Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1553. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 1997, stran 2112.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, št. U-I-285/94) je Občinski svet občine Vodice na 25. seji dne 21. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vodice za leto 1997
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Vodice za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem in dolgovi.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Vodice.
Skupni prihodki proračuna za leto 1997 znašajo 295,229.100 SIT in se razporedijo za:
– financiranje zagotovljene porabe – 289,229.100 SIT,
– financiranje drugih dogovorjenih nalog – 6,000.000 SIT.
Proračun sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
3. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% sredstev rezerv v rezerve Občine Vodice.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, določene s proračunom. Obveznosti se smejo prevzemati v okviru sredstev, ki se poravnavajo iz proračuna.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporedijo med letom enakomerno med vse uporabnike, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Za zakonsko in namensko uporabo sredstev uporabnikov proračunskih sredstev so odgovorni njihovi vodje in vodje računovodstva.
7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu predložiti predračune in finančne načrte za leto 1998 do 31. 10. 1997 in zaključne račune za leto 1997 do 30. 4. 1998.
8. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan. O tem obvešča svet.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1997.
Št. 940-401
Vodice, dne 21. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.
         Bilanca prihodkov in odhodkov


Proračun Občine Vodice za leto 1997 se določa v naslednjih
zneskih:

-----------------------------------------------------------------
                  Bilanca prihodkov in odhodkov
-----------------------------------------------------------------
Prihodki                       295,229.100

Odhodki                        295,229.100

Primanjkljaj                          0

Presežek                            0
-----------------------------------------------------------------

Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranje sta sestavni
del proračuna. Odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov so
razporejeni po natančnejših namenih v posebnem delu tega
proračuna.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti