Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1592. Odlok o nagradah in priznanjih Občine Črenšovci, stran 2154.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95 in 17/96) je Občinski svet občine Črenšovci na 21. seji dne 2. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o nagradah in priznanjih Občine Črenšovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste nagrad in priznanj Občine Črenšovci, pogoje, postopek, način podeljevanja nagrad in priznanj ter vodenje evidence podeljenih nagrad in priznanj.
2. člen
Nagrade in priznanja Občine Črenšovci so:
1. nagrada Občine Črenšovci,
2. proglasitev častnega občana Občine Črenšovci,
3. priznanja Občine Črenšovci,
4. plaketa Občine Črenšovci.
3. člen
Nagrade in priznanja Občine Črenšovci se podeljujejo najzaslužnejšim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam za uspehe in dosežke, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine na javnem, gospodarskem, družbenem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, kulturnem, športnem in drugih področjih.
4. člen
Sredstva za nagrade in priznanja se zagotovijo v proračunu Občine Črenšovci.
5. člen
Pobudo za podelitev nagrad in priznanj lahko podajo: občani, občinski svet, župan, društva, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, vaški odbori, odbori občinskega sveta, druge organizacije in skupnosti ter politične stranke.
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu tudi ustrezno obrazložitev ter navedbo, za katero priznanje se predlaga.
6. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava, ki vodi tudi evidenco oseb, ki so prejela občinska priznanja.
Evidenca vsebuje zaporedno številko, osebne podatke o nagrajencu, področje, za katerega je prejel nagrado ali priznanje, datum odločitve in datum podelitve.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH NAGRADAH IN PRIZNANJIH
1. Nagrada Občine Črenšovci
7. člen
Nagrada Občine Črenšovci se podeljuje za posebne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem, športnem in drugih področjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
V enem letu je možno podeliti največ tri nagrade.
Nagrade se ne podelijo, če za to ni pogojev.
Nagrada se lahko podeli posamezniku ali pravni osebi le enkrat.
Posameznik oziroma pravna oseba, ki je bila predlagana in ne dobi nagrade, je lahko naslednjič ponovno predlagana.
8. člen
Dobitnik občinske nagrade prejme listino in denarno nagrado:
– posameznik v višini enega povprečnega mesečnega neto osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu,
– pravna oseba v višini trikratnega povprečnega neto osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
Davek plača občina.
Nagrada se podeli na slavnostni seji. Nagrado podelita predsednik občinskega sveta in župan.
9. člen
Predlogi za nagrade se pripravijo na podlagi javnega razpisa, ki ga razpiše občinski svet. Razpis mora vsebovati:
– kriterije za podelitev nagrade;
– dokumentacijo, ki jo je potrebno dostaviti k predlogu;
– upravičence, ki lahko predlagajo kandidate za nagrade;
– rok za vlaganje predlogov.
Javni razpis se objavi enkrat letno na krajevno običajen način. Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni. Vloge sprejema komisija, ki jo imenuje občinski svet. Komisija prispele vloge obravnava in pripravi predlog podelitve nagrade občinskemu svetu.
Sklep o podelitvi nagrad sprejme občinski svet.
2. Proglasitev častnega občana Občine Črenšovci
10. člen
Za častnega občana je lahko proglašen posameznik (občan, državljan ali tuji državljan), ki ima posebne zasluge na družbenem, ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, športnem ali drugem področju in je s svojim delovanjem na poseben način prispeval k položaju in slovesu občine v državi ali izven nje.
Ob podelitvi naziva častni občan Občine Črenšovci se izda posebna listina.
Listino podelita predsednik občinskega sveta in župan Občine Črenšovci.
11. člen
Sklep o nazivu častnega občana sprejme občinski svet na podlagi predlogov komisije. Komisija predloge oblikuje na podlagi pobud upravičencev iz 5. člena tega odloka. Pobude za podelitev naziva častnega občana lahko upravičenci vložijo kadarkoli brez javnega razpisa.
Pobuda mora vsebovati podatke o kandidatu in obrazložitev pobude.
3. Priznanja Občine Črenšovci
12. člen
Priznanja Občine Črenšovci se podeljujejo posameznikom ali pravnim osebam za izredno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela.
Priznanja se podelijo brez razpisa na pobudo upravičencev iz 6. člena tega odloka in to takoj, ko je to mogoče. Pobuda se vloži pri županu občine brez javnega razpisa.
Priznanje se lahko podeli posamezniku, skupini, organizaciji, društvu, zavodu, krajevni skupnosti ali drugi pravni osebi ob prazniku, enkratnem posameznem dosežku ali drugi svečani priložnosti.
O podelitvi priznanj odloča župan.
Priznanje se podeli z listino. Priznanje podeli župan občine.
4. Plaketa Občine Črenšovci
13. člen
Plaketa Občine Črenšovci je spominsko priznanje oziroma darilo, ki se podeljuje organizacijam in posameznikom ob jubilejih, pomembnih obiskih posameznikov ali delegacij in drugih pomembnih priložnostih, po odločitvi predsednika občinskega sveta ali župana.
Plaketa je bronasti reliefni odtis grba Občine Črenšovci.
III. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Nagrada in priznanja občine, ki niso bila vročena v času prejemnikovega življenja in so bila s sklepom odobrena, se lahko vročijo posmrtno.
Posmrtno priznanje se vroči družinskemu članu po vrstnem redu: zakonci, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma sestre.
15. člen
Vsa podeljena priznanja je možno iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, in sicer po enakem postopku, kot so bila podeljena, če so bila podeljena v nasprotju s kriteriji za podelitev nagrad in priznanj ali če odlikovanec nastopa v nasprotju z interesi Občine Črenšovci.
16. člen
Sestavni del tega odloka je poslovnik o delu komisije za oblikovanje predlogov podelitve nagrad Občine Črenšovci in proglasitve častnega občana Občine Črenšovci.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 126/97
Črenšovci, dne 2. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.

AAA Zlata odličnost