Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2404. Navodilo o vrsti in načinu pošiljanja podatkov o stanju in spremembah dolgov in izdanih jamstev oseb javnega prava v skladu z 48.a členom zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, stran 3870.

Na podlagi drugega odstavka 48.a člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97 in 34/98) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o vrsti in načinu pošiljanja podatkov o stanju in spremembah dolgov in izdanih jamstev oseb javnega prava v skladu z 48.a členom zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
1. člen
Pravne osebe, določene v seznamu iz 1. člena uredbe o postopkih zadolževanja in prevzemanja obveznosti pravnih oseb v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98), Ministrstvu za finance posredujejo naslednje podatke:
I. Oceno dolga in izdanih jamstev za obveznosti tretjih oseb v naslednjem koledarskem letu, ki vključuje:
– plan odplačila glavnic v naslednjem koledarskem letu po obstoječih pogodbah po originalnih valutah,
– plan črpanja zneskov po obstoječih pogodbah iz naslova dolga v naslednjem koledarskem letu po originalnih valutah,
– plan črpanja zneskov in odplačila glavnic v naslednjem koledarskem letu po pogodbah, ki bodo sklenjene v naslednjem koledarskem letu,
– plan odplačila glavnic obveznosti iz naslova izdanih jamstev za obveznosti tretjih oseb, v naslednjem koledarskem letu po obstoječih pogodbah po originalnih valutah,
– plan črpanja zneskov po obstoječih pogodbah po originalnih valutah iz naslova izdanih jamstev za obveznosti tretjih oseb v naslednjem koledarskem letu,
– plan črpanja zneskov in odplačila glavnic obveznosti iz naslova izdanih jamstev za obveznosti tretjih oseb, v naslednjem koledarskem letu po pogodbah, ki bodo sklenjene v naslednjem koledarskem letu,
– iz zgoraj navedenih podatkov izhajajočo oceno stanja dolga na dan 31. 12. naslednjega koledarskega leta.
Zgoraj navedeni podatki vključujejo kratkoročne in dolgoročne dolgove, v katere so vključene obveznosti dobaviteljev, večje od 1 milijarde tolarjev.
Podatke iz prvega odstavka za leto 1998 morajo pravne osebe poslati Ministrstvu za finance najkasneje v 30 dneh po objavi tega navodila v Uradnem listu Republike Slovenije.
II. Stanje dolga zadnjih dveh koledarskih let na dan 31. 12. in stanje obveznosti iz naslova izdanih jamstev za obveznosti tretjih oseb. Podatki vključujejo kratkoročne dolgove in dolgoročne dolgove, ter podatke o obveznostih do dobaviteljev, večjih od 1 milijarde SIT.
III. Spremembo stanja dolga in izdanih jamstev v posameznem četrtletju tekočega koledarskega leta.
2. člen
Podatke, iz prejšnjega člena pravne osebe predložijo v obliki tabel, ki so priloga k temu navodilu, in sicer v naslednjih rokih:
1. Podatke pod točko 1 najkasneje do 30. 9. tekočega koledarskega leta,
2. Podatke pod točko 2 najkasneje do 31. 1. tekočega koledarskega leta in
3. Podatke pod točko 3 najkasneje do desetega dne meseca, ki sledi zaključku posameznega četrtletja.
3. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-120/98
Ljubljana, dne 17. julija 1998.
Mitja Gaspari l. r.
Minister