Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1591. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Brežice, stran 2153.

Na podlagi določila 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 14. člena statuta Brežice, je Svet KS Brežice na 10. seji dne 28. 4. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Brežice
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Brežice.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 1. 6. 1997, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija.
Kot dan razpisa referenduma se določi 28. 4. 1997. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za izvajanje referendumskega programa, in sicer:
1. sofinanciranje večnamenske dvorane pri Srednji Ekonomski šoli 25,422.000 SIT;
2. sanacija Vodnikove ulice v dolžini 160 m oziroma 800 m2 (dvig jaškov, obnova robnikov in preplastitev) 1,290.000 SIT;
3. asfaltiranje dveh neasfaltiranih odcepov v Kajuhovi in preplastitev Kajuhove ulice v dolžini 190 m 1,890.000 SIT;
4. sofinanciranje sanacije Šolske ulice vključno s pločnikoma in robniki v dolžini 460 m 5,900.000 SIT;
5. sofinanciranje Černelčeve ulice od Trga izgnancev do Kajuhove in stari del Černelčeve pred bolnišnico vključno s parkirnimi prostori v dolžini 410 m oziroma 2800 m2 in sofinanciranje ureditve javne razsvetljave od Trga izgnancev do Maistrove 9,980.000 SIT;
6. sofinanciranje Trdinove ulice vključno s sanacijo pločnika od Bizeljske ceste do Hrastinske poti in napeljava javne razsvetljave 1,380.000 SIT;
7. Razlagova ulica 100 m oziroma 450 m2 – preplastitev 490.000 SIT;
8. Orehova aleja 430 m (obnova jaškov, robnikov in preplastitev) 680.000 SIT;
9. Ilije Gregoriča – preplastitev vključno s priključitvijo na Gubčevo in napeljava javne razsvetljave 1,460.000 SIT;
10. Ulica Stare pravde od Bizeljske ceste do Kržičnikove – preplastitev in napeljava javne razsvetljave ter sanacija na obstoječi ulici Stare pravde 1,650.000 SIT;
11. preplastitev Zupančičeve ulice ter sanacija pločnikov 580.000 SIT;
12. preplastitev Gregorčičeve od Stiplovškove do Orehove aleje in sanacija desnostranskega pločnika 600.000 SIT;
13. sofinanciranje izgradnje pločnika ob Dobovski cesti vključno z izgradnjo kanalizacije in napeljavo javne razsvetljave od grada do pokopališča 14,200.000 SIT;
14. sofinanciranje ureditve trgov pred trgovino Moda in pred cerkvama Sv. Roka in Sv. Lorenca 6,000.000 SIT;
15. sofinanciranje izgradnje novih parkirnih prostorov v mestu Brežice (lokacije se določijo skupaj z Zavodom za prostorsko načrtovanje Občine Brežice – predvidoma ob ulici Pod obzidjem) 13,000.000 SIT;
16. sofinanciranje nakupa gasilske cisterne 3,601.520 SIT.
Skupna vrednost deleža finančnih sredstev za realizacijo referendumskega programa, ki se bodo zbrala s samoprispevkom znaša 88,123.520 SIT.
4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002.
Kolikor se posamezna investicija iz predhodnega člena izvede z manjšimi sredstvi, se preostala sredstva namenijo za tisto investicijo iz predhodnega člena, ki se ne pokrije s predvidenimi sredstvi, oziroma se prenese za namen sofinanciranja ureditve trgov in parkirišč v mestu Brežice.
Vrstni red investicij iz referendumskega programa določi svet krajevne skupnosti vsako leto z letnim programom.
5. člen
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in krajani s stalnim bivališčem na območju KS ter krajani, ki nimajo stalnega bivališča v KS, in sicer:
– 1,5% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu – vsi zaposleni zavezanci s stalnim bivališčem na območju Krajevne skupnosti Brežice,
– 1,5% od pokojnin – upokojenci,
– 1,5% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčnem uradu – izpostavi Brežice,
– 2,5% od bruto katastrskega dohodka – lastniki zemljišč na območju KS Brežice.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje KS Brežice.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo delodajalci, oziroma izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Samoprispevek iz 3. in 4. alinee 5. člena bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance RS, Davčni urad – izpostava Brežice.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Brežice dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Pravilnost obračunavanja in nakazovanja denarnih sredstev krajevnega samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet in Davčna uprava – izpostava Brežice.
9. člen
Namembnost porabe sredstev zaprogram iz 3. člena kontrolira nadzorni odbor Krajevne skupnosti Brežice.
10. člen
Na referendumu glasujejo volilci tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE
                    GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 1. 6. 1997 za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002 za KS Brežice.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
1. sofinanciranje večnamenske dvorane pri Srednji Ekonomski šoli 25,422.000 SIT;
2. sanacija Vodnikove ulice v dolžini 160 m oziroma 800 m2 (dvig jaškov, obnova robnikov in preplastitev) 1,290.000 SIT;
3. asfaltiranje dveh neasfaltiranih odcepov v Kajuhovi in preplasitev Kajuhove ulice v dolžini 190 m 1,890.000 SIT;
4. sofinanciranje sanacije Šolske ulice vključno s pločnikoma in robniki v dolžini 460 m 5,900.000 SIT;
5. sofinanciranje Černelčeve ulice od Trga izgnancev do Kajuhove in stari del Černelčeve pred bolnišnico vključno s parkirnimi prostori v dolžini 410 m oziroma 2800 m2 in sofinanciranje ureditve javne razsvetljave od Trga izgnancev do Maistrove 9,980.000 SIT;
6. sofinanciranje Trdinove ulice vključno s sanacijo pločnika od Bizeljske ceste do Hrastinske poti in napeljava javne razsvetljave 1,380.000 SIT;
7. Razlagova ulica 100 m oziroma 450 m2 – preplastitev 490.000 SIT;
8. Orehova aleja 430 m (obnova jaškov, robnikov in preplastitev) 680.000 SIT;
9. Ilije Gregoriča – preplastitev vključno s priključitvijo na Gubčevo in napeljava javne razsvetljave 1,460.000 SIT;
10. Ulica Stare pravde od Bizeljske ceste do Kržičnikove – preplastitev in napeljava javne razsvetljave ter sanacija na obstoječi ulici Stare pravde 1,650.000 SIT;
11. preplastitev Zupančičeve ulice ter sanacija pločnikov 580.000 SIT;
12. preplastitev Gregorčičeve od Stiplovškove do Orehove aleje in sanacija desnostranskega pločnika 600.000 SIT;
13. sofinanciranje izgradnje pločnika ob Dobovski cesti vključno z izgradnjo kanalizacije in napeljavo javne razsvetljave od grada do pokopališča 14,200.000 SIT;
14. sofinanciranje ureditve trgov pred trgovino Moda in pred cerkvama Sv. Roka in Sv. Lorenca 6,000.000 SIT;
15. sofinanciranje izgradnje novih parkirnih prostorov v mestu Brežice (lokacije se določijo skupaj z Zavodom za prostorsko načrtovanje Občine Brežice – predvidoma ob ulici Pod obzidjem) 13,000.000 SIT;
16. sofinanciranje nakupa gasilske cisterne 3,601.520 SIT.
Skupna vrednost deleža finančnih sredstev za realizacijo referendumskega programa, ki se bodo zbrala s samoprispevkom znaša 88,123.520 SIT.
Samoprispevek bo znašal:
– 1,5% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu – vsi zaposleni zavezanci s stalnim bivališčem na območju Krajevne skupnosti Brežice,
– 1,5% od pokojnin – upokojenci,
– 1,5% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčnem uradu – izpostavi Brežice,
– 2,5% od bruto katastrskega dohodka – lastniki zemljišč na območju KS Brežice.
GLASUJEM
                 ZA          PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11. člen
Za izvedbo referenduma skrbi svet KS, ki vsaj enkrat letno poroča o zbiranju in uporabi denarnih sredstev na zboru krajanov.
12. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi na krajevno običajen način.
Brežice, dne 28. aprila 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Brežice
Anton Zorko, dipl. soc. l. r.

AAA Zlata odličnost