Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2367. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, stran 3843.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 8. in 9. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 41. seji dne 17. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
1. člen
V 10. členu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje (Uradni list RS, št. 73/97) se besedilo spremeni, tako da se novo besedilo glasi:
»V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju sodijo naselja:
– Osnovna šola v Grosupljem, Tovarniška cesta 14: Grosuplje z naslednjimi ulicami: Adamičeva cesta vse parne številke, Pod gozdom cesta I od številke 6 dalje, Pod gozdom cesta II od številke 9 dalje, Pod gozdom cesta III do VIII, Stritarjeva cesta, Kadunčeva cesta, Kolodvorska ulica, Taborska cesta, Industrijska cesta, Cesta Toneta Kralja, Kosovelova cesta, Levstikova cesta, Trubarjeva cesta, Prečna pot, Partizanska cesta, Veselova cesta I do III, Jurčičeva cesta I do III, Jurčičeva pot, Pod hribom I do III, Tovarniška cesta, Hribska pot, Pri nadvozu, Kersnikova cesta, Jakhlova cesta, Župančičeva cesta, Kovačičeva cesta, Obrtniška cesta, Cesta na Krko, Gasilska cesta, Rožna dolina, Malo Mlačevo št. 23, 24, 33, 35, Veliko Mlačevo številke 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 62 in 63, Spodnja Slivnica, Ponova vas do številke 12, Brezje, Brvace;
– Podružnična šola Šmarje Sap v Šmarju Sap: Šmarje Sap, Cikava, Huda Polica, Gajniče, Mali Vrh pri Šmarju, Paradišče, Tlake, Veliki Vrh pri Šmarju, Podgorica pri Šmarju, Zgornja Slivnica, Sela pri Šmarju;
– Podružnična šola Žalna v Žalni: Žalna, Velika Loka, Mala Loka, Luče, Plešivica pri Žalni, Lobček, Zagradec pri Grosupljem, Veliko Mlačevo, razen številk iz prve alinee, Malo Mlačevo razen številk iz prve alinee, Velika Ilova gora, Mala Ilova gora, Gabrje pri Ilovi Gori;
Podružnična šola Št. Jurij v Št. Juriju: Št. Jurij, Vino, Vrbičje, Udje, Podgorica pri Št. Juriju, Gornji Rogatec, Bičje, Cerovo, Mala vas, Pece, Ponova vas od številke 13 dalje, Medvedica, Velike Lipljene, Male Lipljene, Rožnik, Škocjan, Železnica;
– Podružnična šola Kopanj v Veliki Račni: Velika Račna, Mala Račna, Predole, Čušperk.
Matična enota je Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod, razen za Podružnično šolo Šmarje Sap. Otroke iz šolskega okoliša Podružnične šole Šmarje Sap se vpisuje na sedežu Podružnične šole Šmarje Sap.
Šolski okoliš iz prvega odstavka tega člena je zarisan v kartografskem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije in je na vpogled na Geodetski upravi Republike Slovenije, izpostavi Grosuplje.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 601-1/97
Grosuplje, dne 17. junija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič dipl. inž. l. r.