Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1587. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Pečice-Križe, stran 2148.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. ter 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96 in 43/96) ter drugega odstavka 13. člena statuta Krajevne skupnosti Pečice-Križe, je svet KS na 6. seji dne 16. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Pečice-Križe
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Pečice-Križe.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 1. 6. 1997, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija KS.
Kot dan razpisa referenduma se določi 21. 4. 1997. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za zagotavljanje deleža sredstev za financiranje referendumskega programa, in sicer:
– izgradnja objekta za potrebe krajevne skupnosti in krajanov v približni višini 700.000 SIT letno.
Skupna vrednost deleža finančnih sredstev, ki se bodo zbrala s samoprispevkom znaša približno 3,500.000 SIT.
4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002.
5. člen
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in krajani s stalnim bivališčem na območju KS Pečice-Križe.
Zavezanci za plačilo samoprispevka po tem sklepu so lahko izjemoma tudi krajani, ki nimajo stalnega bivališča v krajevni skupnosti.
Zavezanci za plačilo samoprispevka so:
– 1% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu – vsi zaposleni zavezanci s stalnim bivališčem na območju KS
– 1% od pokojnin – upokojenci
– 1% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčnemu uradu – izpostavi Brežice (z območja KS).
– 3% od bruto katastrskega dohodka – lastniki zemljišč na območju KS.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Pečice-Križe.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo delodajalci, oziroma izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Samoprispevek iz tretje in četrte alinee prvega odstavka 5. člena tega sklepa bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance RS, Davčni urad – izpostava Brežice.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno krajevni skupnosti Pečice-Križe dostaviti seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.
Pravilnost obračunavanja in nakazovanja denarnih sredstev krajevnega samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet in Davčna uprava – izpostava Brežice.
9. člen
Na referendumu glasujejo volivci tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
K R A J E V N A S K U P N O S T
                  P E Č I C E-K R I Ž E
                  G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 1. 6. 1997, za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 7. 1997, do 30. 6. 2002, za območje KS Pečice-Križe.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za zagotavljanje deleža sredstev za financiranje referendumskega programa, in sicer:
– izgradnja objekta za potrebe krajevne skupnosti in krajanov v približni višini 700.000 SIT letno.
Skupna vrednost deleža finančnih sredstev, ki se bodo zbrala s krajevnim samoprispevkom, znaša 3,500.000 SIT.
Samoprispevek bo znašal:
– 1% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu – vsi zaposleni delavci s stalnim bivališčem na območju KS
– 1% od pokojnin – upokojenci
– 1% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčnemu uradu – izpostavi Brežice (z območja KS)
– 3% od bruto katastrskega dohodka – lastniki zemljišč na območju KS
G L A S U J E M
               ZA             PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
10. člen
Izvajanje referendumskih programov nadzoruje in spremlja set KS, ki vsaj enkrat letno poroča o zbiranju in uporabi denarnih sredstev zboru krajanov.
O uporabi sredstev, ki ostanejo po zadostitvi potreb, zaradi katerih je samoprispevek uveden, odloča svet KS.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Pečice-Križe, dne 29. aprila 1997.
Predsednik
Sveta KS Pečice-Križe
Ivan Božičnik l. r.

AAA Zlata odličnost