Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1486. Zakon o jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)
1487. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1488. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1556. Uredba o plačah pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske v tujini pri opravljanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah
1557. Uredba o načinu oblikovanja cen svežega svinjskega mesa

Sklepi

1489. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih...
1490. Sklep o dopolnitvi sklepov Vlade Republike Slovenije o dokapitalizaciji Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d.
1558. Sklep o uskladitvi preživnin

MINISTRSTVA

1491. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pregledu blaga ter pogojih in načinu jemanja vzorcev blaga
1492. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih

BANKA SLOVENIJE

1559. Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank
1560. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o višini in načinu oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred potencialnimi izgubami bank in hranilnic
1561. Sklep o spremembah sklepa o načinu izračuna kapitalske ustreznosti bank in hranilnic

SODNI SVET

1493. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
1494. Sklep o ponovnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta predstojnikov okrajnih sodišč

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1495. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Državnega sveta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1496. Sklep o dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
1497. Sklep o višini regresa za letni dopust za leto 1997 v gospodarstvu in delu negospodarstva
1498. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o izvajanju mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (PI)
1499. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za april 1997

OBČINE

Dobrepolje

1500. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ciciban Kompolje v Kompoljah

Dol pri Ljubljani

1501. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Dol pri Ljubljani
1502. Sklep o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Dol pri Ljubljani

Dornava

1503. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 1996
1504. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 1997

Gornji Petrovci

1505. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990, dopolnjenega...

Grosuplje

1506. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 1996

Hodoš-Šalovci

1507. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990...
1508. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci
1509. Odredba o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč

Hrpelje-Kozina

1510. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Jesenice

1511. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 1997
1512. Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice
1513. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Jesenice

Kamnik

1514. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kamnik
1515. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Kamniška Bistrica
1516. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica

Kobarid

1517. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 1996
1518. Sklep o povišanju cen šolskih prevozov v Občini Kobarid

Krško

1519. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo in zbirni kanal v Kostanjevici na Krki

Kuzma

1520. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Kuzma za leto 1997

Laško

1521. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 2
1522. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1

Medvode

1523. Sklep o povečanju davka od premoženja v Občini Medvode
1524. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za odmero davka od premoženja po 1. in 2. točki 156. člena zakona o davkih občanov

Metlika

1525. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za bencinski servis Metlika II

Murska Sobota

1526. Poročilo o izidu naknadnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota

Puconci

1527. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990, dopolnjenega...

Ravne-Prevalje

1528. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1996
1529. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Ravne na Koroškem
1530. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ravne-Prevalje
1531. Sporazum o premoženjski delitveni bilanci

Rogašovci

1532. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij

Sevnica

1533. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 1997
1534. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica za družbo z omejeno odgovornostjo
1535. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica

Sežana

1536. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 1997
1537. Odlok o varstvu krajevnega vodnega vira Vrabče
1538. Odlok o varstvu krajevnega vodnega vira Veliko Polje
1539. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti ter napravami
1540. Odlok o določitvi povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, vrednosti stavbnega zemljišča, faktorjih za vrednotenje funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega...
1541. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu trgovsko turistične cone v Sežani

Slovenska Bistrica

1542. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Poljčane
1543. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Poljčane dne 23. marca 1997
1544. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Leskovec-Stari Log

Škofja Loka

1545. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1997
1546. Sklep Občinskega sveta občine Škofja Loka o zemljišču s parcelno številko 1682/4

Škofljica

1547. Sklep o javni razgrnitvi

Šmarje pri Jelšah

1548. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997

Štore

1549. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Štore

Trebnje

1550. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za župana Občine Trebnje

Turnišče

1551. Odlok o neposrednem prenosu izbirne gospodarske javne službe na področju kabelsko informacijskega sistema v Občini Turnišče, s podelitvijo koncesije
1552. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 1996

Vodice

1553. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 1997

Vojnik

1554. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Mavrica Vojnik

Žalec

1555. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 1997

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

26. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o zračnem prometu (BPOMZP)
27. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije (BMKIKZ)
28. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi (BSKIKZ)

Vlada Republike Slovenije

29. Uredba o ratifikaciji Protokola, ki dopolnjuje člen 1(a), člen 14(1) in člen 14(3)(b) Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) z dne 30. septembra 1957
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti