Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1595. Odlok o razglasitvi območja topilnice RŽS v Idriji za kulturni spomenik, stran 2157.

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81) in 26. člena statuta Občine Idrija je Občinski svet občine Idrija na seji dne 10. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o razglasitvi območja topilnice RŽS v Idriji za kulturni spomenik
1. člen
Območje topilnice Rudnika živega srebra v Idriji, ki obsega poslopje končne postaje tovorne žičnice, separacijo, most s transportnim trakom, objekt z zbirnim silosom in podajalnikom, rotacijsko peč, sistem kondenzatorjev in dimno komoro z dimovodom ter vse pripadajoče funkcionalno zemljišče, se razglasi za kulturni tehniški spomenik.
2. člen
Namen zavarovanja je trajna ohranitev območja, objektov in naprav, ki imajo kulturno, zgodovinsko in znanstveno vrednost.
Kulturni spomenik je pod posebnim, z zakonom in tem odlokom določenim javnim varstvom.
Cilji varovanja kulturnega spomenika se uresničujejo s sprejetimi planskimi akti in varstvenimi ukrepi, določenimi s prepovedmi in omejitvami v zakonu in tem odlokom.
3. člen
Območje topilnice je v lasti Republike Slovenije, z njim pa upravlja RŽS Idrija. Nahaja se v katastrski Občini Idrija, na naslednjih parcelnih številkah:
– del parcele  483   rotacijska peč z dimno komoro,
– del parcele  480   plato za rotacijsko pečjo,
– del parcele  505   dimovod,
– parceli    506
        in 507  pobočje ob separaciji,
– parcela    508   pobočje,
Mapna kopija tega območja z označenimi mejami je sestavni del tega odloka.
4. člen
Varstveni režim
Območje se zaščiti s prvim varstvenim režimom, ki določa:
– varovanje območja v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti;
– dovoljene so le dejavnosti v zvezi z varstvom, vzdrževanjem in konserviranjem objektov in naprav,
– dovoljeni so tudi ureditveni in sanacijski posegi ter možne namestitve tehniških naprav in ostalin, ki sodijo v opuščen tehnološki proces pridobivanja živega srebra.
Navedeni posegi so možni le z dovoljenjem spomeniško varstvene službe.
5. člen
Razvojne usmeritve
Po izvedeni oznaki in valorizaciji območja, bo spomeniško varstvena služba pripravila konservatorski program, ta pa bo osnova za projekt ureditve in prezentacije območja kot muzeja v naravi.
6. člen
Strokovni nadzor nad vsemi posegi na območju kulturnega spomenika opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Občinski upravni organ, ki je pristojen za kulturo, po razglasitvi seznani upravljalca kulturnega spomenika z režimom varstva, ki izhaja iz tega odloka in zakona o naravni in kulturni dediščini in predlaga vpis v zemljiško knjigo.
8. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka; z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 10.000 SIT pa se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
9. člen
V primeru posegov na območje, ki zmanjšujejo njegovo vrednost, povzročitelj odškodninsko odgovarja.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-1/97
Idrija, dne 10. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost