Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1542. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Poljčane, stran 2105.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Poljčane (Uradni list RS, št. 14/97) in izida glasovanja na referendumu dne 23. marca 1997 je Svet krajevne skupnosti Poljčane na seji dne 24. aprila 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Poljčane
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Poljčane se uvede krajevni samoprispek v denarju za financiranje:
a) izgradnje telovadnice pri Osnovni šoli Poljčane,
b) obnove in vzdrževanja krajevnih cest in drugih komunalnih naprav,
c) ureditve pločnikov v Zg. Poljčanah, pri OŠ, Spodnji Brežnici in Lušečki vasi,
d) razširitve javne razsvetljave in
e) izvajanja nalog po sklepu sveta KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah december 1996 ocenjen na 170,000.000 SIT, od tega se iz zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko:
a) namenja 35% vseh zbranih sredstev,
b) namenja 30% vseh zbranih sredstev,
c) namenja 10% vseh zbranih sredstev,
d) namenja 5% vseh zbranih sredstev,
e) namenja 20% vseh zbranih sredstev.
Zgoraj navedena razdelitev sredstev služi hkrati tudi za razmerje pri delitvi sredstev v primeru več ali manj zbranih sredstev od pričakovanih.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in delu ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.
3. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu Krajevne skupnosti Poljčane št. 51810-842-113-0082042. Z njimi v skladu s programom razpolaga svet krajevne skupnosti.
O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka svet krajevne skupnosti poroča zboru krajanov Krajevne skupnosti Poljčane enkrat letno.
4. člen
Samoprispevek je uveden za dobo pet let, in sicer od 1. 5. 1997 do 30. 4. 2002.
5. člen
Samoprispevek plačujejo krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Poljčane, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto plač zmanjšane za prispevke in davke;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 2%;
– upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek;
– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin po stopnji 4%;
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 2%;
– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini ali prejemajo pokojnino iz tujine in občani, ki nimajo stalnega prebivališča v KS Poljčane, imajo pa na območju Krajevne skupnosti Poljčane zgrajeno hišo, plačajo letno 200 DEM, za počitniško hišico pa letno 100 DEM v tolarski protivrednosti.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Poljčane dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.
7. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij in nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu in delovni praksi, od regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.
8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Poljčane. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS, ter Davčna uprava Republike Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 1997 dalje.
Poljčane, dne 24. aprila 1997.
Predsednik
Sveta KS Poljčane
Alojz Vezjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti