Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2392. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 3863.

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 44/97) na podlagi 1. in 6. člena navodil o merilih za to kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/83) in na podlagi statuta Občine Štore (Uradni list RS, št 49/95) je Občinski svet občine Štore na 32. seji dne 29. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.
2. člen
Pomožni objekti so lahko tisti objekti in posegi v prostor, ki so namenjeni izboljšavi bivalnih pogojev kmetijskih in ljubiteljskih dejavnosti ter druge dejavnosti.
Za pomožne objekte štejejo:
1. Pri stanovanjskih hišah:
– garaža za osebni avto, zimski vrt in drugi pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjskih objektov do maksimalne tlorisne površine 25 m2.
2. Nadstreški nad dostopom, oziroma nad dovozom do objekta nad balkoni in terasami, do maksimalne tlorisne površine 30 m2,
– vrtna uta, shrambe za vrtno orodje, vetrolov tlorisne površine 15 m2,
– drvarnica, deponija za kurjavo, vkopana klet do maksimalne tlorisne površine 20 m2,
– vrtne in dvoriščne lesene in žičnate medposestne ograje do maksimalne višine 1,5 m,
– tople grede in zaprti rastlinjaki do maksimalne tlorisne površine 30m2,
– zunanji bazen do maksimalne tlorisne površine 30 m2 z upoštevanjem okoljevarstvenih predpisov,
– mali rezervoar za tekoči plin do prostornine 5 m3, razen na območjih, kjer je predvidena plinifikacija,
– kurnik, zajčnik in drugi manjši objekti z žičnimi ograjami za rejo malih živali do maksimalne tlorisne površine 10 m 2, z upoštevanjem okoljevarstvenih zahtev.
3. Poslovni objekti:
– nadstrešnice, vetrolovi, zunanje stopnice do maksimalne tlorisne površine 30 m2 po predhodnem urbanističnem mnenju o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna strokovna služba pooblaščena za urbanizem od Občine Štore.
4. Pri večstanovanjskih objektih:
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno zgradbo,
– ureditev prostora za smetnjake.
Za strokovno rešitev prve alinee 3. točke drugega člena odloka je potrebno pridobiti urbanistično mnenje o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna služba pooblaščena za urbanizem od Občine Štore.
5. Pri objektih, namenjenih upravljanju kmetijske dejavnosti:
– skedenj, kašča in lopa za shranjevanje poljščin in orodja do maksimalne tlorisne površine 30 m2 in višina, maksimalno 6 m,
– tipski silosi maksimalne prostornine 90 m3,
– kozolec za sušenje krme do maksimalne tlorisne površine 30 m2,
– dvojni kozolec do maksimalne tlorisne površine 50 m2,
– svinjak do maksimalne tlorisne površine 25 m2 z upoštevanjem okoljevarstvenih zahtev,
– strojna lopa za kmetijsko mehanizacijo maksimalne tlorisne površine 50 m2 in višine slemena do 6 m,
– žične ograje za ograditev nasadov do višine 2 m,
– mlekarnice do tlorisne površine 15 m2,
Pri 2. točki 2. člena tega odloka je potrebno poleg vloge priložiti dokazilo o upravljanju kmetijske dejavnosti, ki ga izda pristojna upravna enota, referat za kmetijstvo.
6. Drugi pomožni objekti:
– čebelnjak do maksimalne tlorisne površine 15 m2,
– manjša gnojišča, kapnice in zajetja pitne vode za največ tri gospodinjstva,
– asfaltiranje in rekonstrukcija krajevnih cest,
– tipska avtobusna postajališča in telefonske govorilnice.
Pri postavitvi pomožnih objektov mora stranka v postopku upoštevati naslednje omejitve:
– da ne poslabšuje pogojev rabe zemljišč sosednjih objektov in naprav,
– da ne zahtevajo novih trajnih komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objekte ali naprave,
– da narava pomožnega objekta ne narekuje posebne statične presoje ali drugega gradbenotehničnega dovoljenja.
3. člen
Odmik posameznega pomožnega objekta od sosedove parcelne meje mora biti najmanj 4m, ob pisnem soglasju pa je odmik lahko tudi manjši.
S pisnim soglasjem soseda se lahko ograja ali živa meja postavi na parcelno mejo brez soglasja pa naj bo odmik ograje ali žive meje (do višine 1,5 m) do sosednje parcele 0,5 m.
Odmik ograj ali žive meje od komunikacij mora biti takšen, da postavitev le-teh ne ovira normalne uporabe zemljišča, ter da niso locirane v preglednostnem trikotniku križišča.
4. člen
Pomožnega objekta ni možno dograjevati s priglasitvami.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšekcijske službe v skladu s svojimi pristojnostmi in zakonskimi zadolžitvami.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list RS, št. 2/96).
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.