Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1588. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Sromlje, stran 2149.

Na podlagi določila 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 13. člena statuta KS Sromlje, je Svet KS Sromlje, na 6. seji, dne 25. 4. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Sromlje
1. člen
Razpiše se referendum za uvebo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Sromlje.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 1. junija 1997, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija KS.
Kot dan razpisa referenduma se določi 25. 4. 1997. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za izvajanje referendumskega programa, in sicer:
1. Asfaltiranje krajevnih cest        23,000.000 SIT
2. Preplastitev krajevnih cest        10,000.000 SIT
3. Javna razsvetljava po vaseh         3,000.000 SIT
4. Obnova stavbe starega KU          1,500.000 SIT
5. Obnova cerkve Sv. Janeza          5,000.000 SIT
6. Preplastitev ceste do pokopališča      1,000.000 SIT
                      ----------------
                       43,500.000 SIT
Za program se s samoprispevkom zbere predvidoma 15,000.000 SIT
Ostala sredstva do višine programa se zagotovijo iz proračuna občine in iz drugih virov.
Delitev sredstev:
– 60% po vaških skupnostih za prve tri točke programa, in sicer:
10% vaška skupnost Sromlje
10% vaška skupnost Curnovec
10% vaška skupnost Silovec
10% vaška skupnost Volčje
10% vaška skupnost Oklukova gora
10% vaška skupnost Zg. Pohanca
– 40% za 4., 5. in 6. točko programa.
V primeru ostanka referendumskih sredstev iz zadnjih treh točk, se sredstva namenijo za prve tri točke referendumskega programa.
4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002.
5. člen
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in krajani s stalnim bivališčem na območju KS Sromlje, in sicer:
– 2% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu (vsi zaposleni zavezanci)
– 2% od pokojnin (upokojenci)
– 4% od dobička, ki opravljajo samostojno dejavnost
– 6% od bruto katastrskega dohodka (lastniki zemljišč)
– tolarska protivrednost 300 DEM letno za zavezance, ki so na začasnem delu v tujini.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku in tisti, ki niso zavezanci za plačilo dohodnine.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje KS Sromlje ter vsi zaposleni, ki še niso vpisani v splošni imenik pa so v delovnem razmerju.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek iz vsega dohodka posebej.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo delodajalci oziroma izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Samoprispevek iz katastrskega dohodka bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance RS, Davčni urad – izpostava Brežice.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS Sromlje dostaviti seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.
Pravilnost obračunavanja in nakazovanja denarnih sredstev krajevnega samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet in davčna uprava – izpostava Brežice.
9. člen
Na referendumu glasujejo volivci tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE
                  G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 1. junija 1997, za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabi- la za:
1. Asfaltiranje krajevnih cest          23,000.000 SIT
2. Preplastitev krajevnih cest          10,000.000 SIT
3. Javna razsvetljava po vaseh           3,000.000 SIT
4. Obnova stavbe starega KU            1,500.000 SIT
5. Obnova cerkve Sv. Janeza            5,000.000 SIT
6. Preplastitev ceste do pokopališča        1,000.000 SIT
                         ---------------
                         43,500.000 SIT
Za program se s samoprispevkom zbere predvidoma 15,000.000 SIT
Ostala sredstva do višine programa se zagotovijo iz proračuna občine in iz drugih virov.
Delitev sredstev:
– 60% po vaških skupnostih za prve tri točke programa, in sicer:
10% vaška skupnost Sromlje
10% vaška skupnost Curnovec
10% vaška skupnost Silovec
10% vaška skupnost Volčje
10% vaška skupnost Oklukova gora
10% vaška skupnost Zg. Pohanca
– 40% za 4., 5. in 6. točko programa.
V primeru ostanka referendumskih sredstev iz zadnjih treh točk, se sredstva namenijo za prve tri točke referendumskega programa.
Samoprispevek bo znašal:
– 2% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu (vsi zaposleni zavezanci)
– 2% od pokojnin (upokojenci)
– 4% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost
– 6% bruto katastrskega dohodka (lastniki zemljišč)
– tolarska protivrednost 300 DEM letno za zavezance, ki so na začasnem delu v tujini.
G L A S U J E M
               ZA             PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
10. člen
Za izvedbo referenduma skrbi svet KS, ki vsaj enkrat letno poroča o zbiranju in uporabi denarnih sredstev na zboru krajanov.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi na krajevno običajen način.
Sromlje, dne 25. aprila 1997.
Predsednik
Sveta KS Sramlje
Stane Černoš l. r.

AAA Zlata odličnost