Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1621. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1996, stran 2185.

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 19. redni seji dne 16. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1996, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezervnega sklada.
2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1996 so:
1. Proračun
  prihodki       1.515,579.433,44 SIT
  odhodki        1.499,749.098,66 SIT
  presežek prihodkov    15,830.334,78 SIT
2. Rezervni sklad
  prihodki         11,074.673,30 SIT
  odhodki          9,963.827,00 SIT
  presežek prihodkov    1,110.846,30 SIT
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v znesku 15,830.334,78 SIT se prenese v proračun Občine Slovenska Bistrica za leto 1997.
4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada v znesku 1,110.846,30 SIT se prenese v rezervni sklad Občine Slovenska Bistrica za leto 1997.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1996 je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/19-6-1/97
Slovenska Bistrica, dne 16. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.
   Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1996


PRIHODKI
-----------------------------------------------------------------
Postavka Vrsta prihodkov             Realizacija 96
-----------------------------------------------------------------

1.    PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO     1.171,919.000,00

1.1.   PRIHODKI, KI SE RAZPOREJAJO MED REP.
     IN OBČINO                 701,209.615,23

1.2.   PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI       34,052.312,31

1.3.   FINANČNA IZRAVNAVA            436,657.072,46

1.3.1.  Prenesena iz leta 1995           9,178.987,74

1.3.2.  Nakazana v letu 1996           428,504.000,00

1.3.3.  Nujne investicije v finančni izravnavi   3,000.000,00

1.3.4.  Presežek, ki šteje v finan. izravnavo
     za leto 1997               - 4,025.915,28

2.    PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE         299,145.296,45

2.1.   DAVKI IN DRUGE DAJATVE          111,618.920,95

2.1.1.  Davek od premoženja             2,767.678,19

2.1.2.  Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 18,258.077,51

2.1.3.  Odškodnina sprememb namembnosti kmet.
     zemljišč                  4,172.198,26

2.1.4.  Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest   2,563.891,69

2.1.5.  Nadomestilo za degradacijo in onesnaženje
     okolja                    765.428,97

2.1.6.  Prihodki komunale             40,115.000,00

2.1.7.  Krajevne takse                312.238.87

2.1.8.  Prihodki od obresti            11,974.079,30

2.1.9.  Požarna taksa                4,323.301,00

2.1.10. Odškodnina od izkopanih rudnin       4,238.555,39

2.1.11. Povračila funkcionalnih stroškov državnih
     ustanov                  13,348.880,50

2.1.12. Drugi prihodki               8,779.591,27

2.2.   PRIHODKI OD PREMOŽENJA           60,571.081,50

2.2.1.  Kupnine od prodanih stanovanj       34,979.733,50

2.2.2.  Najemnine za poslovne prostore       17,848.927,00

2.2.3.  Vrnjeni depoziti              4,300.000,00

2.2.4.  Prodaja osnovnih sredstev          3,442.421,00

2.3.   PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ     126,955.294,00

2.3.1.  Ministrstvo za kmetijstvo              0,00

2.3.2.  Ministrstvo za okolje in prostor      76,780.663,00

2.3.3.  Ministrstvo za promet in zveze       9,895.000,00

2.3.4.  Ministrstvo za šolstvo in šport      10,555.485,00

2.3.5.  Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 10,700.000,00

2.3.6.  Ministrstvo za kulturo           4,999.980,00

2.3.7.  Ostali prihodki              13,624.166,00

3.    PRENOS PRIHODKOV IZ LETA 1995       44,515.136,99

     PRIHODKI SKUPAJ             1.515,579.433,44


ODHODKI
-----------------------------------------------------------------
Postavka Vrsta prihodkov              Realizacija 96
-----------------------------------------------------------------

1.    DEJAVNOST OBČINSKIH ORGANOV IN UPRAVE   134,293.021,86

1.1.   DEJAVNOST OBČINSKIH ORGANOV        13,123.021,86

1.2.   DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE         99,870.000,00

1.3.   FUNKCIONALNI STROŠKI DRŽAVNIH USTANOV   14,200.000,00

1.4   AMORTIZACIJA                7,100.000,00

2.    SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE      69,147.509,60

2.1.   DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI       21,760.000,00

2.2.   VOLITVE V ORGANE KRAJEVNIH SKUPNOSTI   v 5,459.655,00

2.3.   POŽARNO VARSTVO              24,406.915,50

2.4.   ZAŠČITA IN REŠEVANJE            7,480.975,10

2.5.   INFORMIRANJE                1,350.500,00

2.6.   FINANCIRANJE POL. STRANK, DRUŠTEV IN
     ORGANIZACIJ                 8,689.464,00

3.    DRUŽBENE DEJAVNOSTI            676,219.090,20

3.1.   OSNOVNO ŠOLSTVO              195,957.535,70

3.2.   OTROŠKO VARSTVO              258,946.294,30

3.3.   SOCIALNO VARSTVO              94,044.014,20
  
3.4.   KULTURA                  54,526.990,30

3.5.   ŠPORT                   37,441.718,00

3.6.   ZDRAVSTVO                 35,302.537,70

3.7.   ŠTIPENDIRANJE                    0,0

4.    OKOLJE IN PROSTOR             451,258.726,20

4.1.   KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA        129,474.585,90

4.2.   CESTE                   142,456.197,60

4.3.   INVESTICIJE V KS             140,105.283,90

4.4.   UREJANJE PROSTORA              7,873.156,30

4.5   ELEMENTAR                 31,349.502,50

5.    GOSPODARSKE DEJAVNOSTI          161,585.014,60

5.1.   RAZVOJ OBRTI IN PODJETNIŠTVA        13,448.110,00

5.2.   RAZVOJ TURIZMA               7,190.000,00

5.3.   KMETIJSTVO                 43,485.771,90

5.4.   STANOVANJSKO GOSPODARSTVO         86,365.220,50

5.5.   SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ               0,00

5.6.   JAVNA DELA                 11,095.912,20

6.    SREDSTVA REZERV               7,245.736,20

6.1   STALNA PRORAČUNSKA REZERVA         6,300.000,00

6.2.   TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA          945.736,20

     ODHODKI SKUPAJ             1.499,749.098,66

     PRESEŽEK                 15,830.334,78
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost