Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1582. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Artiče, stran 2139.

Na podlagi določila 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 15. člena statuta KS Artiče, je Svet KS Artiče, na seji dne 21. 4. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Artiče
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Artiče.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 1. 6. 1997, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija krajevne skupnosti.
Kot dan razpisa referenduma se določi 21. 4. 1997. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za izvajanje referendumskega programa, in sicer:
– za zagotovitev deleža sofinanciranja izgradnje telovadnice pri Osnovni šoli Artiče v približni vrednosti 5,000.000 SIT,
– za modernizacijo krajevnih in lokanih cest, izgradnjo kanalizacije, izgradnjo pločnikov in JR po vaseh v KS, v približni vrednosti 49,500.000 SIT, po programu, ki ga je sprejel svet KS.
Skupna vrednost referendumskih programov, ki se bodo financirali iz sredstev samoprispevka, znaša približno 54,500.000 SIT.
4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002.
5. člen
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in krajani, s stalnim bivališčem na območju KS ter krajani, ki nimajo stalnega prebivališča v KS, in sicer:
– 2% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu (vsi zaposleni zavezanci),
– 2% od pokojnin (upokojenci),
– 8% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčenu uradu – izpostavi Brežice,
– 8% od bruto katastrskega dohodka – lastniki zemljišč na območju KS Artiče.
Zavezanci, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. čelna zakona o samoprispevku.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje KS Artiče.
8. člen
Samoprispevek izračunavajo in odtegujejo delodajalci, oziroma izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Samoprispevek iz tretje in četrte alinee bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance RS, Davčni urad – izpostava Brežice.
Ob vsakem nakazilu je potrebno KS Artiče dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Pravilnost obračunavanja in nakazovanje denarnih sredstev krajevnega samoprispevka kontrolirata Agencija za plačilni promet in Davčna uprava – izpostava Brežice.
9. člen
Na referendumu glasujejo volivci tajno z gasovnicami z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST
                   A R T I Č E
                 G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 1. 6. 1997, za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– za zagotovitev deleža sofinanciranja izgradnje telovadnice pri Osnovni šoli Artiče v približni vrednosti 5,000.000 SIT,
– za modernizacijo krajevnih in lokalnih cest, izgradnjo kanalizacije, izgradnjo pločnikov in JR po vaseh v KS v približni vrednosti 49,500.000 SIT.
Skupna vrednost programov, ki se bodo financirali iz sredstev samoprispevka, znaša približno 54,500.000 SIT.
Samoprispevek bo znašal:
– 2% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu (vsi zaposleni zavezanci),
– 2% od pokojnin (upokojenci),
– 8% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčnem uradu – izpostavi Brežice,
– 8% od bruto katastrskega dohodka – lastniki zemljišč na območju KS Artiče.
G L A S U J E M
              ZA             PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
10. člen
Za izvedbo referenduma skrbi svet KS, ki vsaj enkrat letno poroča o zbiranju in uporabi denarnih sredstev na zboru krajanov.
O uporabi sredstev, ki ostanejo po zadostitvi potreb zaradi katerih je samoprispevek uveden, odloča svet KS.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi na krajevno običajen način.
Artiče, dne 21. aprila 1997.
Predsednik
Sveta KS Artiče
Franc Glogovšek l. r.

AAA Zlata odličnost