Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2365. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava, stran 3841.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 11. člena statuta Občine Dornava, je Občinski svet občine Dornava na seji dne 16. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava
1. člen
V 1. in 2. členu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava (Uradni list RS, št. 3/98) se doda nova alinea:
– enota vrtec.
2. člen
Spremeni se zadnji odstavek 3. člena, ki glasi:
Podružnična šola in enota vrtec v pravnem pomenu nimata pooblastil.
3. člen
V drugem odstavku 13. člena se doda besedilo:
Enota vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo in pripravo na šolo v Dornavi in na Polenšaku.
4. člen
Doda se 28.a člen:
c) vodja enote vrtec.
Vrtec ima vodjo. Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja. Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote vrtca v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 40. člena in glasi:
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
6. člen
Vsi ostali členi se smiselno uporabljajo tudi za enoto vrtec.
7. člen
V 47. členu se doda novi odstavek:
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati za Občino Dornava odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/92).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1998 dalje.
Št. 070-03-368/98
Dornava, dne 16. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava
Jožef Hojnik l. r.