Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1505. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990, dopolnjenega..., stran 2061.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 15. člena statuta Občine Gornji Petrovci je Svet občine Gornji Petrovci na 9. redni seji dne 28. 4. l997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta l986 do leta 2000, dopolnjenega v letu l990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje l986–l990, dopolnjenega v letu l987
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta l986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu l990 (Uradne objave, št. 10/90) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta l986–l990 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu l987 (Uradne objave, št. 7/87) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan, na območju Občine Gornji Petrovci.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe in na predvideno gradnjo železniške proge Murska Sobota–Hodoš–državna meja na območju Občine Gornji Petrovci.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje nove Občine Gornji Petrovci, ki zavzema naslednje katastrske občine: Martinje, Boreča, Neradnovci, Ženavlje, Šulinci, Lucova, Adrijanci, Stanjevci, Gornji Petrovci, Peskovci, Križevci, Panovci, Košarovci in Kukeč.
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V dolgoročnem planu se spremeni in dopolni poglavje 4.8. Promet in zveze in sicer se tretji odstavek nadomesti z besedilom:
Izvedena bo modernizacija že obstoječe železniške proge Ormož–Puconci. Pristopilo se bo k izgradnji glavne železniške proge 1. reda Murska Sobota–Hodoš–državna meja.
4. člen
Predvideni so izjemni posegi na 1. območja kmetijskih zemljišč. Tabela posegov je podana v obrazložitvi odloka.
5. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Murska Sobota in sicer na območju nove Občine Gornji Petrovci in sicer:
1. Zasnova primarne rabe v merilu            1:25000
ki združuje tematiko sedanjih kart kmetijstvo – gozdarstvo, Rudnine in Vodno gospodarstvo.
2. Promet v merilu                    1:25000
Ostale karte v merilu 1:25000 in 1:50000 se vsebinsko ne spreminjajo.
3. Karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana z oznakami Trdkova 49 in 50, Budinci 41, Mačkovci 9, 10 in 20 ter Šalovci 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 in 42 (21 kart).
6. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V srednjeročnem družbenem planu Občine Murska Sobota za obdobje od leta l986 do leta l990 (Uradne objave, št. 24/86) se spremeni in dopolni pod poglavje 8.1.2. Železnica, in sicer se zadnji stavek nadomesti z novim: Za izgradnjo glavne železniške proge 1. reda Puconci–Hodoš–državna meja se bo v občini rezerviralo ustrezno zemljišče.
7. člen
Doda se novo podpoglavje 11.4. Programska zasnova za železniško progo Murska Sobota–Hodoš–državna meja, za odsek Stanjevci–Peskovci.
Območje
Železniška proga (telo proge z nasipi, useki, dovoznimi potmi, odvodnimi jarki) ter spremljajoče ureditve v končni fazi (objekti ob progi, deviacije cest, regulacije, prestavitve, rušitve) zavzema parcele in dele parcel po katastrskih občinah:
k.o. Stanjevci: 4676, 4677, 4678, 2521, 2528, 2533, 2529, 2844, 2534/2, 2531/1, 2530/1, 2843/1, 4702, 2842/1, 2841, 2851, 2850, 2849, 2848, 2847, 2846, 2845, 2889, 2888, 2890, 2891, 2892, 2893, 2896, 2895, 2894, 2920, 2897, 2898, 2921, 2901, 4675/1, 4679/1, 4683, 2926, 2923, 2922, 2899, 2900, 2916, 2903, 2917, 2918, 2919, 2924, 2925, 2927, 2915, 2960, 2961, 2930, 2962, 2951, 2950, 2952, 2953, 2954, 2955, 2968, 2963, 2931, 2929, 2939, 2938, 2946, 2947, 2949, 2932, 2933, 2965, 2964, 2967, 2969, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2978, 2979, 2980, 2982, 4701, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3007, 3008, 3006, 3005, 3004, 3017, 3003, 3002, 3001, 3000, 2807, 4671, 2999, 2998/2, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3041, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3072, 3075, 3076, 3078, 3079, 3080, 3083, 3089, 3091, 3092, 3097, 3098, 3403, 3404, 3096, 2809, 2808, 2806, 2805, 2804, 2803, 3095, 2802, 2801, 2800, 2799, 2798, 2796, 2795, 2794, 2793, 2792/2, 2792/1, 2791, 2792/4, 4704, 2790, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3134, 3126, 3127, 3128, 3130, 3131, 3132, 3133, 3135, 3136, 3139, 3142, 3143, 3145, 3147, 3148, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 4679/2, 2789, 2788, 2787, 2777/1, 2776/1, 2775/1, 2774, 2768/1, 2767, 2766/1, 2765/1, 2764/1, 3099.
k.o. Križevci: 619, 620, 622, 631, 628, 627, 636, 637, 638, 639, 640/1, 640/2, 641/1, 641/2, 645, 1189, 1190, 1185, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1184, 1183, 1180, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219/1, 1219/2, 1220, 1229, 1230, 1228, 1226, 1225, 1224, 1223/2, 1300, 1357, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1369, 1368, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384/1, 1385, 1222, 1223/1, 1358.
k.o. Gornji Petrovci: 2992, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827/1, 2827/2, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2841, 2662, 2660, 2968, 2870, 2624, 2242, 2838, 2843, 2842, 2869, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2623, 2624, 2622, 2620, 2619, 2226, 2228, 2229, 2231, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2249, 2250, 2251, 2252, 2276, 2275, 2279, 2282, 2281, 2280, 2286, 2287, 2292, 2293, 2297, 2298, 2301, 2302, 2306, 2309, 2315, 2316, 2318, 2335, 2111, 2110, 2108, 2109, 2319, 2105, 2104, 2102, 2103, 2080, 2083, 2101, 2084, 2085, 2088, 2087, 2096, 2095, 2091, 2009, 2027, 2028, 2029, 2036, 2037, 2035, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010, 2011, 2012, 2004, 2003, 1975, 2000, 1965, 1964, 1960, 1962, 1963, 1967, 1961, 2625, 2621, 2305, 2019, 1966, 1959, 1967, 1968, 1969, 1970, 1976, 1981, 1996, 1998, 1999, 1933, 1942, 1943, 1946, 1945, 1944, 1940, 1939, 2001, 2002, 2008, 2007, 2006, 2005, 2844, 2968, 1917, 1923, 1924, 1927, 1928, 1931, 1932, 2020, 2009,2662, 2968, 1981, 1944, 1975, 2001.
k.o. Peskovci: 2556, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2586/2, 2582/1, 2582/2, 2582/3, 2583, 2575, 2581, 2580, 2578, 2579, 2577, 2576, 2710, 2573, 2709, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2723, 2724, 2725, 2726, 2762, 2763, 2764, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2651, 8064, 2549, 2550.
Namen posega (organizacija dejavnosti, tehnološki in prostorski pogoji po fazah)
Predvidena je gradnja dvotirne, elektrificirane železniške proge, projektirane za hitrosti do 160 km/h, z vsemi objekti (predor, cestni nadvozi, podvozi, mostovi, prepusti) ter nadomestnimi cestami, potmi in dostopi.
Celotni obravnavani odsek železniške proge meri 26.304 m, na območju Občine Gornji Petrovci je dolžina proge 7455 m. Začne se na meji katastrske Občine Stanjevci in poteka po dolini Peskovskega potoka proti vzhodu do meje k.o. Peskovci s k.o. Šalovci.
Proga poteka delno v koridoru, kjer je pred letom l968 že potekala železniška proga, vendar z lokalnimi odmiki od obstoječega nasipa, ker tako narekuje nova tehnologija proge. Na območju Občine Gornji Petrovci poteka proga po novi trasi južno od obstoječega nasipa.
Širina planuma nove proge za en tir je 6,5 m, za dva vzporedna tira pa 10,70 m. Brežine ukopov in nasipov bodo v naklonu 2:1. Maksimalni vzdolžni sklon je 1% na postajah 0,25%, najmanjši horizontalni radij 1200 m.
Od predvidenega predora v Mačkovcih se niveleta proge proti vzhodu znižuje.
Večinoma poteka proga v nasipu, razen za predorom, kjer so predvideni visoki preduseki.
Na odseku proge, ki poteka po območju Občine Gornji Petrovci se izvede v končni fazi 5 novih objektov, in sicer: 2 podvoza, 2 nadvoza in 1 most. Predvideni so še prepusti pod progo.
Predvideni so naslednji postajni objekti:
– postajališče v Gornjih Petrovcih (peron dolžine 150 m, zavetišče) v 1. fazi in nakladališče v končni fazi.
Infrastruktura
Načrtovane so deviacije kategoriziranih in lokalnih cest, ter dovoznih poti.
Potrebna je prestavitev optičnega in naročniškega kabla ter zavarovanje in delna prestavitev elektroenergetskih objektov v dolžini 680 m v Gornjih Petrovcih.
Potrebna je prestavitev oz. zavarovanje obstoječih cevovodov lokalnega vodovoda ter obstoječih elektroenergetskih objektov.
Faznost
Gradnja železniške proge je zasnovana v treh fazah in sicer:
I. faza: enotirna, neelektrificirana proga za računsko hitrost V = 120 km/h (trasirano za končno hitrost V = 160 km/h z lokalnimi omejitvami, podvozi cest pod progo in drugimi nivojskimi križanji na mestih, kjer bodo v II. fazi gradnje izvennivojska križanja),
II. faza: enotirna, elektrificirana proga za računsko hitrost V = 160 km/h, z lokalnimi omejitvami in izvennivojskimi križanji,
III. faza: dvotirna, elektrificirana proga za računsko hi- trost V = 160 km/h, z lokalnimi omejitvami in izvennivojskimi križanji.
V lokacijskem načrtu morajo biti za 1. fazo ureditev prikazane rešitve za naslednje ureditve :
– nadvoz ceste Gornji Petrovci–Križevci v Gornjih Petrovcih;
– povezovalne in nadomestne poti ob progi;
– most čez Peskovski potok na poljski poti vzhodno od farm Agromerkur.
Zaradi gradnje železnice in spremljajočih objektov bo potrebno v 1. fazi odkupiti in nadomestiti naslednje objekte:
1. Poslovna zgradba Kompasa na parceli št. 2580 v k.o. Peskovci
2. Obstoječa valilnica na parceli 2580 k.o. Peskovci (vzhodni objekt).
Nadomestne objekte je potrebno zagotoviti v kompleksu Kompas v Gornji Petrovcih, kjer bo potrebno zaradi pričakovanih tresljajev preseliti valilnico.
Vsem lastnikom oziroma uporabnikom parcel, ki jim predvidena proga prekine dostop, mora biti omogočen čimkrajši dostop po javni poti preko zavarovanega ali izvennivojskega prehoda.
Usmeritve za oblikovanje
Glede arhitektonskega, urbanističnega in krajinskega oblikovanja je pri izdelavi lokacijskega načrta potrebno upoštevati naslednje:
– brežine železniškega nasipa in useka ter brežine cestnih objektov in deviacij morajo biti načrtovane v naklonu 1:2;
– železniški in cestni objekti morajo biti načrtovani tako, da jih bo možno ozeleniti in vklopiti v krajino;
– predvideni postajni in drugi objekti, ki bodo grajeni ob progi, morajo upoštevati značilnosti gradnje na obravnavanem območju (max. etažnost P + 1, podolžni tlorisi, dvokapne strehe z nakloni nad 35° in opečno kritino).
Usmeritve za varovanje
Glede varovanja naravnega, bivalnega in delovnega okolja je pri izdelavi lokacijskega načrta potrebno upoštevati naslednje:
– kjer nova trasa zapušča obstoječi železniški nasip je le-tega potrebno sanirati in zemljišče usposobiti za kmetijske namene;
– viški materiala, ki bodo nastali pri gradnji proge, bodo deponirani v peskokop v Kuštanovcih oziroma na druge lokacije, ki bodo določene v lokacijskem načrtu;
– nadomestiti je potrebno vse dovozne poti do zaselkov, posamičnih domačij in kmetijskih površin, ki jih predvidena proga prekine;
– nadomestne ceste in poti morajo biti izvedene najmanj v enakem standardu kot so obstoječe, ki jih proga prekinja;
– zagotoviti je potrebno prehode za divjad in druge živali;
– ohraniti je potrebno vse obstoječe biotope;
– v času gradnje je potrebno zagotoviti arheološki nadzor vzdolž celotne trase;
– v lokacijskem načrtu je potrebno definirati ukrepe za zmanjšanje ali odpravo prekomernega hrupa.
V lokacijskem načrtu je potrebno definirati še obveznosti investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega načrta ter določiti izdelavo monitoringa za spremljanje negativnih vplivov na sestavine okolja. Sestavni del lokacijskega načrta mora biti tudi poročilo o vplivih na okolje.
8. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje l986–1990 in sicer:
1. pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000, ki so navedeni že v 5. členu tega odloka.
2. Karte z naslovom programska zasnova za železniško progo Murska Sobota–Hodoš–državna meja za odsek Stanjevci–Peskovci, in sicer:
1. Namenska raba površin
  s predvidenimi ureditvami               M 1: 5000
2. Energetska in komunalna
  infrastruktura                     M 1: 5000
3. Prometne ureditve                   M 1: 5000
4. Vodnogospodarske ureditve               M 1: 5000
5. Usmeritve za krajinsko, urbanistično
  in arhitektonsko oblikovanje
  Varovanje in izboljšanje naravnega
  in bivalnega okolja                  M 1:25000
6. Območje obdelave (kat. občine: Stanjevci,
  Gornji Petrovci, Križevci, Peskovci)          M 1:2500
9. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje nove Občine Gornji Petrovci začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1148/97
Gornji Petrovci, dne 28. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti