Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1571. Statut Veterinarske zbornice Slovenije, stran 2124.

Na podlagi 104. in 105. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94) sta Ustanovna skupščina Veterinarske zbornice Slovenije dne 22. 4. 1995 in izredna skupščina dne 13. 2. 1997 sprejeli
S T A T U T
Veterinarske zbornice Slovenije
1. člen
Veterinarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je samostojna poklicna organizacija veterinarjev in veterinarskih tehnikov, ki opravljajo zasebno veterinarsko dejavnost na območju Republike Slovenije.
Zbornica zastopa in razvija gospodarske in stanovske interese članov, ki opravljajo zasebno veterinarsko dejavnost na območju Republike Slovenije.
2. člen
Zbornica je pravna oseba s sedežem v Ljubljani, Cesta v Mestni log 47.
Pečat zbornice je okrogel, v sredini je stilizirana črka V, v levem debelejšem kraku črke je kaducej kača, ki se ovija okrog pokončnice, okrog nje je besedilo Veterinarska zbornica Slovenije.
3. člen
Članstvo v zbornici je obveza in čast za vse veterinarje in veterinarske tehnike, ki opravljajo zasebno veterinarsko dejavnost na območju Republike Slovenije.
Članstvo v zbornici je prostovoljno za v drugih zasebnih družbah zaposlene, pripravnike, brezposelne in upokojene zasebne živinozdravnike in veterinarske tehnike.
Častne člane voli skupščina na predlog izvršilnega odbora.
4. člen
Zbornica varuje stanovsko čast, skrbi za izpolnjevanje stanovskih obveznosti, varuje stanovske in gospodarske interese članov, opravlja v zakonu o veterinarstvu določene dejavnosti in druge naloge, ki jih določajo predpisi oziroma statut zbornice.
5. člen
Na podlagi zakona o veterinarstvu opravlja zbornica naslednje naloge:
1. pripravlja poročila in predloge za državne organe na vseh področjih, ki imajo posreden ali neposreden vpliv na veterinarsko dejavnost ter sodeluje z državnimi organi pri urejanju zadev s področja veterinarske stroke,
2. imenuje komisijo za strokovne izpite, izdaja spričevala o opravljenih strokovnih izpitih in vodi knjigo izpitov za svoje člane,
3. verificira in preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev v zasebni veterinarski dejavnosti in izdaja dovoljenja za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti,
4. vodi register zasebnih veterinarskih organizacij,
5. načrtuje, spremlja in organizira strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev ter preizkus strokovne usposobljenosti v zasebni veterinarski dejavnosti,
6. opravlja strokovni nadzor v zasebni veterinarski dejavnosti,
7. sodeluje pri pripravi predpisov s področja veterinarstva in prometa ter uporabe zdravil v veterinarstvu,
8. sodeluje pri določanju meril za oblikovanje cen veterinarskih storitev,
9. pripravlja cenik minimalnih cen veterinarskih storitev, ki niso predmet javne veterinarske službe,
10. sodeluje pri razpisovanju in podeljevanju koncesij,
11. sodeluje pri oblikovanju vzgojnoizobraževalnih programov in skrbi za izobraževanje kadrov, ki delajo na področju zasebnega veterinarstva,
12. sklepa pogodbe z zavarovalnicami in drugimi partnerji,
13. sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb in skrbi za realno vrednotenje veterinarskega poklica,
14. organizira pripravništvo v zasebni veterinarski dejavnosti.
15. organizira in izvaja druge dejavnosti za potrebe svojih članov.
Naloge iz 2. do 6. točke opravlja zbornica kot javna pooblastila.
6. člen
Kot pomoč svojim članom zbornica lahko:
– skrbi za pravno pomoč in organizira zavarovanje odgovornosti proti napakam na področju zasebne veterinarske dejavnosti,
– spremlja potrebe po veterinarjih in veterinarskih tehnikih in nezaposlenim pomaga pri iskanju zaposlitve,
– pomaga poiskati primerno nadomeščanje za čas odsotnosti,
– spodbuja sodelovanje med člani in obravnava ter pomirja medsebojne spore.
7. člen
Pravice članov so:
– da so celovito obveščeni o delovanju zbornice,
– pasivna in aktivna volilna pravica ter pravica sodelovanja v vseh organih zbornice,
– pravica do storitev in pomoči članom kot je to opredeljeno v statutu in pravilnikih,
– udeležba na seminarjih in drugih strokovnih izpopolnjevanjih, ki jih organizira zbornica.
8. člen
Dolžnosti članov so:
– spoštovanje in upoštevanje sprejetih sklepov in aktov zbornice,
– redno obveščanje zbornice o vseh podatkih, ki jih predpisuje zbornični pravilnik o vodenju registra veterinarjev in veterinarskih tehnikov,
– redno plačevanje prispevkov, ki jih določa pravilnik o finančnem poslovanju zbornice,
– prisotnost na izobraževanjih, ki jih pripravi zbornica.
9. člen
Članstvo v zbornici preneha:
– s črtanjem iz registra veterinarjev in veterinarskih tehnikov, ki opravljajo zasebno vet. dejavnost, z izključitvijo,
– z izstopom prostovoljnih članov,
– s smrtjo.
10. člen
Organi zbornice so:
– skupščina,
– predsednik in podpredsednik skupščine, ki sta hkrati tudi predsednik in podpredsednik zbornice,
– izvršilni odbor,
– regijski odbori,
– razsodišče zbornice,
– tožilec zbornice,
– nadzorni odbor,
– zbornične komisije.
Mandat članov organov zbornice traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve. Organi zbornice opravljajo svoje naloge po izteku mandata, dokler niso izvoljeni novi organi.
11. člen
Skupščina je najvišji organ zbornice. Njene naloge so:
– sprejema poslovnik o delu skupščine,
– sprejema statut zbornice in druge akte, po katerih deluje zbornica,
– sprejema finančni načrt zbornice in potrjuje zaključni račun,
– voli in razrešuje organe zbornice iz 10. člena tega statuta,
– sprejema poročila o vseh organih zbornice in ocenjuje njihovo delo,
– z večino vseh poslancev odloča o zaupnici vodstvu zbornice.
12. člen
Za izvajanje javnih pooblastil skupščina sprejme:
– pravilnik o verifikaciji in preverjanju predpisanih pogojev v zasebni veterinarski dejavnosti,
– pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju in preizkusu strokovne usposobljenosti,
– pravilnik o strokovnem nadzoru,
– pravilnik o vodenju registra zasebnih veterinarskih organizacij.
K pravilnikom iz prvega odstavka mora zbornica pridobiti soglasje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Naloge, ki jih določajo pravilniki, izvajajo za to ustanovljene komisije v upravnem postopku. O pritožbah zoper odločbe komisij odloča Veterinarska uprava republike Slovenije.
13. člen
Skupščino sestavljajo poslanci zbornice, ki so izvoljeni v regijskih odborih. Regijski odbori predstavljajo volilne enote za skupščino.
Vsi člani zbornice v posamezni regiji sestavljajo regijski odbor zbornice. Regijski odbor se sestaja po potrebi in razpravlja o zadevah, s katerimi se ukvarja zbornica oziroma so na dnevnem redu skupščine zbornice. Regijski odbori predlagajo zadeve, ki naj jih obravnava in rešuje zbornica oziroma skupščina in njeni organi.
14. člen
Regijski odbor, ki ima do 10 članov, izvoli po dva poslanca v skupščino. Regijski odbor, ki ima več kot 10 članov, izvoli na vsakih začetih nadaljnjih 10 članov še po enega poslanca.
15. člen
Skupščina zaseda najmanj enkrat letno.
Sklicuje jo predsednik skupščine na lastno pobudo ali na zahtevo:
– izvršilnega odbora,
– tretjine poslancev skupščine,
– dveh regijskih odborov.
Predsednik mora sklicati skupščino najkasneje v 30 dneh po prejemu zahteve. Če tega ne stori, lahko skličejo skupščino predlagatelji sami.
16. člen
Poslovnik skupščine podrobneje ureja potek:
– sklicevanja skupščine,
– razprav,
– glasovanja,
– volitev.
17. člen
Predsednika in podpredsednika zbornice volijo poslanci skupščine na tajnih volitvah. Kandidira lahko vsak član zbornice na predlog:
– regijskega odbora,
– izvršilnega odbora,
– deset članov zbornice s podpisom.
18. člen
Za predsednika ali podpredsednika je izvoljen kandidat, ki je dobil več kot polovico glasov vseh poslancev. Če v prvem krogu glasovanja noben kandidat ni zbral več kot polovico vseh glasov, se opravi drugi krog glasovanja med kandidatoma, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Izvoljen je kandidat, ki je v drugem krogu dobil več glasov.
Mandat predsednika in podpredsednika traja 4 leta z možnostjo ponovnih izvolitev.
19. člen
Naloge predsednika so:
– sklicuje in vodi skupščino,
– izvršuje sklepe skupščine,
– predstavlja zbornico in podpisuje akte, ki jih sprejema skupščina.
Predsednik zbornice je predstavnik zbornice v veterinarskem svetu.
Za svoje delo predsednik odgovarja skupščini, ki ocenjuje njegovo delo in ga lahko na predlog treh regijskih odborov ali najmanj deset podpisanih poslancev tudi predčasno razreši.
20. člen
Izvršilni odbor (v nadaljevanju: IO) vodi delo zbornice v skladu z zakoni s področja veterinarstva, statutom zbornice, pravilniki, poslovnikom in drugimi akti zbornice:
– pripravlja gradiva, analize in predloge za skupščino, skupščini predlaga ustanovitev komisij in odborov, predsednika razsodišča in tožilca zbornice,
– izvaja sklepe in navodila skupščine,
– spremlja in usklajuje delo zborničnih komisij,
– opravlja interno preverjanje pritožb zoper odločbe komisij izdanih v upravnem postopku, ki so predmet javnih pooblastil,
– odloča o pritožbah zoper odločbe komisij, ki niso predmet javnih pooblastil,
– opravlja druge naloge določene s statutom in drugimi akti zbornice,
– imenuje komisije za posamezne naloge iz svoje pristojnosti.
21. člen
Člani izvršilnega odbora so: predsednik in podpredsednik zbornice po položaju ter predsedniki regijskih odborov zbornice in predsedniki komisij, ki jih voli skupščina. Tako sestavljeno listo članov IO potrdi skupščina zbornice.
Predsednika IO izvoli izvršilni odbor izmed svojih članov.
Predsednik ali podpredsednik zbornice ne more biti tudi predsednik IO.
Izvršilni odbor za svoje delo odgovarja skupščini zbornice. Seje IO sklicuje in vodi njegov predsednik. Seja je sklepčna, če je na njej večina članov odbora. Sklepi se sprejemajo z večino glasov vseh članov IO.
22. člen
Delo zbornice organizira in vodi direktor zbornice, ki je pooblaščen za zastopanje in predstavljanje zbornice za zneske do vrednosti do milijona SIT, za zneske, ki presegajo to vrednost pa na osnovi sklepov IO zbornice.
Direktorja imenuje IO zbornice na podlagi javnega razpisa.
Direktor zbornice je lahko veterinar, ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj.
23. člen
Tožilec zbornice je samostojen organ zbornice, ki ima pravico in dolžnost, da v skladu s posebnim pravilnikom samostojno zahteva uvedbo postopka za ugotavljanje kršitev kodeksa veterinarske deontologije, statuta zbornice in drugih nepravilnosti pri opravljanju zasebne veterinarske dejavnosti.
Tožilec je lahko le član zbornice.
Tožilec ima namestnika.
24. člen
Razsodišče zbornice je samostojen organ, ki na zahtevo tožilca zbornice, IO, nadzornega odbora ali predsednika zbornice, lahko pa tudi na predlog posameznega člana zbornice, v skladu s posebnim pravilnikom odloča o odgovornosti VSD za kršitve navedene v prejšnjem členu.
25. člen
Regijski odbori zbornice so v svoji regiji odgovorni za izvajanje sklepov in stališč organov zbornice.
Regijski odbori zbornice se ustanovijo za: primorsko, gorenjsko, dolenjsko-posavsko, celjsko, mariborsko, pomursko-prleško in ljubljansko regijo.
Meje regijskih odborov se določijo v pravilniku o volilnih enotah.
Regijski odbori delujejo na sestankih članov zbornice iz določene regije.
Člani regijskega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika, kolikor pa ima odbor več kot 25 članov, lahko zaradi učinkovitejšega delovanja tak odbor izvoli izvršilni odbor, ki opravlja smiselno podobne naloge kot izvršilni odbor zbornice.
Mandat vodstva regijskega odbora traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.
26. člen
Zbornica ima svoje vire sredstev, to so:
– članarina in drugi prispevki članov,
– dohodki od organizacije in izvajanj strokovnih nalog ter drugih poslov,
– proračun,
– donatorstvo in drugi viri.
Delo zbornice se financira v skladu s finančnim načrtom.
27. člen
Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) nadzira finančno in materialno poslovanje zbornice. NO ima predsednika in dva člana, ki so izvoljeni na skupščini in so skupščini tudi neposredno odgovorni.
28. člen
Akti zbornice so zlasti:
– statut zbornice,
– pravilnik o verifikaciji in preverjanju predpisanih pogojev v zasebni veterinarski dejavnosti,
– pravilnik o izdaji, podaljšanju in odvzemu osebnega dovoljenja za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti,
– pravilnik o vodenju registra zasebnih veterinarskih organizacij in zasebnih VSD,
– pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem,
– pravilnik o organiziranju pripravništva in strokovnih izpitov,
– pravilnik o izvajanju strokovnega izpopolnjevanja ter preizkusa strokovne usposobljenosti,
– pravilnik o volilnih enotah in volitvah,
– pravilnik o zasebni veterinarski dejavnosti,
– pravilnik o delu tožilca in razsodišča,
– pravilnik o finančnem poslovanju,
– poslovnik o delu skupščine in njenih organov.
29. člen
Statut zbornice je temeljni akt in z njim morajo biti usklajeni vsi drugi akti zbornice. Akte iz 28. člena sprejema skupščina zbornice. Za posamezne pravilnike lahko skupščina določi, da jih sprejme IO.
Statut zbornice sprejema skupščina z dvetretjinsko večino prisotnih poslancev, ostale akte pa z navadno večino glasov prisotnih poslancev.
K pravilnikom, ki so navedeni v 12. členu statuta, daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
Statut je začel veljati po sprejemu na skupščini 22. 4. 1995 in ob soglasju Vlade Republike Slovenije izdanem 13. 6. 1995 pod št. 023-06/95-7/1-8.
Predsednik
Veterinarske zbornice
Slovenije
doc. dr. Borut Zemljič l. r.

AAA Zlata odličnost