Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1562. Zakon o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-G)

Poslovniki

1563. Dopolnitev poslovnika Državnega zbora (PoDZ-C)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1564. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1565. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1635. Sklep o opravljanju železniškega prometa med stavko

MINISTRSTVA

1566. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zdravstveni ustreznosti krme
1567. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih ter postopku za sprejem študentov v študentske domove
1568. Pravilnik o določitvi poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
1569. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za otroško nevrologijo
1636. Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine ravnateljskega izpita

SODNI SVET

1570. Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov sodnega sveta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1571. Statut Veterinarske zbornice Slovenije
1572. Pravilnik o odnosih v zasebni veterinarski dejavnosti
1573. Pravilnik o verifikaciji in preverjanju pogojev za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti ter izdaji dovoljenja za delo zasebne veterinarske organizacije
1574. Pravilnik o vodenju registra zasebnih veterinarskih organizacij
1575. Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju in preizkusu strokovne usposobljenosti v zasebni veterinarski dejavnosti
1576. Pravilnik o delu tožilca in razsodišča zbornice
1577. Pravilnik o finančnem poslovanju zbornice
1578. Pravilnik o izdaji, podaljšanju in odvzemu osebnega dovoljenja za opravljanje dela v zasebni veterinarski dejavnosti (osebna licenca)
1579. Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih pri izvajanju dejavnosti Tehnološko razvojnega sklada Republike Slovenije d.o.o.
1580. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 1997

OBČINE

Borovnica

1581. Sklep odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica

Brežice

1582. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Artiče
1583. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Bizeljsko
1584. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Čatež ob Savi
1585. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Globoko
1586. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece
1587. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Pečice-Križe
1588. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Sromlje
1589. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Šentlenart
1590. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Zakot-Bukošek
1591. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Brežice

Črenšovci

1592. Odlok o nagradah in priznanjih Občine Črenšovci

Črnomelj

1593. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 1997

Idrija

1594. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 1996
1595. Odlok o razglasitvi območja topilnice RŽS v Idriji za kulturni spomenik
1596. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta RŽS 2 Halda v Idriji (industrijska cona)
1597. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje "Grapa" v Idriji
1598. Sklep občinske volilne komisije Občine Idrija

Kamnik

1599. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
1600. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik

Komen

1601. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 1997

Koper

1602. Razpis drugega kroga naknadnih (nadomestnih) volitev župana Mestne občine Koper

Kuzma

1603. Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Kuzma
1604. Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Kuzma
1605. Pravilnik o službeni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega redarja
1606. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Kuzma

Litija

1607. Odlok o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini Litija

Ljutomer

1608. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 1997
1609. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1610. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Ljutomer
1611. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone ob Razlagovi ulici v Ljutomeru
1612. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu kanalizacije Križevci

Metlika

1613. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 1997

Moravske Toplice

1614. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Narava, d.o.o.

Puconci

1615. Poročilo občinske volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu o izločitvi naselja Puconci iz KS Puconci in ustanovitvi nove KS Puconci

Ribnica

1616. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica
1617. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica
1618. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ribnica

Rogaška Slatina

1619. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. osnovna šola Rogaška Slatina

Ruše

1620. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za del skladiščno-transportne cone ob Toledovi ulici v Rušah

Slovenska Bistrica

1621. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1996

Šentjernej

1622. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990...
1623. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Šentjur pri Celju

1624. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 1996
1625. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997
1626. Sklep o spremembi povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od povprečne gradbene cene v Občini Šentjur pri Celju

Šmarje pri Jelšah

1627. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Trebnje

1628. Poslovnik Občinskega sveta občine Trebnje

Tržič

1629. Sklep o javni razgrnitvi spremembe zazidalnega načrta Mlaka, industrijska cona - levi breg
1630. Sklep o javni razgrnitvi osnutka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič

Turnišče

1631. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 1997
1632. Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče

Vitanje

1633. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 1996
1634. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu center Vitanje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti