Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1998 z dne 3. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1998 z dne 3. 7. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2140. Zakon o policiji (ZPol)
2141. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in neurja v letu 1997 (ZZSO97)
2142. Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ)

Odloki

2143. Odlok o imenovanju vršilke dolžnosti direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
2144. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2145. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2146. Odlok o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o okoliščinah in posledicah vohunske afere, v katero sta vpletena dva delavca Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, ki so ju v januarju 1998 na ozemlju Republike Hrvaške prijeli pristojni organi te države

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2147. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2148. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2149. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa

MINISTRSTVA

2150. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o označevanju zdravil
2151. Odredba o pogojih za odkup pšenice in rži letine 1998
2152. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pokljuka
2153. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Plešivec
2154. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras I
2155. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vojnik
2156. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter
2157. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora
2158. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bistra-Borovnica
2159. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rast
2160. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje
2207. Odredba o spremembi odredbe o obratovalnem času javnih letališč

USTAVNO SODIŠČE

2161. Poslovnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije
2162. Odločba o razveljavitvi točke 4 člena 1 in tarife št. 4 odloka o komunalnih taksah Občine Pivka
2163. Odločba o ugotovitvi neskladnosti dela drugega odstavka 5. člena zakona o društvih z ustavo, o razveljavitvi dela drugega odstavka istega člena, ter o razveljavitvi dela 8. člena in 10. člena zakona o društvih
2164. Odločba o ugotovitvi, da sta 37. člen zakona o vojnih veteranih in 53. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju skladna z ustavo
2165. Odločba o ugotovitvi, da je zakon o Gospodarski zbornici Slovenije v neskladju z ustavo
2166. Odločba o razveljavitvi točke 7 člena 2 in tarife št. 6 odloka o komunalnih taksah Občine Sežana
2167. Odločba o rešitvi spora o pristojnosti

BANKA SLOVENIJE

2168. Sklep o spremembi sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
2169. Sklep o spremembi sklepa o višini in načinu oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred potencialnimi izgubami bank in hranilnic

SODNI SVET

2170. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto namestnika predstojnika Okrajnega sodišča v Postojni
2171. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
2172. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča, o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča in o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2173. Poročilo o izidu referendumov za ustanovitev občin in za določitev oziroma spremembo njihovih območij ter za spremembo sedeža občine dne 21. junija 1998

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2174. Sklep o spremembi sklepa o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1998
2175. Sklep o potrditvi učbenika ORGANIZACIJA PROIZVODNJE
2176. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODARSKO POSLOVANJE 1
2177. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODARSKO POSLOVANJE 2
2178. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MEHANIKA – DINAMIKA
2179. Sklep o potrditvi delovnega zvezka za poklicno šolo PROGRAMIRANJE RAČUNALNIŠKO KRMILJENIH OBDELOVALNIH STROJEV
2180. Sklep o potrditvi delovnega zvezka za tehniško šolo PROGRAMIRANJE RAČUNALNIŠKO KRMILJENIH OBDELOVALNIH STROJEV
2181. Sklep o potrditvi učbenika GONILNI STROJI 1
2182. Sklep o potrditvi učnega sredstva KULINARIČNI SLOVAR v šestih jezikih
2183. Sklep o potrditvi učbenika: ELEKTROTEHNIKA
2184. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 6. 12. 1997 do 13. 3. 1998 izdano dovoljenje za promet
2208. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za junij 1998

OBČINE

Gornji Petrovci

2185. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornji Petrovci
2186. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Gornji Petrovci
2187. Sklep o spremembi sklepa o izgradnji javne razsvetljave na področju novozgrajenih parkirnih prostorov pri pokopališčih in avtobusnih postajališčih z okolico v letu 1998
2188. Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja

Krško

2189. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 1998

Mislinja

2190. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 1998
2191. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Radenci

2192. Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 1998

Tržič

2193. Splošni pogoji poslovanja pomembnejšega avtobusnega postajališča Tržič

Videm

2194. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm

Vojnik

2195. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za novogradnjo Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna

Žalec

2196. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
2197. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
2198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
2199. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
2200. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
2201. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela
2202. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold
2203. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
2204. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko
2205. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec
2206. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

POPRAVKI

1. Popravek odloka o zazidalnem načrtu na območju med Savsko cesto in Cesto Gorenjskega odreda – ZN M1 (Bled)
2. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Tišina
3. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Negova (Gornja Radgona)
4. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Obrov (Hrpelje-Kozina)
5. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem (Ravne na Koroškem)
6. Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Rogatec)
7. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sladka gora (Šmarje pri Jelšah)
AAA Zlata odličnost