Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1998 z dne 10. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1998 z dne 10. 7. 1998, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2298. Uredba o določitvi delovnih mest v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, na katerih imajo delavci pravice po 112. členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
2299. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998
2300. Uredba o določitvi zneska posebnega prometnega davka od piva

Sklepi

2301. Sklep o merilih za določitev osnovne plače in merilih za izplačilo nagrade za uspešnost poslovanja direktorjev javnih podjetij, agencij in skladov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
2302. Sklep o javni razgrnitvi

MINISTRSTVA

2209. Odredba o spremembi odredbe o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Republiškega zavoda za zaposlovanje
2210. Odredba o spremembi odredbe o kriterijih za ocenjevanje delovne uspešnosti generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
2211. Odredba o kriterijih za ugotavljanje delovne uspešnosti generalnega direktorja Kliničnega centra Ljubljana
2212. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

USTAVNO SODIŠČE

2213. Odločba o oceni ustavnosti določb zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah
2214. Odločba o oceni ustavnosti zakona o spremembah zakona o tujcih

BANKA SLOVENIJE

2215. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 6. 1998

SODNI SVET

2216. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
2217. Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih sodnikov
2218. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2219. Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov personalnih svetov sodišč

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2220. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
2221. Sklep o potrditvi učbenika ABC 3, GOVORIMO-POSLUŠAMO, PIŠEMO-BEREMO, 1. del
2222. Sklep o potrditvi učbenika ABC 3, GOVORIMO-POSLUŠAMO, PIŠEMO-BEREMO, 2. del
2223. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKI JEZIK 4
2224. Sklep o potrditvi učbenika SPOZNAVAJMO NARAVO 4
2225. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 6
2226. Sklep o potrditvi učbenika MOJA PRVA FIZIKA 2, FIZIKA ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2227. Sklep o potrditvi učbenika UČIMO SE RAČUNATI 3
2228. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 1
2229. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 2
2230. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 2
2231. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 1
2232. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA – ZAKONITOSTI IN UPORABA, 2. DEL: ANORGANSKA KEMIJA, 3. DEL: ORGANSKA KEMIJA
2233. Sklep o potrditvi učbenika VENI VIDI DIDICI 2. DEL
2234. Sklep o potrditvi učnega sredstva POTUJMO – REŠUJMO – TEKMUJMO. DODATNE NALOGE IZ SPOZNAVANJA DRUŽBE ZA 5., 6., 7., 8. RAZRED
2235. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZLATI POLJUB
2236. Sklep o potrditvi učnega sredstva POLJUB ZLATA
2237. Sklep o potrditvi učnega sredstva NAŠ ZOO, Vodnik po ljubljanskem živalskem vrtu
2238. Sklep o potrditvi učnega sredstva IGRAJMO SE S ČRKAMI
2239. Sklep o potrditvi učnega sredstva KORAKI V ČASU – 20. STOLETJE, VAJE
2240. Sklep o potrditvi učnega sredstva IGRAJMO SE – skladbe za tri violončele ali več
2241. Sklep o dopolnitvi sklepa št. 612-128/97 o potrditvi učbenika INFORMATIKA
2242. Sklep o spremembi naslova delovnega zvezka KNJIŽEVNOST 1
2243. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 1998

OBČINE

Bled

2244. Pravilnik o najemu občinskih službenih stanovanj v Občini Bled
2245. Pravilnik o dodeljevanju občinskih profitnih stanovanj v najem
2246. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v Občini Bled
2247. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Bled

Brežice

2248. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Brežice
2249. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice
2250. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
2251. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi grajskega kompleksa Mokrice z varovalnim območjem za naravno znamenitost in kulturni spomenik
2252. Odlok o oskrbi s pitno vodo
2253. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice
2254. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova
2255. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina
2256. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pišece
2257. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko
2258. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko
2259. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
2260. Program priprave spremembe ureditvenega načrta za UN mestno jedro Brežice (sever in Zdravstveni dom)
2261. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, v nadaljevanju: sestavine prostorskega plana Občine Brežice za območje UZ Dobove (PP OB)
2262. Program priprave ureditvenega načrta za UN Čatež ob Savi

Celje

2263. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Industrija jug za kompleks bivšega Izletnikovega avtobusnega terminala v Celju – za obrtne, servisne in trgovske dejavnosti
2264. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona – ZN Industrija sever na območju LIK in ZN Gospodarska cona v Celju za RPC Merx – poslovni objekti ob Mariborski cesti
2265. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gospodarska cona v Celju"
2266. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava II – Ingrad
2267. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje

Črnomelj

2268. Odlok o taborjenju v Občini Črnomelj

Dol pri Ljubljani

2269. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998
2270. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Dol pri Ljubljani

Ig

2271. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 1998

Laško

2272. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Laško za leto 1998
2273. Odlok o ureditvenem načrtu Marija Gradec KS 7/1 in del KS 7 južni del z Lahomnico
2274. Sklep o določitvi cene programov v javnem zavodu vrtec Laško

Lenart

2275. Odlok o priznanju Občine Lenart
2276. Odlok o občinskem prazniku

Lendava

2277. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Lendava
2278. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Lendava

Litija

2279. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1998 v obdobju od 1. 1. 1998 do 31. 3. 1998

Majšperk

2280. Odredba o spremembi odredbe o načinu financiranja za modernizacijo in vzdrževanje lokalnih ter krajevnih cest
2281. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2282. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2283. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Medvode

2284. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 1998

Metlika

2285. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1993 in družbenega plana Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1993
2286. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika
2287. Sklep o javni razgrnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot M - 1, M - 2, M - 3 in M - 4 v Občini Metlika

Novo mesto

2288. Sklep o ukinitvi javnega dobra nepremičnine

Pivka

2289. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 1998

Postojna

2290. Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Postojna
2291. Odlok o organiziranosti in izvajanju službe komunalnega nadzora v Občini Postojna
2292. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Postojna v letu 1998

Sevnica

2293. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sevnica

Slovenske Konjice

2294. Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 – v letih 1993 in 1994
2295. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in spomenikov oblikovane narave v Občini Slovenske Konjice
2296. Odlok o spremembi dela zazidalnega načrta prevrat v Slovenskih Konjicah
2297. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

33. Uredba o ratifikaciji Resolucije št. 48, ki jo je 2. julija 1993 sprejela delovna skupina pri ZN/EKE za carinska vprašanja, ki se nanašajo na promet za pogodbenice Carinske konvencije iz leta 1954 o začasnem uvozu zasebnih cestnih vozil (4. junij 1954) in Carinske konvencije iz leta 1956 o začasnem uvozu komercialnih cestnih vozil (18. maj 1956), ter Priporočila Sveta za carinsko sodelovanje glede sprejemanja karnetov ATA za začasni uvoz
AAA Zlata odličnost