Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1614. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Narava, d.o.o., stran 2179.

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), 89., 90., 91. in 92. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 29. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Narava d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Moravske Toplice, s sedežem v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja Javno komunalno podjetje Narava d.o.o., kot družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljnjem besedilu: podjetje) za opravljanje dejavnosti iz tega odloka kot gospodarskih javnih služb.
II. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma podjetja je: Narava, javno komunalno podjetje d.o.o.
Skrajšanja firma je: Narava d.o.o.
Sedež podjetja je: Tešanovci 34, 9226 Moravske Toplice.
3. člen
Podjetje ima pečat z naslednjo vsebino: Narava, javno komunalno podjetje, d.o.o.
III. DEJAVNOST PODJETJA
4. člen
a) Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
8. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov, poti in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
9. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
10. upravljanje z javnimi objekti in površinami,
11. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih.
b) Podjetje opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja:
1. prevoz blaga v cestnem prometu,
2. gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij),
3. gradnja drugih objektov – nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila,
4. zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
5. vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
6. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
7. vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd.,
8. oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
9. krasitev naselij,
10. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
11. gradnja objektov nizkih gradenj in športnih objektov ter rušenje objektov in zemeljska dela ter druga gradbena dela,
12. vzdrževanje športno rekreacijskih objektov,
13. sejemska dejavnost in dejavnost tržnic,
14. postavljanje reklamnih objektov,
15. deratizacija in dezinfekcija ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov,
16. urejanje prometne signalizacije;
17. upravljanje gramoznic,
18. zimska služba,
19. opravljanje javnega potniškega prometa,
20. upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
21. oskrba z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
22. izdelava kompletne tehnične in tehnološke dokumentacije za vse vrste visokih in nizkih gradenj.
Po standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti podjetja glasijo:
A/01.411   Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
CB/14.210  Pridobivanje gramoza in peska
E/40.200   Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
E/41.000   Zbiranje, čiščenje in distribucija pitne vode
F/45.110   Rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.120   Raziskovalno vrtanje in sondiranje
F/45.210   Splošna gradbena dela
F/45.220   Postavljanje ostrešij in krovska dela
F/45.230   Gradnja cest in športnih objektov
F/45.240   Hidrogradnja in urejanje voda
F/45.250   Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
F/45.310   Električne inštalacije
F/45.320   Izolacijska dela
F/45.330   Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
F/45.340   Druge inštalacije pri gradnjah
F/45.410   Fasaderska in štukaterska dela
F/45.420   Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
F/45.430   Oblaganje tal in sten
F/45.440   Soboslikarska in steklarska dela
F/45.450   Druga zaključna gradbena dela
F/45.500   Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z 
       upravljalci strojev
G/52.488   Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
I/60.230   Drug kopenski potniški promet
I/60.240   Cestni tovorni promet
I/63.110   Prekladanje
I/63.210   Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
K/70.100   Poslovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.320   Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/74.201   Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve 
       in kartiranje
K/74.202   Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje
K/74.203   Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično 
       svetovanje
K/74.204   Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300   Tehnične preizkušnje in analiziranje
K/74.400   Ekonomsko propagiranje
K/74.700   Čiščenje stavb
K/74.841   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843   Druge poslovne dejavnosti
O/90.001   Zbiranje in odvoz odpadkov
O/90.002   Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov
O/90.003   Ravnanje s posebnimi odpadki
O/90.004   Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
O/90.005   Druge storitve javne higiene
O/93.040   Pogrebne storitve
Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko izvajanja javne službe.
5. člen
Podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
6. člen
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti podjetja, mora podjetje pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki ustanovitelja in drugimi predpisi.
IV. USTANOVITELJ PODJETJA
7. člen
Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Občina Moravske Toplice.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Moravske Toplice.
8. člen
Ustanovitelj odloča o zadevah, ki jih določa zakon, občinski akt ali statut podjetja.
V. OSNOVNI KAPITAL
9. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 5,000.000 SIT in ga zagotavlja Občina Moravske Toplice s svojim vložkom.
VI. ORGANI JAVNEGA PODJETJA
10. člen
Organi javnega podjetja so:
– ustanovitelj,
– nadzorni svet,
– direktor.
Ustanovitelj
11. člen
Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– sprejema poslovno poročilo, obračun in zaključni račun podjetja,
– sprejme statut in statusne spremembe podjetja,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja javnega podjetja,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določata zakon o gospodarskih javnih službah in zakon o gospodarskih družbah in drugi predpisi,
– odloča o drugih zadevah v skladu s tem odlokom in statutom podjetja.
Ustanovitelj odloča še o drugih zadevah, ki jih določa 439. člen zakona o gospodarskih družbah.
Nadzorni svet
12. člen
Nadzorni svet šteje pet članov, od katerih štiri člane imenuje ustanovitelj, enega pa imenuje podjetje v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let. Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana nadzornega odbora.
13. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja:
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo podjetja,
– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodarska gibanja,
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte podjetja,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja.
S statutom podjetja se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z njegovim delovanjem.
Direktor
14. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki je odgovoren za zakonito delo podjetja.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom javnega podjetja.
Direktorja se imenuje za 4 leta, ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
15. člen
Statut podjetja opredeli način sklicevanja sej organov podjetja in druga vprašanja, pomembna za delovanje organov podjetja.
VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE PODJETJA
16. člen
Podjetje predstavlja in zastopa direktor z omejitvijo, da sklepa pravne posle o pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin, najemanju ali dajanju posojil, ki presegajo 50% osnovnega kapitala podjetja, o nakupu osnovnih sredstev, ki niso predvidena s planom oziroma poslovnim načrtom podjetja ter pogodbe o izbiri podizvajalcev za izvajanje javnih služb, po sklepu ustanovitelja.
Podjetje zastopa tudi prokurist v okviru zakonskih pristojnosti.
VIII. FINANCIRANJE
17. člen
Viri za financiranje dejavnosti podjetja iz »a« točke 4. člena tega odloka so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena storitev, tarifa),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– drugi viri, določeni z zakoni ali predpisi občine.
Gospodarske javne službe po tem odloku so profitne dejavnosti.
Dejavnosti podjetja iz »b« točke 4. člena tega odloka se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Podjetje je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom.
Podjetje sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.
19. člen
Premoženje podjetja, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), je v pravnem prometu.
20. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
Ustanovitelj za obveznosti podjetja ne odgovarja.
X. DOBIČEK IN IZGUBA
21. člen
O razporejanju dobička odloča ustanovitelj v skladu z zakonom.
Morebitno izgubo podjetja pokriva ustanovitelj v skladu z zakonom.
S statutom podjetja se podrobneje določi način ugotavljanja in pokrivanja izgube podjetja ter način ugotavljanja in uporabe dobička.
XI. SPLOŠNI AKTI
22. člen
Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut javnega podjetja, v katerem se podrobneje uredi zlasti organizacija in delovanje podjetja ter njegovih organov in druga vprašanja.
Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Občinski svet občine Moravske Toplice sprejme statut javnega komunalnega podjetja Narava d.o.o. najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Do imenovanja direktorja podjetja po javnem razpisu opravlja to funkcijo vršilec dolžnosti direktorja.
25. člen
Vpis podjetja v sodni register mora biti priglašen najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 138/97
Moravske Toplice, dne 29. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost