Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1522. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1, stran 2079.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/93) je Občinski svet občine Laško na seji dne 21. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1, za območje stanovanjske gradnje in območje za oskrbne ter storitvene dejavnosti, ki jih je izdelal Razvojni center-Planiranje, d.o.o. Celje pod št. proj. 026/96 marca 1997.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz 1. člena tega odloka vsebujejo:
Vsebina:
A) Tehnično poročilo
1. Uvod, splošni podatki,
2. Usklajenost ZN s planskimi dokumenti,
3. Meja ureditvenega območja, inventarizacija,
4. Urbanistično-arhitektonska zasnova,
5. Prometna, komunalna in energetska infrastruktura,
6. Ukrepi za varovanje okolja,
7. Etapnost izvajanja,
8. Aproksimativni predračun,
9. Seznam parcel in lastnikov.
B) Soglasja in mnenja
1. Elektro Celje,
2. Eles Ljubljana,
3. Telekom Ljubljana,
4. Komunala Laško,
5. Geoplin Ljubljana,
6. Slovenske železnice,
7. MOP – Uprava Republike Slovenije za varstvo narave – izpostava Celje.
C) Grafične priloge
1. Izrez iz DP                     M 1:5000
2. Izrez iz ZN                     M 1:1000
3. Situacija obstoječega stanja z mejo
ureditvenega načrta, inventarizacija,
predvidene rušitve                   M 1:1000
3a. Kopija katastrskega načrta             M 1:2880
4. Arhitektonska zazidalna situacija          M 1:1000
5. Geodetska kotirana situacija             M 1:1000
6. Situacija prometne ureditve             M 1:1000
7. Situacija komunalnih naprav in napeljav       M 1:1000
8. Vzdolžni profili cest              M 1:1000:100
8.1 Vzdolžni profil povezovalne ceste        M 1:1000:100
8.2 Vzdolžni profil dovozne ceste A         M 1:1000:100
8.3 Vzdolžni profil dovozne ceste B         M 1:1000:100
9. Vzdolžni profili kanalov             M 1:1000:100
9.1 Vzdolžni prerez kanala B            M 1:1000:100
9.2 Vzdolžni prerez kanala C            M 1:1000:100
10. Prerez a-a                    M 1:500:100
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Ureditveno območje se nahaja med Badovinčevo ulico na vzhodu, cesto Rečica–Laško na zahodu in jugu ter servisno cesto, ki povezuje obe navedeni cesti na severu.
Opis meje obodne parcelacije ureditvenega območja:
Meja poteka od izhodiščne točke na severovzhodnem vogalu parcele št. 1227/2 in se nadaljuje proti jugu po katastrski meji s k.o. Debro do parcele št. 1233/8, kjer se obrne proti zahodu in poteka po njenem južnem robu ter nato po južnem in zahodnem robu parcele št. 1233/1 do parcele št. 1235/2. Severna meja poteka po severnem robu parcele št. 1235/2 do izhodiščne točke.
Celotno območje posega v k.o. Rečica.
Območje znotraj opisane meje meri ca. 3,2 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Območje urejanja z oznako KS 3 in KC 2/1 je namenjeno stanovanjski gradnji, oskrbnim in storitvenim dejavnostim.
5. člen
V območju so predvideni naslednji posegi:
– gradnja enodružinskih stanovanjskih hiš,
– gradnja stanovanjskih blokov,
– gradnja prizidka k trgovini,
– gradnja poslovno-stanovanjske hiše,
– gradnja gasilskega doma,
– gradnja prometne infrastrukture,
– gradnja komunalne in energetske infrastrukture.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE TER DOVOLJENE TOLERANCE
6. člen
Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje prostora ter arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav so naslednji:
(1) gradnja enodružinskih stanovanjskih hiš:
– objekt tlorisnih dimenzij 10 x 12 m s prizidkom za garažo 4 x 6 m s pritličjem in nadstropjem (mansardo);
– obvezno upoštevanje odmika od servisne ceste (min. 6 m);
– streha dvokapnica s 30–35° naklonom in obvezno smerjo slemena vzporedno s plastnicami terena ter temno kritino;
– zaradi izpostavljene lokacije morajo biti objekti oblikovani skladno, kar velja za izbor enotnih materialov fasade, stavbnega pohištva in kritine;
– pred začetkom gradnje je treba izdelati detajlne geomehanske raziskave tal za določitev pogojev temeljenja;
(2) gradnja stanovanjskih blokov:
– upoštevanje maksimalnih tlorisnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah s kletjo, pritličjem in 2–3 etažami;
– obvezno upoštevanje gradbenih linij, ki so določene na podlagi odmikov od obstoječih objektov, komunalnih in energetskih koridorjev;
– streha dvokapnica s ca. 30° naklonom in temno kritino;
– pred začetkom gradnje je za pogoje temeljenja treba izdelati detajlne geomehanske raziskave;
(3) gradnja prizidka k trgovini:
– upoštevanje tlorisnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah;
– predvidena etažnost: pritličje;
– prizidek mora biti oblikovno usklajen z obstoječim objektom;
(4) gradnja poslovno-stanovanjskega objekta:
– objekt tlorisnih dimenzij 12 x 10 m s prizidkom za poslovne prostore 8 x 7 m spritličjem in nadstropjem (mansardo);
– streha dvokapnica s ca. 30° naklonom in obvezno temno kritno;
– fasade obdelane v svetlih barvah;
– pred začetkom gradnje je treba za pogoje temeljenja izdelati detajlne geomehanske raziskave tal;
(5) gradnja gasilskega doma:
– objekt tlorisnih dimenzij 30 x 15 m s pritličjem in etažo (mansardo);
– streha dvokapnica s ca. 30° naklonom, smerjo slemena sever–jug in temno kritino;
– lokacija ob glavni prometnici pogojuje atraktivno arhitektonsko oblikovanje objekta;
– za pogoje temeljenja je treba izdelati detajlne geomehanske raziskave tal;
(6) gradnja parkirišč:
– za potrebe stanovalcev in obiskovalcev je predvidena gradnja asfaltiranih parkingov dimenzij 5 x 2,50 m;
– med posameznimi nizi parkingov je predvidena zelenica;
(7) parcelne meje, ograje, zasaditev:
– meje funkcionalnih zemljišč so določene v grafičnih prilogah;
– stanovanjskim blokom pripada samo zazidana površina – stavbišče, vse ostale površine so javne;
– funkcionalna zemljišča individualnih objektov bodo omejena z živico;
– funkcionalno zemljišče gasilskega doma in poslovno-stanovanjskega objekta bo varovano z živico ali ograjo maksimalne višine 2 m;
– obvezna je zasaditev drevoreda ob glavnih prometnicah kot je razvidno iz grafičnih prilog;
– obvezna je ureditev zelenih površin in otroškega igrišča ob stanovanjskih blokih;
– za ureditev okolice predvidenih objektov je treba izdelati načrt zunanje ureditve.
7. člen
Kot dovoljive tolerance pri pogojih za izrabo in kvaliteto graditve posameznih objektov in infrastrukture ali drugih posegov v prostor se smatrajo spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ter kote tal pod pogojem, da ne predstavljajo večjih sprememb pri predpisanih ureditvah, da ne ovirajo izvedbe koncepta pozidave in da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na varovanje okolja ter da ne posegajo izven območja zazidalnega načrta. Kot toleranca je dovoljena sprememba namembnosti kletne etaže stanovanjskih blokov za mirno poslovno dejavnost, ki ne bo prekomerno obremenjevala okolja.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA TER DOVOLJENE TOLERANCE
8. člen
Promet
Za cestno omrežje in ostale utrjene površine veljajo naslednji pogoji:
– glavni napajalni cesti območja sprememb in dopolnitev ZN sta Badovinčeva cesta in cesta Laško–Rečica s katerih je predviden odcep povezovalne ceste,
– povezovalna cesta omogoča krožni dvosmerni promet, široka je 5 m z obojestransko bankino širine 0,5 m in je predvideno v asfaltni izvedbi,
– do predvidene pozidave in parkirnih površin sta predvideni še dovozni cesti A in B v širini 5 m,
– ob cesti Laško–Rečica, ki jo je potrebno urediti je predviden hodnik za pešce širine 1,6 m,
– rekonstruirati je potrebno križišče ceste Laško–Rečica in Badovinčeve ulice,
– parkirni prostori za osebna vozila so predvideni na funkcionalnih zemljiščih posameznih objektov,
– vse ceste, manipulacijske in parkirne površine se odvodnjavajo s prečnimi skloni v predvidene požiralnike z rešetko oziroma v požiralnika z vtokom pod robnikom in dalje v kanalizacijo,
– onesnažene vode z olji in naftnimi derivati so speljane v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranega oljnega lovilca,
– posebno pozornost je treba posvetiti odvodu vod s planuma spodnjega ustroja,
– pred izgradnjo cestnega omrežja je treba izdelati projekte za izvedbo, za posamezne objekte pa projekt zunanje ureditve.
9. člen
Vodovodno omrežje
Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– hidrantno omrežje je načrtovano kot krožni vod in je vezano na obstoječi vodovod, ki ga bo potrebno rekonstruirati v skladu s soglasjem upravljalca,
– za zagotovitev požarne varnosti je poleg nadzemnih hidrantov znotraj ureditvenega območja možno postaviti tudi hidrant na obstoječem vodu ob cesti Laško – Rečica,
– trase obstoječega vodovoda in predvidenega hidrantnega omrežja so razvidne iz grafičnih prilog sprememb in dopolnitev ZN,
– pred izgradnjo predvidenega hidrantnega omrežja je izdelati projekte za izvedbo.
10. člen
Kanalizacijsko omrežje
Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– predviden je mešan sistem kanalizacije z odvodom odpadnih vod v obstoječi zbirni kanal ob cesti Laško–Rečica,
– vse odpadne vode v priključnem jašku na javno kanalizacijo morajo ustrezati poslovniku o odvajanju in čiščenju odpadnih vod,
– za izgradnjo kanalizacijskega omrežja je treba izdelati projekte za izvedbo.
11. člen
Plinovodno omrežje
Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– obvezna je priključitev novih objektov na mestno plinovodno omrežje, oziroma na obstoječo kotlarno Debro, ki jo bo potrebno preurediti na uporabo zemeljskega plina,
– upoštevati je treba minimalne odmike od predvidene trase plinovoda za TIM Laško,
– pred izgradnjo plinovodnega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo.
12. člen
Električno omrežje
Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– upoštevati je treba predpisani zaščitni koridor obstoječih daljnovodov 110 kV in 35 kV,
– prestaviti je treba obstoječi daljnovod 10 kV,
– objekti se bodo oskrbovali z električno energijo iz predvidene transformatorske postaje,
– za prestavitve in izgradnjo elektroenergetskega omrežja je potrebno izdelati projekte.
13. člen
Telefonsko omrežje
Objekti sprememb in dopolnitev ZN bodo priključeni na obstoječe telefonsko omrežje, skladno s pogoji upravljalca.
14. člen
Odpadki
Odpadki se bodo zbirali ločeno (organski odpadki, papir, kovine, steklo) na določenih prostorih ob prometnici oziroma ob uvozih v posamezna območja. Organski odpadki se bodo odvažali na komunalno deponijo, ostali pa v predelavo. Morebitni posebni odpadki se bodo zbirali v skladu z veljavno zakonodajo in odvažali na deponije posebnih odpadkov.
VI. REŠITVE VAROVANJA OKOLJA
15. člen
(1) Varovanje voda
Območje urejanja se ne nahaja v območju varstvenih pasov vodnih virov. Kanalizacija bo izvedena v mešanem sistemu. Meteorne vode s parkirnih površin je treba pred izpustom v kanalizacijo očistiti preko lovilca olj in maščob.
Sanitarne odplake bodo odvajane v javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Ukrepi za preprečitev prekomernega hrupa:
Ureditveno območje se nahaja v II. območju naravnega in življenjskega okolja, kjer so dovoljene maksimalne mejne vrednosti 45 dBA ponoči in 55 dBA podnevi.
Zaradi bližine glavne prometnice je treba pri stanovanjskih blokih dodatno protihrupno izolirati cestne fasade.
(3) Varovanje zraka:
Pri vseh posegih v prostor morajo biti predvideni elementi varovanja pred prekomernim onesnaževanjem zraka. Kot energetski vir je predviden plin.
Vse parkirne površine so predvidene ob prometnicah na robu zazidave.
(4) Odpadki:
Komunalni odpadki se bodo zbirali v posebnih posodah – zabojnikih in odvažali na komunalno deponijo. Zbirno mesto mora biti dostopno vozilom komunalnega podjetja.
(5) Požarno varstvo:
Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara.
Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO
16. člen
Arhitektonske ovire
Na vseh javnih komunikacijah je treba izvesti klančine za invalide naklona 1:6.
17. člen
Pri izvajanju vseh posegov v prostor je potrebno upoštevati varovalne koridorje prometne, komunalne, vodnogospodarske in energetske infrastrukture, objektov in naprav. Pri vseh posegih v prostor je potrebno predhodno pridobiti soglasje njihovih upravljalcev.
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA
18. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka se lahko izvaja v več etapah.
Posamezne faze se morajo izvesti kot celota in po določilih tega odloka. Vsako posamezno fazo je potrebno zgraditi z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo z ničemer poslabšala ekološkega stanja.
Komunalna, prometna, vodnogospodarska in energetska ureditev, ki lahko neposredno vpliva na varovanje okolja, mora biti dokončno urejena s posamezno fazo gradnje in investicije.
19. člen
Zemljišče znotraj meje, opisanov 3. členu tega odloka in posamezni objekti in naprave znotraj meje lahko ohranjajo do pričetka izgradnje sedanjo rabo. Namembnost zemljišč, ki se ne zazidajo v 1. in ostalih fazah, ostane nespremenjena.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
20. člen
Investitor je dolžan sočasno z izgradnjo posameznih faz zaključiti zunanjo ureditev objekta.
Pri izdelavi investicijsko tehnične dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.
X. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem upravnem organu.
22. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS, za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. člen
Z veljavnostjo tega odloka, preneha za območje, navedeno v 3. členu tega odloka, veljati odlok o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje z oskrbovalnim centrom Debro (Uradni list SRS, št. 10/82).
Št. 352-4/95-02
Laško, dne 21. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti