Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1606. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Kuzma, stran 2170.

Na podlagi določil 16. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 11. aprila 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Kuzma
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega go-spodarstva in kmetijstva v Občini Kuzma.
Sredstva za pospeševanje razvoja se pridobivajo v okviru rednih letnih sredstev občinskega proračuna in bančnih sredstev LB Pomurska banka.
2. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
a) na področju malega gospodarstva:
1. nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov,
2. posodobitev in razširitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet,
3. nove proizvodne in storitvene programe,
4. nakup oziroma posodobitev opreme.
b) na področju kmetijstva:
1. graditev, prenovo in adaptacijo gospodarskih objektov na kmetiji, namenjenih za intenzivno rejo ali pripravo in dodelavo lastnih kmetijskih pridelkov,
2. izgradnjo in adaptacijo objektov za dopolnilno dejavnost na kmetijah,
3. nakup opreme, ki se vgrajuje v gospodarske objekte in objekte za dopolnilno dejavnost na kmetijah,
4. nakup kmetijske mehanizacije,
5. nakup kmetijskih zemljišč za povečanje rastlinske in živinorejske proizvodnje.
3. člen
Sredstva lahko pridobijo:
a) za pospeševanje razvoja malega gospodarstva:
1. samostojni podjetniki posamezniki,
2. družbe v zasebni lasti,
3. pravne osebe, ki se uvrščajo med malo gospodarstvo in so v zasebni lasti.
b) za pospeševanje razvoja kmetijstva:
1. občani s statusom kmeta,
2. občani, ki že imajo oziroma bodo opravljali dopolnilno dejavnost na kmetijah.
Za posojilo lahko zaprosijo tudi prosilci, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register.
Sedež družbe oziroma poslovni prostori, kraj investicije in kmetija mora biti na območju Občine Kuzma.
4. člen
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva LB Pomurska banka ter ta pravilnik, v največji meri izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnost, ki v občini niso razvite,
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene kapacitete in ustvarjajo možnost za nove zaposlitve,
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnost, ki bo zagotavljala sodoben tehnološki in ekološki neoporečen delovni sistem in ki bo izvozno usmerjena,
– so kmetijski zavarovanci,
– imajo družinsko kmetijo z ugodno starostno strukturo.
5. člen
Občinski svet občine Kuzma sprejme sklep o razpisu za dodelitev posojil in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja ter mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev, namenjenih v občinskem proračunu za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva ter kmetijstva v občini,
– namene za katere se sredstva lahko pridobijo,
– opredelitev upravičencev za pridobivanje sredstev,
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati,
– rok za vložitev prošnje, ki ne sme biti krajši od petnajst dni od dneva objave,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– navedbo, kaj mora prošnja vsebovati,
– navedbo mesta, za vložitev prošnje.
6. člen
Prijava na razpis mora poleg osnovnih podatkov (navedba prosilca, višina zaprošenih sredstev, namen pridobivanja sredstev) vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo glede namena pridobitev sredstev pri razši-ritvi poslovanja,
– kupoprodajno pogodbo, predračun ali račun če gre za nakup poslovnih prostorov, opreme oziroma kmetijskih zemljišč,
– gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del za gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov ter graditev, prenovo, adaptacijo gospodarskih objektov kmetije oziroma objektov za dopolnilno dejavnost na kmetiji,
– pogodbo za večji posel, ki pomeni trajnejšo razširitev poslovanja,
– obrtniki in samostojni podjetniki predložijo davčno napoved, bilanco uspeha in bilanco stanja za preteklo leto, ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– podjetniki (gospodarske družbe) predložijo izkaz uspeha in premoženjsko bilanco za preteklo leto ter BON 2,
– zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu premoženja za potrebe zavarovanja posojila,
– strokovno mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe,
– druge podatke, ki jih lahko zahtevata banka in občinski svet.
7. člen
Prošnjo za posojilo s prilogami vložijo prosilci na upravi občine v roku, ki je določen v razpisu.
8. člen
Dobo vračanja posojila in višino obrestne mere vsakokrat določi občinski svet v dogovoru z banko.
9. člen
Prošnje za posojilo obravnava komisija za delitev posojil, ki jo imenuje občinski svet na predlog župana. Komisija šteje štiri člane in jo sestavljajo:
– dva predstavnika občinskega sveta,
– dva predstavnika LB Pomurske banke.
Sklep o dodelitvi posojila mora komisija sprejeti najpozneje v tridesetih dneh od poteka razpisnega roka in se posreduje prosilcem najkasneje v osmih dneh po sprejetju in je dokončen.
Komisija je dolžna seznaniti občinski svet o delitvi posojil.
Strokovno finančna dela, vključno z zavarovanjem vračanja posojila, opravlja banka.
10. člen
Po pridobitvi sredstev sklene posojilojemalec v skladu z določbami tega pravilnika posojilno pogodbo z LB Pomursko banko, v kateri so določene vse medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
11. člen
Izvajanje posojilnih pogodb opravlja LB Pomurska banka na podlagi ustrezne pogodbe, ki jo v imenu Občine Kuzma podpiše župan.
12. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
13. člen
S pričetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 64/95).
Št. 158/97
Kuzma, dne 11. aprila 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

AAA Zlata odličnost