Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1998 z dne 17. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1998 z dne 17. 7. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2303. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2304. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2305. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
2306. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin
2342. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
2343. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov

Sklepi

2344. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Klanec–Srmin, b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin: – dolgoročnega plana Mestne občine Koper za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Koper za obdobje 1986–1990 ter dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986–1990, za območje občine Hrpelje-Kozina v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta

MINISTRSTVA

2307. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
2308. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov
2309. Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) in krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll. in Globodera pallida Stone)
2310. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
2311. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji
2312. Navodilo o uporabi sredstev od prodaje in zamenjave nepremičnin in premičnin, ki so v lasti Republike Slovenije in odškodnin iz naslova zavarovanj
2313. Navodilo o donacijah, ki so prihodek proračuna Republike Slovenije
2314. Spremembe in dopolnitve programa imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 1998
2315. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu Ustanove IMAGO SLOVENIAE – PODOBA SLOVENIJE
2316. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe
2345. Odredba o obrazcu maturitetnega spričevala

USTAVNO SODIŠČE

2317. Odločba o delni odpravi 3. člena odloka o izplačevanju akontacije vojaških pokojnin
2318. Odločba o odpravi 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11. in 12. člena pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za pridobitev naziva klinika oziroma inštitut
2319. Odločba o ustavnosti prvega in tretjega odstavka 94. člena zakona o upravnem sporu
2320. Odločba o razveljavitvi dela besedila 257. člena pravil obveznega zavarovanja

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2326. Poročilo o izidu ponovnega glasovanja in izidu volitev članov personalnih svetov sodišč

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2321. Kolektivna pogodba grafične dejavnosti
2322. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost
2323. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
2324. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti
2325. Navodilo o izvrševanju plačilnih nalogov imetnikov računov iz okvirnih posojil bank v Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet

OBČINE

Celje

2330. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih podjetij
2331. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Celje
2332. Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje

Jesenice

2333. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Jesenice
2334. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Jesenice (planska celota J4)
2335. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice

Kamnik

2336. Sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik

Ljubljana

2327. Odlok o oblikovanju volilne enote za volitve članov Mestnega sveta in župana Mestne občine Ljubljana
2328. Sklep o začasni razglasitvi poslopja tovarne Rog za kulturni spomenik
2329. Sklep o začasni razglasitvi Baragovega semenišča – akademskega kolegija za kulturni spomenik

Mengeš

2337. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Novo mesto

2338. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1997

Osilnica

2339. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov (1) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Osilnica–dopolnitev 1998, (2) lokacijskega načrta poteka cestne povezave Kočevska Reka–Osilnica, odsek Dragarji–Zgornji Čačič

Slovenske Konjice

2340. Odlok o pokopališkem redu v Občini Slovenske Konjice

Vrhnika

2341. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ceste pod Hruševco

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1998 v obdobju od 1. 1. 1998 do 31. 3. 1998 (Litija)
2. Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti