Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1589. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Šentlenart, stran 2150.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. ter 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96 in 43/96) ter 13. in 14. člena statuta Krajevne skupnosti Šentlenart, je svet KS na 8. redni seji dne 28. 4. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Šentlenart
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Šentlenart.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 1. 6. 1997, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija KS.
Kot dan razpisa referenduma se določi 28. 4. 1997. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za zagotavljanje deleža sredstev za financiranje referendumskega programa, in sicer:
– sofinanciranje večnamenske dvorane pri novi Ekonomski šoli v Brežicah 15,372.000 SIT
– izvedbo fekalne in meteorne kanalizacije v Brezini, Cundrovcu in Gornjem Lenartu 10,000.000 SIT
– javno razsvetljavo v Obrtni coni, Cundrovcu, Brezini, Gornjem Lenartu, Šentlenartu 5,967.575 SIT
– modernizacijo krajevnih cest – ulic (Brezina, Gornji Lenart, Šentlenart, Cundrovec, Obrtna cona) 8,000.000 SIT
– ureditev avtobusnih postajališč (Brezina, Gornji Lenart, Cundrovec, Šentlenart) 1,000.000 SIT
– ureditev pločnikov 2,000.000 SIT
– čiščenje obcestnih jarkov (Gornji Lenart, Brezina, Cundrovec) 1,500.000 SIT
– pomoč Prostovoljnemu gasilskemu društvu Brežice okolica pri nabavi novega avtomobila–cisterne 500.000 SIT
Skupna vrednost deleža finančnih sredstev, ki se bodo zbrala s samoprispevkom znaša 44,339.575 SIT.
4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 7. 1997, do 30. 6. 2002.
5. člen
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in krajani s stalnim bivališčem na območju KS Šentlenart.
Zavezanci za plačilo samoprispevka po tem sklepu so lahko izjemoma tudi krajani, ki nimajo stalnega bivališča v krajevni skupnosti.
Zavezanci za plačilo samoprispevka so:
– 1,5% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu – vsi zaposleni zavezanci s stalnim bivališčem na območju KS
– 1,5% od pokojnin – upokojenci
– 2% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčnem uradu – izpostavi Brežice (z območja KS)
– 2,5% od bruto katastrskega dohodka – lastniki zemljišč na območju KS.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Šentlenart.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo delodajalci, oziroma izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Samoprispevek iz tretje in četrte alinee prvega odstavka 5. člena tega sklepa bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance RS, Davčni urad – izpostava Brežice.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Pravilnost obračunavanja in nakazovanja denarnih sredstev krajevnega samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet in Davčna uprava – izpostava Brežice.
9. člen
Na referendumu glasujejo volivci tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
K R A J E V N A S K U P N O S T
                  Š E N T L E N A R T
                  G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 1. 6. 1997, za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002, za območje KS Šentlenart.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za zagotavljanje deleža sredstev za financiranje referendumskega programa, in sicer:
– sofinanciranje večnamenske dvorane pri Ekonomski šoli v Brežicah 15,372.000 SIT
– izvedbo fekalne in meteorne kanalizacije v Brezini, Cundrovcu in Gornjem Lenartu 10,000.000 SIT
– javno razsvetljavo v Obrtni coni, Cundrovcu, Brezini, Gornjem Lenartu, Šentlenartu 5,967.575 SIT
– modernizacijo krajevnih cest – ulic (Brezina, Gornji Lenart, Šentlenart, Cundrovec, Obrtna cona) 8,000.000 SIT
– ureditev avtobusnih postajališč (Brezina, Gornji Lenart, Cundrovec, Šentlenart) 1,000.000 SIT
– ureditev pločnikov 2,000.000 SIT
– čiščenje obcestnih jarkov (Gornji Lenart, Brezina, Cundrovec) 1,500.000 SIT
– pomoč Prostovoljnemu gasilskemu društvu Brežice okolica pri nabavi novega avtomobila – cisterne 500.000 SIT
Skupna vrednost deleža finančnih sredstev, ki se bodo zbrala s samoprispevkom znaša 44,339.575 SIT.
Samoprispevek bo znašal:
– 1,5% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu – vsi zaposleni delavci s stalnim bivališčem na območju KS
– 1,5% od pokojnin – upokojenci
– 2% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčnem uradu – izpostavi Brežice (z območja KS)
– 2,5% od bruto katastrskega dohodka – lastniki zemljišč na območju KS
G L A S U J E M
                ZA             PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
10. člen
Izvajanje referendumskih programov nadzoruje in spremlja Komisija izvoljena na zboru krajanov dne 18. 3. 1997, v sestavi:
1. Vimpolšek Drago, Čolnarska pot 34, predsednik
2. Palfy Tibor, Kogojeva ulica 5, pomočnik
3. Lapuh Ivan, Brezina 6/a, član
4. Slopšek Ivan, Brezina 47, član
5. Ivanšek Ivan, Cundrovec 6, član
6. Deržič Tone, Cundrovec 4/a, član
7. Lapuh Tone, Gor.Lenart 32, član
8. Gerjevič Tone, Šentlenart 77/a, član
9. Pečnik Danilo, Lenartova pot 62, član
10. Šetinc Janko, Lenartova 54, član
11. Šetinc Franc, Prečna pot 16, član
12. Dernikovič Vili, Kozjanskih borcev 12, član
13. Dirnbek Ivan, Kozjanskih borcev 42, član
O uporabi sredstev, ki ostanejo po zadostitvi potreb, zaradi katerih je samoprispevek uveden, odloča svet KS.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Šentlenart, dne 28. aprila 1997.
Predsednik
Sveta KS Šentlenart
Jože Ferenčak l. r.

AAA Zlata odličnost