVA GORICA    16/A

167   5054621   SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO  ŠMIHELSKA CESTA  NOVO MESTO
           MESTO           1

168   5054630   ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO    MEJ VRTI 5    NOVO MESTO
           VARSTVO NOVO MESTO

169   5054788   PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA  PTUJSKA C. 33   ORMOŽ
           ORMOŽ

170   5054796   JAVNI ZAVOD-SPL      POTRČEVA 23    PTUJ
           BOLNIŠNICA PTUJ

171   5054818   PSIHIATRIČNA BOLNICA    BEGUNJE 55    BEGUNJE
           BEGUNJE

172   5054940   BOLNIŠNICA ZA ZDRAVLJ.   CANKARJEVA 4   SEŽANA
           IN REHABILIT. PLJUČNIH
           BOLNIKOV SEŽANA

173   5054958   SPLOŠNA BOLNIŠNICA     GOSPOSVETSKA 3  SLOVENJ
           SLOVENJ GRADEC                GRADEC

174   5055121   SPLOŠNA BOLNIŠNICA     RUDARSKA CESTA 9 TRBOVLJE
           TRBOVLJE

175   5055253   VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT HAJDRIHOVA 28   LJUBLJANA

176   5055288   ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO    GOSPOSVETSKA C.  LJUBLJANA
           VARSTVO KRANJ       12

177   5055300   ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO    PRVOMAJSKA 1   MARIBOR
           VARSTVO MARIBOR

178   5055342   VARSTVENO DELOVNI CENTER  VODNIKOVA 56   LJUBLJANA
           TONČKE HOČEVAR

179   5055393   CENTER ZA KOREKCIJO    SONČNA POT 14/A  PORTOROŽ -
           SLUHA IN GOVORA PORTOROŽ           PORTOROSE

180   5055431   KMETIJSKI INŠTITUT     HACQUETOVA 2   LJUBLJANA
           SLOVENIJE

181   5055482   NARODNI MUZEJ LJUBLJANA  PREŠERNOVA 20   LJUBLJANA

182   5055555   DIJAŠKI DOM TABOR     VIDOVDANSKA 7   LJUBLJANA

183   5055610   MODERNA GALERIJA      TOMŠIČEVA 14   LJUBLJANA

184   5055695   SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR.   PADLIH BORCEV   ŠEMPETER PRI
           FRANC DERGANC NOVA     13A        GORICI
           GORICA

185   5055733   ONKOLOŠKI INŠTITUT V    ZALOŠKA CESTA 2  LJUBLJANA
           LJUBLJANI

186   5055784   NACIONALNI INŠTITUT ZA   VEČNA POT 111   LJUBLJANA
           BIOLOGIJO

187   5055792   CENTER ZA USPOSABLJANJE  CENTER 144    ČRNA NA
                                 KOROŠKEM

188   5055814   TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM LOKA PRI
                        MOSTU 18     ZIDANEM MOSTU

189   5055849   LAMBRECHTOV DOM      ŠOLSKA 4     SLOVENSKE
           SLOVENSKE KONJICE              KONJICE

190   5055857   DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE   ŠMARJE 117    ŠMARJE PRI
           PRI JELŠAH                  JELŠAH

191   5055890   DOM NINE POKORN GRMOVJE  PERNOVO 4A    PERNOVO

192   5055903   DOM UPOKOJENCEV POLZELA  POLZELA 18    POLZELA

193   5056730   NARODNA IN UNIVERZITETNA  TURJAŠKA 1    LJUBLJANA
           KNJIŽNICA - NUK

194   5056993   CENTER ZA SOCIALNO DELO  GREGORČIČEVA 6  CELJE
           CELJE

195   5057051   MLADINSKI DOM MALČI    ZAVETNIŠKA 5   LJUBLJANA
           BELIČEVE

196   5057078   DOM UPOKOJENCEV NOVA    GREGORČIČEVA 16  NOVA GORICA
           GORICA

197   5057116   INŠTITUT ZA NOVEJŠO    KONGRESNI TRG 1  LJUBLJANA
           ZGODOVINO LJUBLJANA 

198   5057167   DOM ZA VARSTVO ODRASLIH  KIDRIČEVA 23   VELENJE
           VELENJE

199   5057191   ZRMK LJUBLJANA       DIMIČEVA 12    LJUBLJANA

200   5057272   UNIVERZITETNI KLINIČNI   ZALOŠKA CESTA 2  LJUBLJANA
           CENTER LJUBLJANA

201   5062292   DOM STAREJŠIH OBČANOV   KUNAVERJEVA 15  LJUBLJANA
           MARIJA DRAKSLER-MARJANA
           LJ. ŠIŠKA

202   5064678   SREDNJEŠOLSKI CENTER PTUJ VOLKMERJEVA 19  PTUJ

203   5081297   III. GIMNAZIJA MARIBOR   GOSPOSVETSKA 4  MARIBOR

204   5082625   GIMNAZIJA CELJE-CENTER   UL. 29. NOVEMBRA CELJE
                        1

205   5082692   SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA   POT NA LAVO 22  CELJE
           CELJE

206   5082706   SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA   VODNIKOVA 10   CELJE
           CELJE

207   5082714   SREDNJA VRTNARSKA,     LJUBLJANSKA 97  CELJE
           KMETIJSKA, GOSPODINJSKA
           ŠOLA CELJE

208   5083176   SREDNJA KOVINARSKA IN   IZOLSKA VRATA 2  KOPER -
           PROMETNA ŠOLA KOPER             CAPODISTRIA

209   5083265   SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA   ŽUPANČIČEVA 22  KRANJ
           KRANJ

210   5083451   GIMNAZIJA BEŽIGRAD     PERIČEVA 4    LJUBLJANA

211   5083460   UNIVERZA V LJUBLJANI    KARDELJEVA    LJUBLJANA
           VISOKA UPRAVNA ŠOLA    PLOŠČAD 5

212   5083621   SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA  IPAVČEVA 10    CELJE
           CELJE

213   5083664   CENTER ZA VARSTVO IN DELO NA GOLOVCU 2   CELJE
           GOLOVEC, CELJE

214   5083672   ZAVOD ZA DELOVNO      LOKOVINA 10    DOBRNA
           USPOSABLJANJE MIHA
           PINTER DOBRNA

215   5083869   GIMNAZIJA KOPER      CANKARJEVA 2   KOPER -
                                 CAPODISTRIA

216   5083885   GIMNAZIJA GIAN RINALDO   GIMNAZIJSKI TRG  KOPER -
           CARLI KOPER        7         CAPODISTRIA

217   5083893   SREDNJA ŠOLA PIETRO    ZUSTOVIČEVA B.  IZOLA - ISOLA
           COPPO IZOLA        ŠT.

218   5083915   SREDNJA GRADBENA ŠOLA   CANKARJEVA 2   KRANJ
           KRANJ

219   5083923   GIMNAZIJA KRANJ      KOROŠKA CESTA 13 KRANJ

220   5083982   SREDNJA ŠOLA KOV. IN    HOČEVARJEV TRG 1 KRŠKO
           ELEKTROTEH. USM

221   5084067   DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA  PARTIZANSKA 82  LENDAVA -
           LENDAVA                   LENDVA

222   5084113   UNIVERZA V LJUBLJANI,   KARDELJEVA    LJUBLJANA
           FAKULTETA ZA DRUŽBENE   PLOŠČAD 5
           VEDE

223   5084130   SREDNJA GRADBENA IN    KARDELJEVA    LJUBLJANA
           EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA  PLOŠČAD 2

224   5084172   SREDNJA ŠOLA ZA      VEGOVA 4     LJUBLJANA
           ELEKTROTEHNIKO IN
           RAČUNALNIŠTVO LJUBLJANA

225   5084199   SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA   PREŠERNOVA 6   LJUBLJANA

226   5084202   GIMNAZIJA LEDINA      RESLJEVA 12    LJUBLJANA
           LJUBLJANA 

227   5084229   UNIVERZA V LJUBLJANI,   GORAZDOVA 15   LJUBLJANA
           VIŠJA TEHNIŠKA VARNOSTNA
           ŠOLA

228   5084237   MEDICINSKA FAKULTETA V   VRAZOV TRG 2   LJUBLJANA
           LJUBLJANI

229   5084245   UNIVERZA V LJUBLJANI,   STARI TRG 34   LJUBLJANA
           AKADEMIJA ZA GLASBO

230   5084253   UNIVERZA V LJUBLJANI-   ERJAVČEVA 23   LJUBLJANA
           AKADEMIJA ZA LIKOVNO
           UMETNOST

231   5084318   GIMNAZIJA MOSTE      ZALOŠKA 49    LJUBLJANA

232   5084563   GIMNAZIJA VIČ LJUBLJANA  TRŽAŠKA 72    LJUBLJANA

233   5084571   SREDNJA AGROŽIVILSKA    CESTA V MESTNI  LJUBLJANA
           ŠOLA, LJUBLJANA      LOG 47

234   5084652   GIMNAZIJA FRANCA      PREŠERNOVA 34   LJUTOMER
           MIKLOŠIČA LJUTOMER

235   5084695   GIMNAZIJA IN EKONOMSKA   TRG IZGNANCEV 14 BREŽICE
           SR ŠOLA

236   5084717   GIMNAZIJA CELJE      KAJUHOVA 2    CELJE

237   5084750   SREDNJA KOVINARSKA IN   CESTA TALCEV   DOMŽALE
           USNJARSKA ŠOLA DOMŽALE   19 A

238   5084784   SREDNJA ŠOLA ZA      RADENCI 175    RADENCI
           GOSTINSTVO IN TURIZEM
           RADENCI

239   5084814   SREDNJA EKONOMSKA IN    KOMENSKEGA 4   KRANJ
           UPRAVNO-ADMINISTRATIVNA
           ŠOLA KRANJ

240   5084890   SREDNJA ŠOLA ZA      PREGLOV TRG 9   LJUBLJANA
           GOSTINSTVO IN TURIZEM

241   5084903   SREDNJA VZGOJITELJSKA   KARDELJEVA    LJUBLJANA
           ŠOLA IN GIMNAZIJA     PLOŠČAD 16
           LJUBLJANA

242   5084911   SREDNJA ŠOLA ZA      ŠARANOVIČEVA 5  LJUBLJANA
           FARMACIJO IN ZDRAVSTVO

243   5084920   UNIVERZA V LJUBLJANI    KARDELJEVA    LJUBLJANA
           PEDAGOŠKA FAKULTETA V   PLOŠČAD 16
           LJUBLJANI

244   5084938   UNIVERZA V LJUBLJANI    KONGRESNI TRG 12 LJUBLJANA
           PRAVNA FAKULTETA

245   5084946   UNIV. V LJUB. AKADEMIJA  NAZORJEVA 3    LJUBLJANA
           ZA GLEDALIŠČE RADIO
           FILM IN TELEVIZIJO

246   5084962   GIMNAZIJA ŠENTVID     PRUŠNIKOVA 98   LJUBLJANA -
           LJUBLJANA                  ŠENTVID

247   5084997   SREDNJA ŠOLA VENO PILON  CESTA 5. MAJA   AJDOVŠČINA
           AJDOVŠČINA         12

248   5085039   SREDNJA ELEKTRO IN     KIDRIČEVA 55   KRANJ
           STROJNA ŠOLA KRANJ

249   5085063   UNIVERZA V LJUBLJANI    KONGRESNI TRG 11 LJUBLJANA

250   5085381   SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA   AŠKERČEVA 1    LJUBLJANA
           IN GIMNAZIJA LJUBLJANA

251   5085390   SREDNJA ŠOLA KMETIJSKE   VRBANSKA 30    MARIBOR
           MEHANIZACIJE

252   5085438   SREDNJA ŽIVILSKA ŠOLA   VODOVODNA 28   MARIBOR

253   5085454   SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA   VRBANSKA C. 20  MARIBOR

254   5085527   SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA   TRG BORISA    MARIBOR
                        KIDRIČA 3

255   5085535   PRVA GIMNAZIJA       TRG GENERALA   MARIBOR
                        MAISTRA 1

256   5085748   SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA  ULICA DR.     RAKIČAN
           MURSKA SOBOTA       VRBNJAKA 2

257   5085861   GIMNAZIJA IN SREDNJA    ŠOLSKA 15     RUŠE
           KEMIJSKA ŠOLA RUŠE

258   5085900   SREDNJA ŠOLA ZA      KOSOVELOVA 12   CELJE
           GOSTINSTVO IN TURIZEM
           CELJE

259   5085918   SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA   KOSOVELOVA 4   CELJE
           CELJE

260   5085934   SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ   KIDRIČEVA ULICA  ČRNOMELJ
                        18 A

261   5085969   GIMNAZIJA JURIJA VEGE   ŠTUDENTSKA 16   IDRIJA
           IDRIJA

262   5086094   SREDNJA UPRAVNO      POLJANSKA CESTA  LJUBLJANA
           ADMINISTRATIVNA ŠOLA    24
           LJUBLJANA  

263   5086108   SREDNJA ŠOLA ZA      GOSPOSKA 18    LJUBLJANA
           OBLIKOVANJE IN
           FOTOGRAFIJO V LJUBLJANI

264   5086116   UNIVERZA V LJUBLJANI    POLJANSKA CESTA  LJUBLJANA
           VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO  26 A
           LJUBLJANA

265   5086159   SREDNJA LESARSKA ŠOLA   AŠKERČEVA 7    LJUBLJANA

266   5086248   SREDNJA EKONOMSKA IN    ERJAVČEVA 8    NOVA GORICA
           TRGOVSKA ŠOLA

267   5086647   SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA   POLJANSKA 28 A  LJUBLJANA
           LJUBLJANA

268   5086671   SREDNJA ŠOLA TISKA IN   POKOPALIŠKA 33  LJUBLJANA
           PAPIRJA LJUBLJANA

269   5086680   UNIVERZA V LJUBLJANI    GORTANOVA 22   LJUBLJANA
           FAKULTETA ZA ŠPORT

270   5086736   SREDNJA TEKSTILNA ŠOLA   OROŽNOVA 2    MARIBOR

271   5086744   SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA   MLADINSKA 14   MARIBOR

272   5086752   SREDNJA ŠOLA ZA      MLADINSKA 14   MARIBOR
           GOSTINSTVO IN TURIZEM

273   5086787   SREDNJA KOVINARSKA     ZOLAJEVA 12    MARIBOR
           STROJNA ŠOLA

274   5086884   SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA  BOLNIŠKA 30    PIRAN -
           PIRAN                    PIRANO

275   5086892   GIMNAZIJA ANTONIO SEMA   MED VRTOVI 8   PIRAN -
           PIRAN                    PIRANO

276   5086914   UNIVERZA V LJUBLJANI    POT POMORŠČAKOV  PORTOROŽ -
           VISOKA POMORSKA IN     4         PORTOROSE
           PROMETNA ŠOLA PIRAN

277   5086957   SREDNJA ŠOLA POSTOJNA   CESTA V STARO   POSTOJNA
                        VAS 2

278   5087511   SREDNJA TEKSTILNA ŠOLA   SAVSKA CESTA 2  SEVNICA
           SEVNICA

279   5087856   SREDNJA LESARSKA ŠOLA   KIDRIČEVA 59   ŠKOFJA LOKA
           ŠKOFJA LOKA

280   5087854   GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA   PODLUBNIK 1 B   ŠKOFJA LOKA

281   5087872   SREDNJA KOVINARSKA IN   ŠOLSKA ULICA 1  ŠKOFJA LOKA
           CESTNOPROMETNA ŠOLA
           ŠKOFJA LOKA

282   5087996   STEKLARSKA ŠOLA ROGAŠKA  STEKLARSKA 1   ROGAŠKA
           SLATINA                   SLATINA

283   5088615   SREDNJA STROKOVNA IN    LJUBLJANSKA 17  CELJE
           POKLICNA ŠOLA CELJE

284   5088623   SREDNJA STROJNA ŠOLA    KOVINARSKA UL. 1 ŠTORE
           ŠTORE

285   5088682   SREDNJA GOSTINSKA IN    PREKOMORSKE    IZOLA - ISOLA
           TURISTIČNA ŠOLA IZOLA   BRIGADE 7

286   5088712   SREDNJA EKONOMSKA IN    TELOVADNIŠKI   KOPER -
           DRUŽBOSLOVNA ŠOLA KOPER  TRG 3       CAPODISTRIA

287   5088739   SREDNJA MLEKARSKA IN    SMLEDNIŠKA 13   KRANJ
           KMETIJSKA ŠOLA KRANJ

288   5088747   UNIVERZA V LJUBLJANI    KARDELJEVA    LJUBLJANA
           EKONOMSKA FAKULTETA    PLOŠČAD 17
           LJUBLJANA

289   5088763   SREDNJA GLASBENA IN    VEGOVA 7     LJUBLJANA
           BALETNA ŠOLA LJUBLJANA

290   5088771   UNIVERZA V LJUBLJANI    ŠARANOVIČEVA 5  LJUBLJANA
           VISOKA ŠOLA ZA SOCIALNO
           DELO

291   5088780   UNIVERZA V LJUBLJANI,   AŠKERČEVA 12   LJUBLJANA
           FILOZOFSKA FAKULTETA

292   5088801   UNIVERZA V LJ. FAKULTETA  TRŽAŠKA 25    LJUBLJANA
           ZA ELEKTROTEHNIKO IN
           RAČUNALNIŠTVO

293   5088895   SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA  TRG MILOŠA    MARIBOR
           JUGA POLAK         ZIDANŠKA 3

294   5088909   SREDNJA LESARSKA ŠOLA   LESARSKA 2    MARIBOR

295   5088917   II. GIMNAZIJA MARIBOR   TRG MILOŠA    MARIBOR
                        ZIDANŠKA 1

296   5089085   TEHNIŠKI SREDNJI ŠOLSKI  CANKARJEVA 10   NOVA GORICA
           CENTER BRANKO BRELIH

297   5089093   SREDNJA LESARSKA ŠOLA   ERJAVČEVA 4/A   NOVA GORICA
           NOVA GORICA

298   5089107   SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA   SEVNO NA TRŠKI  NOVO MESTO
           GRM            GORI 13   

299   5089115   SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA   ULICA TALCEV 3A  NOVO MESTO
           NOVO MESTO

300   5089131   GIMNAZIJA NOVO MESTO    SEIDLOVA CESTA 9 NOVO MESTO

301   5089140   SREDNJA ŠOLA ZA      ULICA TALCEV 3  NOVO MESTO
           GOSTINSTVO IN TURIZEM 

302   5089204   SREDNJA POMORSKA ŠOLA   POT POMORŠČAKOV  PORTOROŽ -
           PORTOROŽ          4         PORTOROSE

303   5089417   SREDNJA ŠOLA SLOVENJ    KOROŠKA 11    SLOVENJ 
           GRADEC                    GRADEC

304   5089549   UNIVERZA V LJUBLJANI    AŠKERČEVA 6    LJUBLJANA
           FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

305   5089557   UNIVERZA V LJUBLJANI    AŠKERČEVA 9/A   LJUBLJANA
           FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
           IN TEHNOLOGIJO

306   5089638   UNIVERZA V MARIBORU    KREKOVA ULICA 2  MARIBOR

307   5089794   SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA   LENDAVSKA 3    RAKIČAN
           RAKIČAN  

308   5089808   GOZDARSKO LESARSKA     TRŽAŠKA CESTA 36 POSTOJNA
           SREDNJA ŠOLA POSTOJNA

309   5089857   SREDNJA ŠOLA ZA      AŠKERČEVA 7/II  LJUBLJANA
           STROJNIŠTVO V LJUBLJANI

310   5089883   SREDNJA ŠOLA TEHNIČNIH   PTUJSKA ULICA 6  LJUBLJANA
           IN OSEBNIH STORITEV

311   5089930   SREDNJA GRADBENA ŠOLA   SMETANOVA 35   MARIBOR

312   5089999   SREDNJA TEKSTILNA,     C. STANETA    KRANJ
           OBUTVENA IN GUMARSKA    ŽAGARJA 33
           ŠOLA KRANJ

313   5090202   GIMNAZIJA IN EKONOMSKA   GIMNAZIJSKA    TRBOVLJE
           SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE   CESTA 10

314   5090237   UNIVERZA V LJUBLJANI-   JAMNIKARJEVA 101 LJUBLJANA
           BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

315   5090288   UNIVERZA V LJUBLJANI    GERBIČEVA 60   LJUBLJANA
           VETERINARSKA FAKULTETA

316   5090342   ŠOLSKE DELAVNICE      BARJANSKA     LJUBLJANA
           TEHNIŠKIH ŠOL V LJUBLJANI CESTA 2

317   5092167   SPLOŠNA BOLNIŠNICA     LJUBLJANSKA 5   MARIBOR
           MARIBOR

318   5095549   DOM DR. JANKA BENEDIKA   ŠERCERJEVA 35   RADOVLJICA

319   5101859   DOM UPOK. FRANC SALAMON  KOLONIJA 1.    TRBOVLJE
                        MAJA 21

320   5105323   SPLOŠNA BOLNIŠNICA     ČERNELČEVA 15   BREŽICE
           BREŽICE

321   5105498   ZNANSTVENORAZISKOVALNI   GOSPOSKA 13    LJUBLJANA
           CENTER SLOV. AKADEM.
           ZNANOSTI IN UMETNOSTI

322   5110246   SREDNJA GLASBENA IN    MLADINSKA 12   MARIBOR
           BALETNA ŠOLA

323   5110742   CENTER ZA USPOSABLJANJE  ROPRETOVA POT 1  MENGEŠ
           IN VARSTVO INVAL. OSEB
           DOMŽALE-KAMNIK

324   5121715   PARK ŠKOCJANSKE JAME,   ŠKOCJAN 2     ŠKOCJAN
           SLOVENIJA

325   5159547   SREDNJA KOVINARSKA ŠOLA  KOROŠKA 53    MUTA

326   5159628   DOM STAREJŠIH OBČANOV   KUMANOVA     LJUBLJANA
           LJUBLJANA BEŽIGRAD     ULICA 1

327   5163845   TRIGLAVSKI NARODNI     KIDRIČEVA 2    BLED
           PARK BLED

328   5164117   ZAVOD ZA RIBIŠTVO     ŽUPANČIČEVA 9   LJUBLJANA

329   5167086   DIJAŠKI DOM PTUJ      ARBAJTERJEVA   PTUJ
                        UL. 6

330   5174350   DOM STAREJŠIH OBČANOV   ŠMIHEL 1     NOVO MESTO

331   5178924   SREDNJA ŠOLA RUDOLFA    NOVI TRG 41 A   KAMNIK
           MAISTRA

332   5181895   DOM PETRA UZARJA TRŽIČ   TRG SVOBODE 18  TRŽIČ

333   5182590   CENTER ZA SOCIALNO DELO  SLOVENSKA 44   MURSKA SOBOTA
           MURSKA SOBOTA               

334   5185530   CENTER ZA USPOSABLJANJE  DRAGA PRI IGU   DRAGA PRI IGU
           IN VARSTVO DOLFKE
           BOŠTJANČIČ

335   5197929   SPLOŠNA BOLNIŠNICA     ULICA ARHITEKTA  MURSKA SOBOTA
           MURSKA SOBOTA       NOVAKA 2 B

336   5198917   OBALNI DOM UPOKOJENCEV   KROŽNA CESTA 5  KOPER -
           KOPER                    CAPODISTRIA

337   5206758   DOM STAR. OBČANOV POLDE  IZLAKE 13     IZLAKE
           EBERL-JAM

338   5207193   SREDNJA ELEKTRO      SMETANOVA 6    MARIBOR
           RAČUNALNIŠKA ŠOLA

339   5213606   CENTER ZA SOCIALNO DELO  VELUŠČKOVA 4   IZOLA - ISOLA
           IZOLA

340   5215846   SREDNJA KOVINARSKA     SMETANOVA 18   MARIBOR
           STROJNA IN METALURŠKA
           ŠOLA

341   5216010   CENTER ZA SOCIALNO     ŽUPANČIČEVA 24  PIRAN - PIRANO
           DELO PIRAN

342   5216125   CENTER ZA SOCIALNO DELO  ČEČOVJE 12 B   RAVNE NA
           RAVNE NA KOROŠKEM              KOROŠKEM

343   5216192   CENTER ZA SOCIALNO DELO  TRG E. KARDELJA  NOVA GORICA
           NOVA GORICA        1

344   5216214   SREDNJA EKONOMSKA,     SLOVENSKA 11   MURSKA SOBOTA
           TRGOVSKA IN UPRAVNO-
           ADMINISTRATIVNA ŠOLA

345   5221161   SREDNJA ŠOLA NOVA GORICA  DELPINOVA 9    NOVA GORICA

346   5221722   CENTER ZA SOCIALNO DELO  ULICA 1. MAJA   SEŽANA
           SEŽANA           ŠT. 1

347   5221781   CENTER ZA SOCIALNO DELO  MARIBORSKA C. 7  RADLJE
           RADLJE

348   5221960   CENTER ZA SOCIALNO DELO  PREKOMORSKIH   POSTOJNA
           POSTOJNA          BRIGAD 6

349   5222979   CENTER ZA SOCIALNO DELO  DVORAKOVA 5    MARIBOR
           MARIBOR

350   5222133   CENTER ZA SOCIALNO DELO  KOLODVORSKA 10  SLOVENSKA
           SLOVENSKA BISTRICA              BISTRICA

351   5222141   CENTER ZA SOCIALNO DELO  KIDRIČEVA CESTA  VELENJE
           VELENJE          23

352   5222362   CENTER ZA SOCIALNO DELO  CANKARJEV TRG 8  VRHNIKA
           VRHNIKA

353   5222397   CENTER ZA SOCIALNO DELO  OZKA UL. 1    SLOVENJ
           SLOVENJ GRADEC                GRADEC

354   5226457   CENTER ZA SOCIALNO DELO  PARTIZANSKA 120  LENDAVA -
           LENDAVA                   LENDVA

355   5226554   CENTER ZA SOCIALNO DELO  BAZOVIŠKA 12   ILIRSKA
           -ILIRSKA BISTRICA              BISTRICA

356   5226635   CENTER ZA SOCIALNO DELO  VERGERIJEV TRG 3 KOPER -
           KOPER                    COPODISTRIA

357   5226678   CENTER ZA SOCIALNO DELO  CESTA NA LAVO 1  ŽALEC
           OBČINE ŽALEC

358   5226724   CENTER ZA SOCIALNO DELO  STRITARJEVA    AJDOVŠČINA
           AJDOVŠČINA         ULICA 1/B

359   5226732   CENTER ZA SOCIALNO DELO  PARTIZANSKA 1   CERKNICA
           CERKNICA

360   5226899   CENTER ZA SOCIALNO DELO  CESTA KRŠKIH   KRŠKO
           KRŠKO           ŽRTEV 12

361   5227046   DOM STAREJŠIH OBČANOV   OB SOTOČJU 9   LJUBLJANA
           LJUBLJANA MOSTE-POLJE

362   5227801   CENTER ZA SOCIALNO DELO  LJUBLJANSKA 1   KAMNIK
           KAMNIK

363   5227836   CENTER ZA SOCIALNO DELO  C. MARŠALA TITA  JESENICE
           JESENICE          65

364   5227895   CENTER ZA SOCIALNO DELO  LENINOVA ULICA 5 GORNJA
           GORNJA RADGONA                RADGONA

365   5228247   CENTER ZA SOCIALNO DELO  SLAVKA OSTERCA  LJUTOMER
           LJUTOMER          14

366   5228344   CENTER ZA SOCIALNO DELO  PARMOVA 9     LITIJA
           LITIJA

367   5229766   CENTER ZA SOCIALNO DELO  GLAVNI TRG 19 A  SEVNICA
           SEVNICA

368   5229928   DIJAŠKI DOM ŠKOFJA LOKA  PODLUBNIK 1 A   ŠKOFJA LOKA

369   5230110   CENTER ZA SOCIALNO DELO  TRG M. TITA 8   TOLMIN
           TOLMIN

370   5230128   CENTER ZA SOCIALNO DELO  KOPALIŠKA 10   RADOVLJICA
           RADOVLJICA

371   5230136   CENTER ZA SOCIALNO DELO  ŠOLSKA 6     ŠKOFJA LOKA
           ŠKOFJA LOKA

372   5231680   CENTER ZA SOCIALNO DELO  ORMOŠKA C. 15   PTUJ

373   5231728   CENTER ZA SOCIALNO DELO  GOLIEV TRG 4   TREBNJE
           TREBNJE

374   5231949   CENTER ZA SOCIALNO DELO  UL. SV. BARBARE  IDRIJA
           IDRIJA           6

375   5240921   RESTAVRATORSKI CENTER   PLEČNIKOV TRG 2  LJUBLJANA
           REPUBLIKE SLOVENIJE

376   5241154   CENTER ZA SOCIALNO DELO  NIKOVA 9     LENART
           LENART

377   5241855   CENTER ZA SOCIALNO DELO  TABORSKA CESTA  GROSUPLJE
           GROSUPLJE         13

378   5241952   DOM STAREJŠIH OBČANOV   OB        GROSUPLJE
           GROSUPLJE         GROSUPELJŠČICI 28

379   5242045   SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA  ŠUBIČEVA ULICA 1 LJUBLJANA
           IN GIMNAZIJA, LJUBLJANA

380   5242169   DOM STAREJŠIH OBČANOV   BEVKOVA 10    AJDOVŠČINA
           AJDOVŠČINA

381   5243050   CENTER SREDNJIH ŠOL    TRG MLADOSTI 3  VELENJE
           VELENJE

382   5243076   CENTER ZA SOCIALNO DELO  TITOV TRG 5    ŠENTJUR PRI
           ŠENTJUR PRI CELJU              CELJU

383   5243220   DO SPOMINSKI PARK TREBČE  BISTRICA OB    BISTRICA OB
           BISTRICA OB SOTLI     SOTLI 6      SOTLI

384   5243297   SREDNJA STROJNA ŠOLA    NOVI DOM 60    TRBOVLJE

385   5243335   SREDNJA ŠOLA ZA      CESTA ZMAGE 3 A  ZAGORJE
           ELEKTROTEH. IN GOST.

386   5243718   CENTER ZA SOCIALNO DELO  ŠMARJE 183    ŠMARJE PRI
           ŠMARJE PRI JELŠAH              JELŠAH

387   5249619   GIMNAZIJA POLJANE     STROSSMAYERJEVA  LJUBLJANA
                        1

388   5249929   CENTER ZA SOCIALNO DELO  LJUBLJANSKA    DOMŽALE
           DOMŽALE          CESTA 70

389   5250021   SREDNJA ŠOLA KOČEVJE    TRG ZBORA     KOČEVJE
                        ODPOSLANCEV 22

390   5254264   SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA  POLJE 35     IZOLA

391   5255015   CENTER ZA SOCIALNO DELO  TRG IZGNANCEV 14 BREŽICE
           BREŽICE

392   5255783   DOM STAREJŠIH OBČANOV   ROŠKA CESTA 22  KOČEVJE
           KOČEVJE

393   5258782   SREDNJA ŠOLA TEHNIČNIH   ŠEGOVA ULICA 112 NOVO MESTO
           IN ZDRAVSTVENE USMERITVE
           BORIS KIDRIČ

394   5258880   IZUM UNIVERZITETNI     PREŠERNOVA 17   MARIBOR
           INŠTITUT INFORMACIJSKIH
           ZNANOSTI

395   5263603   SREDNJA ŠOLA ZAGORJE    CESTA ZMAGE 5/A  ZAGORJE

396   5268362   DIJAŠKI DOM POLJANE    POTOČNIKOVA 3   LJUBLJANA

397   5272661   GIMNAZIJA TOLMIN      DIJAŠKA 12/B   TOLMIN

398   5272700   CENTER ZA SOCIALNO DELO  ŠEŠKOVA 15    RIBNICA NA
           RIBNICA                   DOLENJSKEM

399   5274508   DOM STAREJŠIH OBČANOV   ULICA 21.     ČRNOMELJ
           ČRNOMELJ          OKTOBRA 19 C

400   5278180   CENTER ZA SOCIALNO DELO  MEŽA 4      DRAVOGRAD
           DRAVOGRAD

401   5279232   CENTER ZA SOCIALNO DELO  KIDRIČEVA 2    ZAGORJE
           ZAGORJE

402   5279488   CENTER ZA SOCIALNO DELO  ULICA MIRANA   ČRNOMELJ
           ČRNOMELJ V USTANAVLJANJU  JARCA 2

403   5280290   CENTER ZA SOCIALNO DELO  VRAZOVA 5     ORMOŽ
           ORMOŽ

404   5283213   CENTER ZA SOCIALNO DELO  TRG SVOBODE 18  TRŽIČ
           TRŽIČ

405   5283299   CENTER ZA SOCIALNO DELO  NA TRGU 20    MOZIRJE
           MOZIRJE  

406   5284805   CENTER ZA SOCIALNO DELO  ULICA 1. JUNIJA  TRBOVLJE
           TRBOVLJE          4

407   5286204   CENTER ZA SOCIALNO DELO  TRŽAŠKA 13    LOGATEC
           LOGATEC

408   5287316   CENTER ZA SOCIALNO DELO  CESTA 1. MAJA   HRASTNIK
           HRASTNIK          61

409   5290198   CENTER ZA SOCIALNO DELO  CESTA BRATSTVA  METLIKA
           METLIKA          IN ENOTNOSTI 23

410   5300410   REPUBLIŠKI ZAVOD ZA    GLINŠKA 12    LJUBLJANA
           ZAPOSLOVANJE

411   5328659   CENTER ZA SOCIALNO DELO  LJUBLJANSKA    KOČEVJE
           OBČINE KOČEVJE       CESTA 26

412   5478448   SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD  DUTOVLJE 128   DUTOVLJE
           DUTOVLJE

413   5496365   PRIZMA PONIKVE       PONIKVE 76    VIDEM -
                                 DOBREPOLJE

414   5500389   DOM STAREJŠIH OBČANOV   KIDRIČEVA 15   ILIRSKA
                                 BISTRICA

415   5502063   DIJAŠKI DOM 26. JUNIJ   ŽELEZNIKOVA 12  MARIBOR

416   5508541   GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA  ŠOLSKO NASELJE  MURSKA SOBOTA
                        12

417   5508550   SREDNJA STROJNA IN     ŠOLSKO NASELJE  MURSKA SOBOTA
           TEKSTILNA ŠOLA MURSKA   12
           SOBOTA

418   5510805   SREDNJA STROJNO      KOROŠKA 10    RAVNE NA
           KOVINARSKA ŠOLA               KOROŠKEM

419   5510813   GIMNAZIJA RAVNE NA     NA GRADU 4    RAVNE NA
           KOROŠKEM                   KOROŠKEM

420   5523192   ANDRAGOŠKI CENTER     ŠMARTINSKA    LJUBLJANA
           REPUBLIKE SLOVENIJE    134 A

421   5549612   VARSTVENO DELOVNI CENTER  TRBOVELJSKA    ZAGORJE
                        CESTA 6

422   5573041   GIMNAZIJA KOČEVJE     TRG ZBORA     KOČEVJE
                        ODPOSLANCEV 22

423   5618100   ARNES           JAMOVA 39     LJUBLJANA

424   5623685   SREDNJA ŠOLA JOSIP     CESTA II. GRUPE  IVANČNA
           JURČIČ-IVANČNA GORICA   ODREDOV 3     GORICA

425   5631564   SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH   LITOSTROJSKA   LJUBLJANA
           STROK ŠIŠKA        CESTA 51

426   5653347   SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA   LITOSTROJSKA 53  LJUBLJANA
           LJUBLJANA

427   5671159   GIMNAZIJA LJUBLJANA    DERČEVA 1     LJUBLJANA
           ŠIŠKA

428   5671221   CENTER ŠOLSKIH IN     ŽUPANČIČEVA 6   LJUBLJANA
           OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

429   5685796   SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE  OBLAKOVA 5    CELJE

430   5685800   PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA  CELJSKA 37    VOJNIK
           VOJNIK

431   5691214   CENTER ZA SOCIALNO DELO  ŠOLSKA UL. 16 A  RUŠE
           RUŠE

432   5595252   ZUSGM LJUBLJANA      VOJKOVA 74    LJUBLJANA

433   5697590   POSPEŠEVALNI CENTER ZA   DUNAJSKA 156   LJUBLJANA
           MALO GOSPODARSTVO

434   5698359   OPERA IN BALET LJUBLJANA  CANKARJEVA 11   LJUBLJANA

435   5698367   SLOVENSKI GLEDALIŠKI    MESTNI TRG 17   LJUBLJANA
           MUZEJ

436   5698375   SLOVENSKO NARODNO     ERJAVČEVA 1    LJUBLJANA
           GLEDALIŠČE DRAMA

437   5701546   CENTER ZA SOCIALNO DELO  PESNICA PRI    PESNICA PRI
           PESNICA          MARIBORU 44    MARIBORU

438   5724970   ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO    OB SUHI 11    RAVNE NA
           VARSTVO                   KOROŠKEM

439   5729467   CENTER ZA SOCIALNO DELO  TITOVA 3/I    LAŠKO
           OBČINE LAŠKO

440   5746191   DIJAŠKI DOM TRBOVLJE    ŠUŠTARJEVA 42 A  TRBOVLJE

441   5758602   CENTER ZA SOCIALNO DELO  MESTNI TRG 17   SLOVENSKE
           SLOVENSKE KONJICE              KONJICE

442   5768063   REPUBLIŠKI IZPITNI     PODMILŠČAKOVA   LJUBLJANA
           CENTER LJUBLJANA      25

443   5774055   GIMNAZIJA PIRAN      BOLNIŠKA 11    PIRAN -
                                 PIRANO

444   5779197   BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE    VILHARJEVA 14   POSTOJNA
           BOLEZNI IN PORODNIŠTVO

445   5786380   ZAVOD ZA GOZDOVE      VEČNA POT 2    LJUBLJANA
           SLOVENIJE, LJUBLJANA

446   5801931   ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO    ARHITEKTA     MURSKA SOBOTA
           VARSTVO MURSKA SOBOTA   NOVAKA 2/B

447   5820570   BOLNIŠNICA TOPOLŠICA    TOPOLŠICA 61   TOPOLŠICA

448   5821401   VARSTVENO DELOVNI CENTER  RAPOČEVA 13    MARIBOR
           POLŽ

449   5848482   FS VIBA FILM LJUBLJANA   ZRINJSKEGA 9   LJUBLJANA

450   5854091   GIMNAZIJA JESENICE     TRG TONETA    JESENICE
                        ČUFARJA 1

451   5865948   DOM STAREJŠIH LENDAVA   NASELJE      LENDAVA -
                        PREKOMORSKE    LENDVA
                        BRIGADE 4/A

452   5866324   ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO   DIMIČEVA 12    LJUBLJANA
           SLOVENIJE

453   5867380   DOM MATEVŽA LANGUSA    CESTA NA     RADOVLJICA
           RADOVLJICA         JEZERCA 17

454   5885434   INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE  HAJDRIHOVA 28   LJUBLJANA
           RAZISKAVE

455   5888107   VETERINARSKI ZAVOD     CESTA V MESTNI  LJUBLJANA
           SLOVENIJE         LOG 47 A

456   5911338   ZAVOD REPUBLIKE      POLJANSKA CESTA  LJUBLJANA
           SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO    28

457   5911478   INŠTITUT ZA EVALVACIJO   DUNAJSKA 104   LJUBLJANA
           IN MENAGEMENT V
           RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI

458   5917549   UNIVERZA V LJUBLJANI    JAMOVA ULICA 2  LJUBLJANA
           FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
           IN GEODEZIJO, LJ.

459   5921678   SREDNJA GOSTINSKA ŠOLA   KRANJSKA C. 24  RADOVLJICA
           BLED

460   5921724   SREDNJA EKONOMSKO     GORENJSKA CESTA  RADOVLJICA
           TURISTIČNA ŠOLA      13
           RADOVLJICA

461   5966604   INŠTITUT REPUBLIKE     RIMSKA 8     LJUBLJANA
           SLOVENIJE ZA SOCIALNO
           VARSTVO

462   5971683   SLOVENSKA KINOTEKA     MIKLOŠIČEVA 38  LJUBLJANA